Uitgifte coöperatieve aandelen door BRS Microfinance Coop

Uitgifte coöperatieve aandelen door BRS Microfinance Coop

Maak het verschil met een aandeel van BRS Microfinance Coop

Met jouw aandeel investeert BRS Microfinance Coop in microfinancieringsorganisaties in het Zuiden. Zij geven microkredieten aan ondernemende mensen die hiermee een economische activiteit opzetten. Zo creëren deze ondernemers kansen voor zichzelf en hun familie om een betere toekomst op te bouwen.

KBC en Cera zijn trotse partners. Jouw aandeel is een verantwoorde sociale investering die naast een mogelijk dividend ook een fiscaal voordeel oplevert.

Voor welk bedrag kan ik intekenen?

Je koopt één of meer A-aandelen met een nominale waarde van 500 euro, met een maximum van 10 aandelen (5000 euro).

Vennoten met A-aandelen zijn steeds natuurlijke personen. Een A-aandeel heeft een nominale waarde van 500 euro. Geen enkele vennoot mag meer dan 10 A-aandelen bezitten.  

De inschrijvingsperiode loopt vanaf 11 juni 2019 tot en met 25 mei 2020, behoudens vervroegde afsluiting. De totale tegenwaarde van de emissie zal worden beperkt tot minder dan 5.000.000 euro. Na afsluiting van de uitgifte zal BRS Microfinance Coop het resultaat van de aanbieding bekend maken op haar website.

KBC, KBC Brussels en CBC fungeren als loketinstelling en bieden binnen deze functie de A-aandelen ook online aan. Bij online intekening verzoekt de kandidaat-intekenaar uitdrukkelijk om de intekening op de A-aandelen van BRS Microfinance Coop onmiddellijk en volledig uit te voeren, zodat ze niet kan herroepen worden. De kandidaat-intekenaar stemt er eveneens mee in dat (pre)contractuele informatie op een andere duurzame gegevensdrager dan papier kan verstrekt worden.

Kosten

Je betaalt geen instapkosten of uitstapkosten.

Rendement van de A-aandelen

De financiële opbrengst op je investering in A-aandelen bestaat uitsluitend uit dividenden op deze aandelen.
BRS Microfinance Coop streeft een financieel rendement na, maar ook en vooral een belangrijk sociaal rendement. Dat kan een beperkende invloed hebben op het financiële rendement. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. 

BRS Microfinance Coop houdt 30% roerende voorheffing in op je dividend.
Je kunt deze roerende voorheffing recupereren via je aangifte in de personenbelasting tot een bedrag van maximaal 640 euro (1) aan dividenden per belastingplichtige per jaar.

Belastingvermindering van 5% op je investering

BRS Microfinance Coop is een erkend Ontwikkelingsfonds. Als je als particulier investeert in een erkend ontwikkelingsfonds zoals BRS Microfinance Coop, kun je een belastingvermindering van 5% krijgen op je investering.
Om van de (volledige) belastingvermindering te kunnen genieten, moet je de aandelen gedurende 5 jaar ononderbroken aanhouden.
De belastingvermindering wordt eenmalig toegekend in het jaar van storting.
Worden de aandelen minder dan 5 jaar aangehouden, dan zal de genoten belastingvermindering gedeeltelijk teruggenomen worden.

Waarop heb ik recht bij uittreding?

Wie wil uittreden met A-aandelen, kan gedurende de eerste zes maanden van elk boekjaar (tussen 1 januari en 30 juni) een uittredingsverzoek indienen.
Bij uittreding heb je recht op een scheidingsaandeel, dat wordt bepaald als het laagste bedrag van de twee volgende bedragen:
a) de nominale waarde van het aandeel (500 euro per aandeel),
b) de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde van het aandeel op het einde van het boekjaar waarin de vennoot een uittredingsverzoek heeft ingediend.

Klachtendienst en toepasselijk recht

In geval van klachten, kun je je wenden tot invest.brs@brs.coop. De volledige klachtenprocedure kun je vinden op www.brs.coop. Daarnaast kun je je richten tot de ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.
De A-aandelen en de rechten en verplichtingen van BRS Microfinance Coop en van de banken die de loketfunctie vervullen worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Waarschuwing

(1) Investeren in aandelen houdt risico’s in. De A-aandelen van BRS Microfinance Coop kunnen enkel worden onderschreven door natuurlijke personen.
De aandelen zijn op naam, ze zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. De vennootschap streeft vooral een belangrijk sociaal rendement na, wat een beperkende invloed kan hebben op het financiële rendement. Lees daarom vooraf het Essentiële informatiedocument (Eid), de infofiche, het jaarverslag en het investeringsbeleid met bijzondere aandacht voor risicofactoren. BRS Microfinance Coop is o.a. onderhevig aan markt-, concentratie-, debiteuren-, landen-, wisselkoers-, rente- en liquiditeitsrisico’s. Daarnaast kunnen uittredingen een belangrijke impact he bben op de kasstromen van BRS Microfinance Coop.

Voor meer info, download hier

Momenteel kun je niet meer intekenen op de coöperatieve aandelen.