Rapport verantwoord beleggen

KBC Bonds High Interest Responsible Investing Institutional Shares Capitalisation
LU1124096618
SFDR-classificatie: art.8

Publicatiedatum: 28-02-2024

Rapport verantwoord beleggen

Jouw verantwoord fonds wordt op vlak van duurzaamheid actief doorgelicht en bijgestuurd. Aan de hand van een aantal duurzaamheidsindicatoren zie je in welke mate jouw fonds de vooropgestelde doelen bereikt.

Klik op de pijltjes naast elke indicator voor de meest recente informatie.

De ESG-score voor landen beoordeelt hoe performant het overheidsbeleid van landen is op het vlak van milieu, sociale thema's en goed bestuur (ESG-criteria). Hoe hoger de score, hoe meer landen zich inzetten voor duurzame ontwikkeling.
Lees meer

Fonds
79,68

Doel
Hoger dan 74,00

Externe omstandigheden, zoals marktbewegingen en actualiseringen van externe gegevens, kunnen ertoe leiden dat de hierboven vermelde doelstellingen niet worden gehaald. In dat geval zal de beheerder het fonds zo snel mogelijk in lijn brengen met de doelstellingen, hierbij steeds rekening houdend met het uitsluitend belang van de belegger.

Bron: KBC Group Economics - Data coverage rate: 100,00% fonds

De CO2-intensiteit of koolstofintensiteit van een land geeft weer hoeveel ton CO2 dat land uitstoot per miljoen dollar Bruto Binnenlands Product (t CO2e/$M BBP).
Lees meer

Fonds
501,16

Doel
Lager dan 507,03

Externe omstandigheden, zoals marktbewegingen en actualiseringen van externe gegevens, kunnen ertoe leiden dat de hierboven vermelde doelstellingen niet worden gehaald. In dat geval zal de beheerder het fonds zo snel mogelijk in lijn brengen met de doelstellingen, hierbij steeds rekening houdend met het uitsluitend belang van de belegger.

Bron: S&P Trucost Limited © Trucost (2024) - Data coverage rate: 100,00% fonds

Wist je dat één ton CO2 gelijk is aan:

 • de gemiddelde uitstoot voor 1 passagier op een heen- en terugvlucht Brussel-New York
 • 5800 km rijden met een dieselwagen

Bron: Sibelga

Het fonds houdt in zijn beleggingsbeslissingen rekening met de ‘Belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren’ (Principal Adverse Impacts of PAI) zoals het milieu, het sociale kader, respect voor de mensenrechten, anticorruptie, …
Lees meer

Alle indicatoren opgenomen in tabel 1 alsook de relevante indicatoren uit tabellen 2 en 3 van de Gedelegeerde Verordening 2022/1288 (bijlage 1) worden in rekening genomen. De belangrijkste zijn:

 • Milieu (landen): PAI 15
  Dit fonds heeft een doelstelling voor de reductie van de koolstofintensiteit van landen.
 • Sociaal (landen): PAI 16
  Dit fonds belegt niet in overheidsobligaties van landen waar sociale schendingen voorkomen.

Enkele begrippen uitgelegd

De CO2-intensiteit of koolstofintensiteit van een land geeft weer hoeveel ton CO2 een land uitstoot per miljoen Bruto Binnenlands Product in Amerikaanse dollar (t CO2 e/$M BBP). De hoeveelheid ton CO2 die een land uitstoot is de som van:

 • de CO2-uitstoot als gevolg van de binnenlandse productie van goederen en diensten voor binnenlands gebruik en export
 • de CO2-uitstoot als gevolg van de import van goederen en diensten, teruggaand tot het land van oorsprong.

Op fondsniveau vertegenwoordigt dit cijfer het gewogen gemiddelde van alle CO2-intensiteit van onderliggende landen in het fonds, waarvoor data beschikbaar is. De concrete doelstellingen ‘doel’ voor een fonds alsook de benchmark en/of een referentieportefeuille gebaseerd op een bepaalde richtspreiding waartegen deze doelstellingen afgezet worden vind je op www.kbc.be/documentatie-beleggen> Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De data coverage rate geeft het aandeel weer van beleggingsinstrumenten waarvoor relevante data beschikbaar is, uitgedrukt als percentage. Voor de berekening hiervan wordt er geen rekening gehouden met technische elementen zoals cash of afgeleide producten.

ESG staat voor Environment, Social en Governance (of vertaald: milieu, sociale thema’s en goed ondernemingsbestuur), en verwijst naar de drie thema’s die centraal staan bij een duurzaamheidsscreening.

De ESG-score voor landen beoordeelt hoe performant het overheidsbeleid van landen is op het vlak van milieu, sociale thema’s en goed bestuur (ESG criteria). Hoe hoger de ESG score voor een land op een schaal van 0 tot 100, hoe meer landen zich inzetten voor duurzame ontwikkeling.

De score wordt bepaald vanuit vijf invalshoeken:

 1. Algemene economische prestaties en stabiliteit
 2. Socio-economische ontwikkelingen en gezondheid van de bevolking
 3. Gelijkheid, vrijheid en rechten van de bevolking
 4. Milieu
 5. Veiligheid, vrede en internationale verhoudingen

Op fondsniveau vertegenwoordigt dit cijfer het gewogen gemiddelde van alle ESG scores van de onderliggende landen in het fonds, waarvoor data beschikbaar is. De concrete doelstellingen ‘doel’ voor een fonds alsook de benchmark en/of een referentieportefeuille gebaseerd op een bepaalde richtspreiding waartegen deze doelstellingen afgezet worden vind je op www.kbc.be/documentatie-beleggen> Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese wetgeving voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. Ze deelt onder meer fondsen op in drie categorieën:

 • Artikel 6-fondsen: fondsen die geen duurzame investering als doelstelling hebben, noch ecologische en/of sociale kenmerken promoten.
 • Artikel 8-fondsen: fondsen die ecologische en/of sociale kenmerken promoten.
 • Artikel 9-fondsen: fondsen die een duurzame doelstelling hebben.

Jouw verantwoord fonds wordt op vlak van duurzaamheid actief doorgelicht en bijgestuurd. Aan de hand van een aantal duurzaamheidsindicatoren zie je in welke mate jouw fonds de vooropgestelde doelen bereikt.

Klik op de pijltjes naast elke indicator voor de meest recente informatie.