Artikel

De waterballon doorprikt

Water… Het wordt ook wel eens als 'het blauwe goud' bestempeld. Maar zijn we ons ook ten volle bewust van de waarde van water? Feit is dat we met z'n allen nogal 'onbezorgd' naar water kijken, maar de realiteit is minder onbekommerd.  We hadden het over de waterproblematiek met Kristine Walraevens, professor hydrogeologie aan UGent en Alex Martens, sectoranalist bij KBC Asset Management.

Vraag naar water is groter dan het aanbod

Door schaarste en overexploitatie van grond- en oppervlaktewater, door de klimaatverandering en de hoge bevolkingsaangroei is de waterbeschikbaarheid laag. Het waterverbruik daarentegen, is wereldwijd hoog en neemt jaarlijks toe: landbouw neemt 69% voor zijn rekening, de industrie 19%, de huishoudens 12%.

In België regent het vaak, dus zijn we geneigd te denken dat er water in overvloed is, maar ook hier kampen we met dezelfde problematiek. Binnen de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) staat Vlaanderen op de vierde plaats van regio’s met de laagste waterbeschikbaarheid.

Door de klimaatverandering nemen de extremen toe en lange, droge perioden zullen zich frequenter voordoen. Dat zal irrigatie van gewassen noodzakelijk maken, met een grote toename van het waterverbruik. 

Waterschaarste is niet alleen een probleem in de derdewereldlanden, er is in Ethiopië meer water beschikbaar dan bij ons!

Kristine Walraevens - professor hydrogeologie aan UGent

Wetenschappers trekken al langer aan de alarmbel

De Vlaamse overheid is zich bewust van het probleem. Uit onderzoek is gebleken dat de grondwaterpeilen in onze watervoerende lagen onderhevig zijn aan overexploitatie. 

Toch zijn er oplossingen voorhanden die zorgen dat de watervoorraad in evenwicht blijft.

Duurzamer grondwaterbeheer is één van die oplossingen.  Een voorbeeld daarvan is het project van drinkwatermaatschappij Aquaduin in Oostduinkerke. De natuurlijk voeding van grondwater wordt kunstmatig aangevuld door afvalwater na zuivering te infiltreren in de duinen, waarna het terug als drinkwater wordt opgepompt. Dit is een oplossing op 2 fronten, namelijk een oplossing voor het probleem van afvalwater en voor het probleem van het watertekort.

Een ander belangrijke oplossing is een grondwatermodel als beheersinstrument. Dat laat toe grondwaterpeilen te voorspellen, limieten voor oppompen in te stellen zodat de opslagreserve intact blijft, meerdere scenario's voor de afbouw van exploitatie te bestuderen en de processen voor kunstmatig aanvullen van voorraden te controleren. 

Aanpak op alle fronten is noodzakelijk

De waterproblematiek is iets dat we gezamenlijk moeten aanpakken als we tot een duurzame oplossing willen komen. Jij en ik. Bedrijven. De overheid.

Als particulier kan je met veel kleine ingrepen toch een wezenlijk verschil maken. Kleine zaken zoals een douche nemen i.p.v. een bad, minder vlees eten, regenwater recupereren in een regenton of waterput en dat water hergebruiken; waterbesparende toiletreservoirs douchekoppen, etc… installeren.  
Elk bedrijf kijkt vandaag naar alternatieven – steeds vaker winnen innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld waterzuivering, lekdetectie of waterbeheer aan terrein. Bedrijven doen dit enerzijds onder publieke druk, anderzijds zijn er ook financiële belangen mee gemoeid. 
De overheid kan haar steentje bijdragen door te sensibiliseren, door efficiënt waterbeheer, door vergunningen terug te schroeven waar er overexploitatie is, door haar prijzenbeleid aan te passen of via heffingen en subsidies. Ook in eigen aanbestedingen kunnen overheden het goede voorbeeld geven door onverharde parkings en waterdoorlaatbare wegen aan te leggen.  

Investeringen zijn broodnodig

Er is dus duidelijk een heel hoge nood aan investeringen in verschillende domeinen zoals lekdetectie, waterinfrastructuur, zuivering en hergebruik. 

We staken even ons licht op bij Alex Martens, sectoranalist bij KBC Asset Management, die ons het volgende wist te vertellen:  

  • de vraag naar water gaat in stijgende lijn, 
  • de watersector is een strategische, sterk gereguleerde sector, die voor iedereen belangrijk is, 
  • bedrijven die actief zijn in de sector, zijn vaak bedrijven met een goede marktpositie en sterke prijszettingsmacht. Ze genereren een goede cashflow en de waardering op lange termijn zit goed. Bovendien gaat het vaak om risico-averse bedrijven.

Hoor je graag experten aan het woord? Herbekijk hier de webinar van CERA waar professor Kristine Walraevens (UGent) o.l.v moderator Francesca Vanthielen  in gesprek gaat met Alex Martens, sectoranalist KBC bij Asset Management.

Meer weten over verantwoord beleggen?

Ontdek meer

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.

Ook interessant voor jou