Ondersteuning voor familiale en professionele bewindvoerders

  • Partner voor al je financiële vragen
  • Oplossingen op jouw maat
  • Ondersteuning voor het beheer van de tegoeden van de beschermde persoon
     

Heb je vragen of heb je onze hulp nodig? We helpen je graag.

Contacteer ons

Hoe helpt KBC bewindvoerders?

Ben je aangesteld als een familiale of professionele bewindvoerder? Dat is niet altijd eenvoudig. Je wilt zeker goed financieel zorg dragen voor de beschermde persoon en dat binnen de krijtlijnen die zijn vastgelegd door de vrederechter.

KBC zorgt ervoor dat alles in orde is zodat je je financiële taken zonder zorgen correct kunt uitvoeren. Daarbij houden we rekening met de beschermde persoon en de beslissingen van de vrederechter. We kunnen bijvoorbeeld modelverzoekschriften bezorgen om je toe te laten de juiste machtigingen voor jezelf en de beschermde persoon aan te vragen.

Als je graag meer wilt weten rond sparen & beleggen voor de beschermde, dan maakt een adviseur graag tijd vrij om in gesprek te gaan. Op die manier kan in overleg een voorstel op maat worden uitgewerkt dat voldoet aan de bepalingen van het vonnis.

Wat is bewindvoering?

Wanneer iemand niet langer zelf geheel of gedeeltelijk beslissingen kan nemen of goederen kan beheren, kan de vrederechter een bewindvoerder aanstellen. Die helpt de beschermde persoon om beslissingen te nemen of neemt zelf beslissingen.

De rechter kiest iemand uit de familie of een onafhankelijke professionele bewindvoerder, meestal een advocaat. De persoon zelf, de familie of andere belanghebbenden kunnen daarvoor een verzoek indienen bij de vrederechter. 

Lees meer daarover bij de FOD Justitie. Op zoek naar meer informatie voor familiale bewindvoerders? Voor algemene vragen over de procedure, implicaties, je verplichtingen enz. heeft de Koning Boudewijnstichting een praktische gids voor familiale bewindvoerders.  

Welke stappen worden er gevolgd?

1. Van zodra er wordt vastgesteld dat een meerderjarige niet meer voldoende feitelijk bekwaam is om zelf de nodige beslissingen over zijn persoon en/of goederen te nemen, kan men die persoon via de vrederechter voor welbepaalde handelingen handelingsonbekwaam laten verklaren en een bewindvoerder laten aanstellen. Die bewindvoerder zal ofwel de beschermde persoon vertegenwoordigen of bijstand verlenen voor de rechtshandelingen die de vrederechter bepaalt.

2. Het vonnis van de vrederechter moet aan KBC worden bezorgd.

3. Op basis van het vonnis wordt de aangestelde bewindvoerder in de systemem van KBC geregistreerd en worden de tegoeden/producten, waar nodig, geblokkeerd en/of afgeschermd voor de beschermde persoon.

4. Het KBC-kantoor van de beschermde persoon wordt op de hoogte gebracht van de ondernomen acties en moet zelf nog zorgen voor het registreren van een volmacht aan de bewindvoerder.

5. De bewindvoerder wordt, als dat nodig is, gecontacteerd door KBC om samen te bekijken welke verrichtingen nog toegelaten zijn en welke mogelijkheden er zijn voor, bijvoorbeeld, het openen van een zakgeldrekening, internetbankieren, enz.

Veelgestelde vragen

KBC schrapt de toegang voor de beschermde persoon, blokkeert de rekeningen waarover conform het vonnis niet vrij kan beschikt worden, en voert een volmacht in voor de bewindvoerder.

De bewindvoerder kan toelaten dat de beschermde een zakgeldrekening heeft en daarover mag hij meestal zelf beschikken. Die rekening wordt voorzien van provisie door de bewindvoerder.

Een bewindvoerder kan in sommige gevallen toelaten dat een beschermde over een bankkaart mag beschikken. Contacteer zeker het kantoor, zij kunnen de aanvraag begeleiden.

 

In sommige gevallen kun je als bewindvoerder beslissen om de beschermde toegang te geven tot internetbankieren. Een medewerker van KBC kan je daarin adviseren en toelichten wat dat dan precies inhoudt. 

De bewindvoerder mag beleggingen uitvoeren voor beschermden onder zijn bewind, als het vonnis van de vrederechter (of eventuele machtigingen van de vrederechter die achteraf verleend zijn) dat toelaat. 

In de meeste gevallen zijn beleggingen toegelaten, doorgaans wel beperkt tot minder risicovolle, defensieve producten. 

Om het vermogen van een persoon onder bewind te beschermen kiest KBC ervoor om standaard een aantal beperkingen voor beleggingen op te leggen: 

  • bij het opstellen van het beleggersprofiel van de beschermde mag de risicovoorkeur maximaal defensief zijn; 
  • de beleggingsproducten mogen een productscore 1 tot maximaal 3 hebben (behalve als de risicovoorkeur portefeuille en/of belegging uitzonderlijk, na machtiging van de vrederechter, hoger dan defensief is); 
  • verkopen van bestaande beleggingen mogen énkel als het provenu defensief herbelegd wordt, ofwel op een geblokkeerde rekening op naam van de beschermde persoon geplaatst wordt; 
  • alle beleggingen worden op een geblokkeerde effectenrekening op naam van de beschermde persoon geplaatst. 

Om van deze principes af te wijken moet het vonnis dat toelaten of moet de vrederechter een afzonderlijke machtiging geven.  Via je kantoor kun je hiervoor een standaard modelverzoekschrift krijgen.

Dezelfde regels gelden voor onverdeeldheden en maatschappen waar  de beschermde persoon deel van uitmaken. 

In het geval van beschermde personen peilen we hiervoor naar de kennis van de bewindvoerder. 

Bestaande kredieten en verzekeringen worden samen met de bewindvoerder bekeken. Soms moeten ze worden gewijzigd of stopgezet, soms kunnen ze gewoon verder blijven lopen.
Ook nieuwe contracten kunnen onder bepaalde voorwaarden en voor zover toegelaten door het vonnis of via een machtiging van de vrederechter.

Op zoek naar ondersteuning?

Heb je vragen of heb je onze hulp nodig? We helpen je graag.

Contacteer ons
Vind een kantoor in je buurt