Uitgifte coöperatieve E-aandelen door Cera

RECLAME

  • Niet-gegarandeerd jaarlijks dividend
  • Unieke vennotenvoordelen (als je minstens 600 euro aan Cera-aandelen bezit, sommige voordelen kunnen worden voorbehouden voor bepaalde groepen vennoten) 
  • Snelle toegang via ‘Extra diensten’ in KBC Mobile
  • Bijdrage tot maatschappelijke projecten

 

Cera: samen investeren in welvaart en welzijn

Geïnspireerd op de coöperatieve waarden van F.W. Raiffeisen vormen samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen al meer dan honderd jaar de basis voor het ondernemerschap van Cera.

Cera, diep geworteld, breed vertakt.

Welke financiële opbrengst kan ik verwachten?

Je hebt niet altijd recht op een dividend. Elk jaar doet de statutaire bestuurder een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering. De dividendpolitiek van Cera houdt rekening met de coöperatieve specificiteit van Cera, haar (recurrente) resultaten en haar langetermijndoelstellingen als maatschappelijke investeerder. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig artikel 6 van de statuten, gebeurt de uitbetaling pondspondsgewijs. Cera is een voor de NRC door de Minister van Economie erkende coöperatieve vennootschap. Het dividend kan nooit hoger zijn dan het maximumpercentage per aandeel dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC). Sinds 1996 bedraagt dit maximaal 6 %.

Evolutie van het coöperatieve dividend over het betrokken boekjaar*

  2021 2020 2019  
Dividend** 3,25% 3% 3,25%  

* Dividenden uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst
** De vermelde percentages betreffen het bruto-dividend. Hierop wordt 30% roerende voorheffing ingehouden. Deze kan vervolgens (door rijksinwoners) via de belastingaangifte verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden) in de mate dat de drempel van 800 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar niet is overschreden. Niet-inwoners kunnen de ingehouden roerende voorheffing recupereren via de belastingaangifte voor niet inwoners. Voor een volledig overzicht van de fiscaliteit van de E-aandelen zoals van toepassing op de datum van het prospectus, zie rubriek 4.2.2.4. van het prospectus.

Modaliteiten om in te tekenen op E-aandelen

Elke natuurlijke persoon kan tijdens deze emissie intekenen op een of meerdere E-aandelen. Dit kunnen zowel bestaande Cera-vennoten (met B-, D- en/of E-aandelen) zijn, als personen die nog geen vennoot van Cera zijn. Er kan ingetekend worden per E-aandeel met een statutaire uitgifteprijs van 50 euro per aandeel, en dit met inachtname van het globale statutaire maximum van 100 E-aandelen. Het is mogelijk om meermaals in te tekenen, ook binnen eenzelfde uitgifteperiode. Er zijn geen instapkosten. De inschrijvingsperiode loopt t.e.m. 24 mei 2023, behoudens vervroegde afsluiting. Na afsluiting van de uitgifte zal Cera het resultaat van de aanbieding bekend maken op haar website. 
De inschrijving in het aandelenregister gebeurt op datum van de storting van de inbreng, onder voorwaarde van aanvaarding door Cera Beheersmaatschappij, de statutaire bestuurder van Cera.

De intekening verloopt via de loketten van KBC, KBC Brussels of CBC, via KBC Live, KBC Brussels Live of CBC Live of via de online toepassingen van KBC, KBC Brussels of CBC. Bij intekening via KBC Live, KBC Brussels Live of CBC Live of online verzoekt de kandidaat-intekenaar uitdrukkelijk om de intekening onmiddellijk en volledig uit te voeren, zodat ze niet kan herroepen worden en stemt de kandidaat-intekenaar er eveneens mee in dat (pre)contractuele informatie op een andere duurzame gegevensdrager dan papier kan verstrekt worden.

Waarop heb ik recht bij uittreding?

Bij latere uittreding met je E-aandelen heb je maximaal recht op terugbetaling van de werkelijk gestorte inbreng bij de intekening voor E-aandelen van 50 euro per aandeel. Je ontvangt dus nooit meer dan het bedrag dat je werkelijk hebt gestort bij de intekening. Je betaalt geen uitstapkosten bij uittreding. Indien je met je E-aandelen wilt uittreden, kan dit gedurende de eerste zes maanden van elk boekjaar (tussen 1 januari en 30 juni). In een aantal statutair bepaalde gevallen kan de statutaire bestuurder de uittredingsverzoeken van vennoten opschorten of vrijwillige uittredingen weigeren. Hij mag de uittreding niet weigeren uit speculatieve of willekeurige overwegingen. E-aandelen zijn niet verhandelbaar en kunnen niet worden overgedragen, noch onder levenden, noch bij overlijden.
Voor een volledig overzicht van de uitkering bij beëindiging van het aandeelhouderschap verwijzen we naar rubriek 4.2.3.3 van het prospectus. 
Inzake het recht tot weigering van de uittreding werden de uittredingsverzoeken sinds 2017 gedurende de eerste jaarhelft opgeschort, maar na afloop ervan integraal uitgevoerd.  

Klachtendienst en toepasselijk recht

In geval van klachten kan de kandidaat-intekenaar zich wenden tot het klachtenmanagement van Cera, Muntstraat 1, 3000 Leuven, telefoon: 0800 62 340, e-mail: info@cera.coop of via www.cera.coop > contact. Daarnaast kan men zich richten tot de Ombudsman in financiële geschillen, een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

De E-aandelen en de rechten en verplichtingen van Cera en van de banken die de loketfunctie vervullen, worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Waarschuwing

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van Cera, houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerede bedrag te verliezen. Lees vooraf de volledige prospectus, zodat je de potentële risico' en voordelen in verband met de beslissing om in Cera-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, ... De activa van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera.  Je kunt het prospectus kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, CBC en KBC Brussels. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van de prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden effecten. 

Voor meer info, download hier

  • file func document
  • file func document
  • file func document
  • file func document
  • file func document

Momenteel kun je niet intekenen.