Koninkrijk België - Staatsbons

Koninkrijk België - Staatsbons

 • Jaarlijkse coupon
 • Koninkrijk België: kwaliteitsvolle emittent (Aa3/AA rating)
 • Looptijd: 10 jaar

Vanaf donderdag 24 mei (9uur) 2018 tot en met vrijdag 1 juni  2018 (16 uur) kunt u intekenen
op de nieuwe staatsbons uitgegeven door het Koninkrijk België (de “emittent”).

Voornaamste kenmerken

Isincode BE3871277070
Looptijd: 10 jaar
Uitgiftedatum 4 juni 2018
Eindvervaldag: 4 juni 2028
Uitgifteprijs: 100,00%
Terugbetaling op Eindvervaldag: Recht op terugbetaling aan 100% van het belegde bedrag, namelijk EUR 100 per Coupure.
Rendement
 • Jaarlijkse coupon van 0,75% (bruto) per coupure, namelijk EUR 0,75 (bruto) per coupure, betaalbaar op 4 juni van elk jaar van 4 juni 2019 tot en met de eindvervaldag.
 • Actuarieel bruto rendement van 0,75% gebaseerd op een uitgifte van 100,00% en uitgaand van een terugbetaling tegen 100,00% op de eindvervaldag.  Na aftrek van de roerende voorheffing vanthans 30,00% verkrijgt men een actuarieel nettorendement van 0,525% 
Taks op beursverrichtingen Op basis van de huidige fiscale wetgeving bedraagt het tarief van de taks op de beursverrichtingen (TOB) bij de verkoop vóór eindvervaldag 0,12% (met een maximumbedrag van EUR 1.300)
Coupure: Vanaf 100 euro en veelvouden van 100 euro daarboven
Rating van de Emittent

Moody’s Aa3 (stabiele vooruitzichten)

Standard & Poors AA (stabiele vooruitzichten)

Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van Staatbons.

Kosten:·       

 • Transactievergoeding: Bij het verkopen van de staatsbons voor de eindvervaldag zal er een transactievergoeding van maximaal 0,85% (met een minimum van EUR 25) verschuldigd zijn.     
 • Distributievergoeding: KBC Bank ontvangt van de Belgische Staat een vergoeding van 1,15% op hetdoor haar geplaatste bedrag en een variabele vergoeding die maximaal 0,20% van het door haar geplaatste bedrag bedraagt.
 • Tarievenkaart: Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing
  bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via  https://www.kbc.be/particulieren/nl/redirects/tarieven-overzicht-vergoedingen-2018.html 
Notering: De staatsbons worden op Euronext Brussels genoteerd en de mogelijkheid tot verhandeling van de staatsbons op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels zal aangevraagd worden (www.euronext.com).
Toepasselijk recht Belgisch recht
Belangrijkse risico’s
 • Kredietrisico: De terugbetaling en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van de emittent. Men is van oordeel dat het Koninkrijk België op dit moment een ruim voldoende financiële draagkracht heeft om de aangegane financiële verbintenissen na te leven.  
 • Liquiditeitsrisico: De secundaire markt voor deze uitgifte is afhankelijk van de algemene liquiditeit in de internationale financiële markten. Er is geen enkele waarborg dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen voor de verhandeling van de staatsbons.
 • Risico op schommelingen van de prijs van het product (marktrisico) De marktprijs van de staatsbons kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de volatiliteit op de markten. De belegger die zijn staatsbons vóór de eindvervaldag wil verkopen, zal deze tegen de marktprijs moeten verkopen. Dit kan leiden tot een meer- of minwaarde t.o.v. de nominale waarde van de staatsbons. Beleggers kunnen de marktprijs van de staatsbons consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-Bankkantoor.

 

Dit product (de “staatsbons”) is een schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico’s te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten).

 

*  Er is geen prospectus beschikbaar.

Bij klachten kunt u zich wenden tot klachten@kbc.be (tel. 0800 62 084) en/of ombudsman@minfin.be.

Gerelateerde artikels

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)

Regeerakkoord 2017

Sparen en beleggen na het nieuwe regeerakkoord

KBC IFIMA NOK

KBC IFIMA in NOK