Rekeningverzekering

Rekeningverzekering

Voordelige rekeningverzekering

Je betaalt maar 4,80 euro per jaar per verzekerde (spaar)rekening.

Zowel bij overlijden als bij blijvende invaliditeit

Bij een overlijden door ongeval of bij blijvende volledige invaliditeit (67% of meer), veroorzaakt door een ongeval, wordt een bedrag uitgekeerd.

Wereldwijd geldig

De rekeningverzekering geldt wereldwijd, maar valt onder toepassing van het Belgisch recht.

Wat is een KBC-Rekeningverzekering?

De rekeningverzekering is een collectieve ongevallenverzekering die KBC Bank heeft afgesloten bij KBC Verzekeringen en waarbij je je kunt aansluiten voor de meeste zicht- en spaarrekeningen bij KBC. Voor 4,80 euro op jaarbasis per verzekerde rekening biedt die ongevallenverzekering een financiële vergoeding als je overlijdt of volledig invalide (67% of meer) wordt als gevolg van een verzekerd ongeval. De vergoeding wordt berekend op basis van de saldi op de verzekerde rekeningen. Je kiest zelf welke zicht- en spaarrekeningen je wilt verzekeren.

Voorbeeld

Stel, je hebt 3 spaarrekeningen en 2 zichtrekeningen en je laat daarvan slechts 2 spaarrekeningen en 1 zichtrekening verzekeren. Dan betaal je op jaarbasis een bijdrage van 4,80 euro per rekeningverzekering die je neemt op elke respectievelijke zicht- of spaarrekening. In dit geval komt dat neer op 3 x 4,80 euro. De bijdrage op jaarbasis wordt automatisch van de betreffende verzekerde rekening betaald.

Wie is verzekerd bij een KBC-Rekeningverzekering?

Je kiest zelf welke rekeningen je wilt verzekeren. Doorgaans is de rekeninghouder de verzekerde van de rekeningverzekering. Heb je een gemeenschappelijke rekening? Dan zijn jij en de andere rekeninghouder(s) van die rekening elk voor een gelijk aandeel verzekerd.

Wanneer heb je recht op een financiële vergoeding?

In de volgende gevallen ontvang je een vergoeding als gevolg van een verzekerd ongeval:

 •  Bij invaliditeit van meer dan 67%
  Word je als verzekerde volledig en blijvend invalide? Dan keert KBC de vergoeding aan jou uit.
 • Bij overlijden
  Als je als verzekerde overlijdt, wordt de vergoeding (als het rekeningsaldo positief is) uitgekeerd aan je begunstigde(n).

In eerste instantie wordt de vergoeding uitgekeerd aan je samenwonende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner. Als je niet gehuwd bent of niet wettelijk samenwoont, wordt het bedrag uitgekeerd aan je kinderen. Als je geen kinderen of samenwonende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner hebt, wordt de vergoeding uitgekeerd aan de nalatenschap.

Hoeveel bedraagt de uitgekeerde vergoeding?

De uitgekeerde vergoeding bij een verzekerd ongeval bedraagt minimaal 1.875 euro per verzekerde klant en is gebaseerd op de som van de saldi op alle verzekerde rekeningen.

Daarenboven ontvangt de begunstigde een aanvullende vergoeding van 1.250 euro per kind ten laste van de verzekerde. De totale vergoeding (inclusief de aanvullende vergoeding wegens kinderlast) kan oplopen tot maximaal 125.000 euro per verzekerde, ongeacht het aantal rekeningen en de saldi van de rekeningen.

Als de verzekerde 70 jaar of ouder is op het ogenblik van het ongeval, wordt de vergoeding automatisch verminderd met een percentage dat afhangt van de leeftijd van de verzekerde op het ogenblik van het ongeval.

Wat zijn de voornaamste uitsluitingen voor een KBC-Rekeningverzekering?

 • Deelname aan en oefening voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden
 • Ongevallen die opzettelijk of door een zware fout worden veroorzaakt
 • Ongevallen veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 promille of in een staat van dronkenschap

Waar geldt de KBC-Rekeningverzekering?

Deze verzekering geldt over de hele wereld.
Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Hoe starten en stoppen met een KBC-Rekeningverzekering?

Het starten en stoppen van een rekeningverzekering op een zichtrekening kan enkel via een KBC-kantoor.

Voor een rekeningverzekering op een spaarrekening kan dat door je KBC-kantoor te contacteren of via digitale weg in KBC Mobile en KBC Touch. Dat doe je als volgt:

 1. Selecteer in KBC Mobile of KBC Touch de betreffende spaarrekening en ga vervolgens naar de tab 'beheer'
 2. Zet de rekeningverzekering aan/af

Ogelet! Je kunt de rekeningverzekering op een spaarrekening enkel voor bepaalde spaarrekeningtypes starten.

Heb je interesse om een rekeningverzekering op te starten?

Meer info

Je vindt meer informatie over de rekeningverzekering in het informatiedocument over het verzekeringsproduct. Neem dat document door vóór je toetreedt tot de rekeningverzekering. Het informatiedocument en de voorwaarden krijg je kosteloos bij je KBC-kantoor en via de hierboven vermelde link.

Klachten

Je kantoor is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman in financiële geschillen, ombudsman@ombudsfin.be, www.ombfin.be, of tot de Ombudsman van de Verzekeringen, info@ombudsman-insurance.be.
Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te luiden.