Hoe blijf je de rekeningen betalen na een overlijden?

Hoe blijf je de rekeningen betalen na een overlijden?

Om de rechten van de erfgenamen veilig te stellen, verplicht de wet KBC om tijdelijk de rekeningen en kluizen van zowel de overledene als de huwelijkspartner te blokkeren. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om de bankzaken af te handelen. Bij KBC zorgt je expert Nalatenschappen ervoor dat je de rekeningen kunt blijven betalen.

Waarom worden de rekeningen geblokkeerd bij overlijden?

Wanneer een klant of de huwelijkspartner van een klant overlijdt, heeft KBC twee wettelijke verplichtingen:

 • een juiste fiscale aangifte naar de fiscus versturen
 • de tegoeden op rekeningen en de inhoud van de kluis van de overledene aan de correcte erfgenamen vrijgeven

Daarom moet KBC tijdelijk de rekeningen en kluizen van zowel de overledene als de huwelijkspartner blokkeren. Dat gebeurt zodra we op de hoogte zijn van het overlijden. Rekeningen en kluizen die enkel op naam van de wettelijk samenwonende langstlevende partner staan, worden niet geblokkeerd.

Hoe kun je de rekeningen blijven betalen?

Je krijgt een bedrag ter beschikking op een niet-geblokkeerde rekening

Je expert Nalatenschappen neemt onmiddellijk de nodige stappen om ervoor te zorgen dat je als langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner een bedrag ontvangt op een niet-geblokkeerde rekening. Daarmee kun je de boodschappen blijven doen en de betalingen verder blijven uitvoeren.

Dat bedrag mag niet hoger zijn dan de helft van alle gelden die op zicht-, spaar- en termijnrekeningen staan, met een maximum van 5 000 euro1. Dat geldt als wettelijk maximumbedrag voor alle banken samen.

Het bedrag wordt ter beschikking gesteld op de rekening waaraan je bankkaart gekoppeld is, waarop je loon of pensioen gestort wordt en van waaruit de meeste automatische betalingen gebeuren. Bij de melding van het overlijden kun je ook zelf aangeven welke rekening je als leefgeldrekening verkiest. Dat mag de gemeenschappelijke rekening zijn. Op die manier kun je je bankkaart en in bepaalde gevallen je kredietkaart blijven gebruiken. 

Bepaalde facturen kun je nog betalen vanuit de geblokkeerde rekeningen

 • Domiciliëringen en doorlopende opdrachten gekoppeld aan de leefgeldrekening van de langstlevende partner blijven doorlopen. Automatische spaaropdrachten worden geschrapt.
 • Bepaalde facturen kunnen betaald worden met de geblokkeerde rekeningen. Ook bepaalde betalingen met een domiciliëring of doorlopende opdracht gekoppeld aan een geblokkeerde persoonlijke rekening van de langstlevende partner, kan uw expert laten doorgaan. Het gaat over facturen en betalingen met betrekking tot:
  • de begrafeniskosten
  • de laatste medische kosten van de overledene, incl. betalingen aan het ziekenfonds
  • de kosten verbonden aan de laatste woonplaats van de overledene
  • aflossingen van een lening op afbetaling
  • de huur van de kluis

Vanuit de geblokkeerde rekeningen lopen de domiciliëringen en doorlopende opdrachten niet automatisch door. De expert moet beoordelen of het om een toegelaten verrichting gaat. Voor domiciliëringen op naam van de overledene is KBC wettelijk verplicht de schuldeiser van het overlijden op de hoogte te brengen. Zo kan deze via een ander kanaal de betaling aanbieden, bv. via een factuur. 

Wat zijn de gevolgen voor de geblokkeerde rekeningen?

 

 • Je kunt geen geld meer opnemen van de geblokkeerde rekeningen. Stortingen op of overschrijvingen naar geblokkeerde rekeningen blijven mogelijk. Betalingen ingevoerd vóór het overlijden met uitvoering op een latere datum worden ook nog uitgevoerd.
 • De betaalkaarten op naam van de overledene worden geschrapt. Die op naam van de langstlevende partner blijven bruikbaar. Met de kaarten die verbonden zijn aan een geblokkeerde rekening kun je alleen de rekening raadplegen.
 • Voor kredietkaarten van het type flex of Pinto Visa waarbij het contract op naam van beide partners staat, wordt het volledige dossier definitief geschrapt. Dit betekent dat je zowel de kaarten op naam van de overledene als op naam van de langstlevende partner niet meer kunt gebruiken. Na vrijgave van de rekeningen kan de langstlevende partner een nieuwe flex kredietkaart aanvragen. Staat het kredietcontract enkel op naam van de langstlevende partner en is de kaart gekoppeld aan een niet-geblokkeerde rekening, dan blijft ze verder lopen.
 • Bij andere kredietkaarten worden de kaarten op naam van de overledene geschrapt. Die op naam van de langstlevende partner blijven bestaan. Als deze kaarten verbonden zijn aan een geblokkeerde rekening, kun je er tijdelijk geen verrichtingen mee doen.
 • Volmachten van gekende reservataire erfgenamen2 op de geblokkeerde rekeningen blijven gelden tot de nalatenschap is geregeld. Je kunt er alleen de rekeningen mee raadplegen. Volmachten van niet (gekende) reservataire erfgenamen worden geschrapt. Eventueel kan je expert een nieuwe informatieve volmacht invoeren zodra we zeker weten dat je reservataire erfgenaam bent. Volmachten op de geblokkeerde kluizen vervallen.
 • Het abonnement internetbankieren op naam van de overledene wordt geschrapt. Als langstlevende partner kun je in KBC Touch enKBC Mobile de rekeningen alleen nog raadplegen.

Wanneer kan KBC de rekeningen terug vrijgeven?

KBC kan de rekeningen alleen maar vrijgeven nadat:

 • de fiscale aangifte door KBC is gebeurd
 • wij in het bezit zijn van een akte of attest van erfopvolging, waaruit blijkt wie de erfgenamen van de overledene zijn en of er al dan niet fiscale/sociale schulden zijn. Je expert Nalatenschappen geeft je graag meer informatie over hoe en waar je dat attest kunt krijgen.

Tip: de termijn voor afhandeling van de nalatenschap kan aanzienlijk ingekort worden als alle fiscale en sociale schulden, zoals personenbelasting, onroerende voorheffing, autobelasting, enz. betaald zijn voordat je het attest of de akte van erfopvolging aanvraagt. Let op! Het gaat niet alleen om de fiscale en sociale schulden van de overledene maar ook die van de erfgenamen.

 • alle erfgenamen een ondertekende verklaring gaven over de manier waarop de tegoeden verdeeld mogen worden
 • eventuele andere verplichte formaliteiten vervuld zijn (bv. wanneer er erfgenamen in het buitenland wonen)

Zodra wij het attest of de akte van erfopvolging ontvangen, kunnen we de kluis openen en de inventaris van de inhoud opmaken. Dat gebeurt in aanwezigheid van de langstlevende huwelijkspartner en alle erfgenamen. Ook de fiscale administratie moet worden uitgenodigd, maar die zal zelden ook echt aanwezig zijn. Na de inventarisatie en de schriftelijke toestemming van alle erfgenamen wordt de inhoud van de kluis vrijgegeven, op voorwaarde dat er geen fiscale of sociale schulden (meer) zijn. Wanneer er erfgenamen buiten de EERwonen of wanneer er handelingsonbekwame erfgenamen zijn, zijn er bijkomende formaliteiten vereist. Je expert Nalatenschappen geeft je daarover de nodige uitleg.

1 KBC berekent dit bedrag op basis van de wettelijke voorwaarden, maar houdt geen rekening met de bedragen die je eventueel bij een andere bank als leefgeld ontvangt. Als je in totaal meer geld afhaalt of overschrijft dan de maxima die de wet voorziet, dan wordt wat je afhaalde boven die maxima, afgetrokken van je deel in het gemeenschappelijk vermogen, de onverdeeldheid of de nalatenschap. Bovendien stel je hiermee een daad van aanvaarding van de nalatenschap. Je kunt de nalatenschap dus niet meer verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Reservataire erfgenamen zijn de afstammelingen, de bloedverwanten in opgaande rechte lijn (als er geen afstammelingen zijn) en de langstlevende huwelijkspartner. Zij hebben recht op een bepaald gedeelte van je nalatenschap, de zogenaamde reserve.

EU + Ijsland, Lichtenstein en Noorwegen

 

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen