KBC-Life Experience

 • Veilige spaarformule met een gegarandeerde rente
 • Keuze uit verschillende looptijden
 • Na 8 jaar vrijgesteld van Roerende Voorheffing

Wat is KBC-Life Experience?

KBC-Life Experience is een tak 21-spaarverzekering met unieke kenmerken. Het is een interessante keuze als je je geld minstens 8 jaar kunt missen.
Je kunt kiezen uit verschillende beleggingsopties, afhankelijk van je eigen interesse en mogelijkheden. 
Net zoals sparen, houdt deze belegging weinig risico in, aangezien de interestopbrengst gegarandeerd is tot de einddatum van de gekozen beleggingsoptie. 

Je contactpersoon bij KBC legt het graag voor je uit.

Bel ons of maak een afspraak

Meer over KBC-Life Experience

Vast rendement

Op elke netto storting (de premie die je betaalt min de taksen en kosten) garandeert KBC Verzekeringen je een vaste interestopbrengst tot de einddatum van je beleggingsoptie. Op dit ogenblik bieden we volgende opties aan:

 • Life Class 21 1Y aan 2,85% en een garantieperiode van 1 jaar
 • Life Class 21 3Y aan 2,85% en een garantieperiode van 3 jaar
 • Life Class 21 5Y aan 2,40% en een garantieperiode van 5 jaar
 • Life Class 21 8Y aan 2,70% en een garantieperiode van 8 jaar
 • Life Class 21 Cash, met een rentegarantie van 0,60% en een garantieperiode die loopt tot het einde van de maand. Daarna kun je verlengen voor periodes van telkens 1 maand.

Wanneer een garantieperiode afloopt, wordt de reserve automatisch en zonder kosten omgezet naar Life Class 21 Cash.

Mogelijke deelname in de winst

Bovenop de zekerheid van een minimumrendement is een jaarlijkse winstdeling mogelijk. Na een eerste storting krijg je, na het eerste kalenderjaar, ook een aangroeipremie. Beiden, winstdeling en aangroeipremie, zijn niet gegarandeerd en kunnen elk jaar wijzigen. Ze zijn afhankelijk van de economische omstandigheden en de resultaten van KBC Verzekeringen. Voor Life Class 21 Cash en Life Class 21 1Y is er geen winstdeling of aangroeipremie.

Fiscaliteit en tarieven

Verzekeringstaks op nieuwe stortingen 2%

TIJDELIJKE ACTIE: Vanaf 17/06/2024 kan er tijdelijk ingetekend worden zonder instapkosten.
Instapkosten op de netto premie (na verzekeringstaks)
 • Life Class 21 1Y: 0,20% per storting
 • Life Class 21 3Y: 0,50% per storting
 • Life Class 21 5Y: 1,5%  per storting
 • Life Class 21 8Y: 2,50% per storting
 • Life Class 21 Cash: 0,00% per storting
Beheerskosten op reserve Geen
Uitstapkosten bij vervroegde opname

Bij een opvraging voor de einddatum van een beleggingsoptie kan de reserve herrekend worden in functie van zijn lagere marktwaarde op het moment van de opvraging.  

Bij opvragingen na 8 jaar zal deze herrekening maximaal 5% bedragen.

Roerende voorheffing
 • Geen na 8 jaar looptijd van het  contract
 • Geen bij uitkering bij overlijden
 • 30% voorheffing op een fictief rendement van 4,75% bij opname binnen de eerste 8 jaar van het contract

Dit product promoot ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij, maar heeft geen duurzame belegging als doelstelling. Bovendien streven we ernaar om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken door een verantwoord beleggingsbeleid. Meer informatie kun je vinden in de productfiche.

Dit product kreeg het 'Towards Sustainability' label voor een periode van 1 jaar. Het label, dat elk jaar opnieuw wordt geëvalueerd, is ontwikkeld door de vereniging die de Belgische banksector vertegenwoordigt (Febelfin). Het is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Deze norm definieert een aantal minimumeisen waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel op productniveau als in het beleggingsproces. Meer info over het label is te vinden op www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm. De toekenning van dit label aan het product betekent niet dat het product beantwoordt aan je eigen doelstellingen voor duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Je kiest zelf de begunstigden die bij overlijden van de verzekerde het opgebouwde vermogen ontvangt.

Wat zijn de risico's?

De risico-indicator is:

Life Class 21 1Y: 2 op een schaal van 1 (lager risico) tot 7 (hoger risico).
Life Class 21 3Y: 1 op een schaal van 1 (lager risico) tot 7 (hoger risico).
Life Class 21 5Y: 2 op een schaal van 1 (lager risico) tot 7 (hoger risico).
Life Class 21 8Y: 1 op een schaal van 1 (lager risico) tot 7 (hoger risico).

Hiermee wordt het risiconiveau gemeten van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

KBC-Life Experience wordt gewaarborgd door de Belgische beschermingsregeling voor tak 21-levensverzekeringen. Deze bescherming treedt in werking indien vastgesteld is dat KBC Verzekeringen in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel voor alle bij KBC Verzekeringen aangehouden reserves in de beschermde tak 21-levensverzekeringen samen maximaal 100.000 euro per verzekeringnemer.

Bij vervroegde opname van je reserves ontvang je mogelijk minder dan je inleg door taks en kosten. Daarom is de aanbevolen periode van bezit minstens 8 jaar.

Wat je nog moet weten

 • KBC-Life Experience is een tak 21-spaarverzekering met gewaarborgd rendement waarbij het beleggingsrisico wordt gedragen door de verzekeraar. 
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekering is van onbepaalde duur en wordt uitgekeerd bij het overlijden van de verzekerde.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Je behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een offerte van de KBC-Life Experience kun je terecht in een KBC-kantoor of bij KBC Live.

KBC-Life Experience is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.

Een onderneming van de KBC-groep.

Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vind je in de productfiche en het essentiële-informatiedocument. Neem deze info zeker door voor je toetreedt.

KBC-Life Experience– Life Class 21 1Y

KBC-Life Experience– Life Class 21 3Y

KBC-Life Experience– Life Class 21 5Y

KBC-Life Experience – Life Class 21 8Y

Deze informatie kun je ook gratis krijgen bij je KBC-tussenpersoon.

Bel ons of maak een afspraak