KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in AUD op 3 jaar met vaste interestvoet

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in AUD op 3 jaar met vaste interestvoet

  • Note in deviezen. Hierdoor lopen de beleggers een aanzienlijk wisselkoersrisico hetwelk verder onder “Risico’s” beschreven wordt.
  • Vaste jaarlijkse bruto coupon van 2,75% per jaar, namelijk AUD 55,00 (bruto) per Coupure, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent of de Garant of in geval van bail-in.
  • Gratis bewaring op KBC Effectenrekening
  • Dit product (de “Notes”) is een schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennisof ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten en wisselkoersen). 

Vanaf 3 april 2018 (9 uur) tot en met 27 april 2018 (16 uur) (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op
niet-achtergestelde Notes van KBC IFIMA S.A. (LUX) (de “Emittent”) gegarandeerd door KBC Bank NV (de “Garant”).

Voornaamste kenmerken

Looptijd  3 jaar
Eindvervaldag 3 mei 2021
Uitgifteprijs 100,75% (met inbegrip van een plaatsingscommissie van 0,75%),
namelijk AUD 2.015 per Coupure 
Terugbetaling op de Eindvervaldag Recht op terugbetaling aan 100,00% van het belegde bedrag in AUD (zonder plaatsingscommissie), namelijk AUD 2.000 per Coupure, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement  van de Emittent of de Garant of in geval van bail-in.
Beleggingsdoelstelling Een belegging in dit product kan interessant zijn als herbelegging in Australische dollar. 
Coupon Jaarlijks heeft u per de Eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent of de Garant of in geval van bail-in.Coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 2,75% per jaar, namelijk AUD 55,00 (bruto) per Coupure, onderhevig aan een roerende voorheffing van 30,00%, betaalbaar op 3 mei van elk jaar van 3 mei 2019 tot en met de Eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement  van de Emittent of de Garant of in geval van
bail-in.
Taks op beursverrichtingen Op basis van de huidige fiscale wetgeving, bedraagt het tarief van de taks op de beursverrichtingen (TOB) bij de verkoop vóór eindvervaldag 0,12% (met een maximumbedrag van 1.300EUR).
Rendement

Het Bruto Actuarieel Rendement in AUD bedraagt 2,49% (inclusief Plaatsingscommissie van 0,75% en vóór roerende voorheffing), indien de Notes tot de Eindvervaldag worden aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder “Bruto Actuarieel Rendement” in de productfiche.

Het Actuarieel Rendement in AUD na roerende voorheffing (momenteel 30,00%) bedraagt 1,67% indien de Notes tot op de Eindvervaldag worden aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder “Actuarieel rendement na roerende voorheffing” in de productfiche.

Coupure AUD 2.000
Notering De Notes zullen niet genoteerd worden.
Publicatie van de
waarde van het product
Beleggers kunnen de prijs van de Notes consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-kantoor.
Toepasselijk recht De Notes, de garantie en de Coupons zijn onderworpen aan het Engels recht. De rang van de vordering op de garantie en de status van de garantie zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Rating van de Garant

Moody’s  A1 (stabiele vooruitzichten)

S&P  A (positieve vooruitzichten)

Fitch A (positieve vooruitzichten)

Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van de Notes van de Emittent. Meer informatie over deze ratings is te vinden op: www.kbc.com onder de tab ‘investor relations’ kredietratings.

Belangrijkste risico’s

De belegger wordtverzocht om kennis te nemen van alle risico’s eigen aan dit product en meer in het bijzonder van:

(i)       
het kredietrisico - de Terugbetaling en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC IFIMA S.A. (de Emittent) en van KBC Bank NV (de Garant). Het is mogelijk dat de belegger een deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen verliest In geval vanfaillissement of risico op faillissement van de Emittent of de Garant of in geval van bail-in;

(ii)       het wisselkoersrisico
- omdat de Notes in AUD uitgedrukt zijn, zal een belegging in de Notes een risico omvatten met betrekking tot de omzetting van AUD naar EUR voor de Interest en de Terugbetaling. De wisselkoers EUR/AUD kan aanzienlijk fluctueren tijdens de looptijd van de Notes;

(iii)      het liquiditeitsrisico
- de Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt.  Het kan zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun Notes te verkopen vóór de Eindvervaldag. Indien het toch mogelijk is de Notes te verkopen, zal dit gebeuren aan een prijs die door KBC Bank NV kan bepaald worden waarbij KBC Bank NV als tegenpartij kan optreden. KBC Bank NV verbindt er zich niet toe
om de Notes systematisch terug te kopen;

(iv)      het risico op schommelingen van de prijs van het product (marktrisico) - de prijs van de Notes kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de volatiliteit op de markten; en

(v)       het ‘bail-in’ risico
- In geval van faillissement of risico op faillissement van KBC Bank Groep (KBC Bank NV en haar dochterondernemingen), kunnen deze Notes geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of worden omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al
naargelang de beslissing van de toezichthouders (de “Bail-in”).

De risicofactoren worden uitgebreid beschreven in het Basisprospectus op pagina’s 30 e.v. en in de productfiche op pagina 4.

Kosten

Gelieve rekening te houden met:

- kosten inbegrepen in de uitgifteprijs:

(i) plaatsingskosten: 0,75% gedragen door de belegger en

(ii) andere commissie
gedragen door de belegger: maximaal 1,00%, jaarlijks te ontvangen door KBC Bank
NV voor het verdelen en promoten van de Note, dus maximaal 3,00% indien de Note
wordt aangehouden tot op de Eindvervaldag;

wisselkoerscommissie: KBC Bank NV rekent voor elke wisselverrichting een Wisselkoerscommissie aan die in de regel 1,00% bedraagt van de wisselkoers geldend op de relevante betaaldatum. Afhankelijk van de regeling die bestaat tussen de beleggers en hunKBC-kantoor, is er een afwijking van deze Wisselkoerscommissie mogelijk;

-      transactievergoeding: bij het verkopen van de Notes voor de Eindvervaldag zal er een transactievergoeding van maximaal 1,00% verschuldigd zijn;

- alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBC/PDF/TARIEVEN/vergoeding-belegging-vanaf-2018.pdf

Roerende Voorheffing De inkomsten, voortvloeiend uit de Notes, die in België geïnd worden, zijn thans (d.i. op datum van de productfiche) onderhevig aan een roerende voorheffing van 30% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de Notes aan te geven in de jaarlijkse  belastingaangifte. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling.

 

Bij klachten kunt u zich wenden tot klachten@kbc.be (tel. 0800 62 084) en/of ombudsman@ombudsfin.be.

Gerelateerde artikels