KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in NOK op 5 jaar met vaste interestvoet

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in NOK op 5 jaar met vaste interestvoet

• Uitgifte in Noorse Kroon (NOK), wat een wisselrisico inhoudt bij de omzetting van de bedragen van NOK naar EUR.

• Jaarlijkse coupon van 2,10% bruto (in NOK), namelijk NOK 210 (bruto), behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent of de garant.

• Gratis bewaring op KBC effectenrekening.

• Dit product (de “obligaties”) is een schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten en wisselkoersen).

Vanaf 2 mei 2018 (9 uur) tot en met 1 juni 2018 (16 uur) (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op niet-achtergestelde obligaties van KBC IFIMA S.A. (LUX) (de “Emittent”) gegarandeerd door KBC Bank NV (de “garant”).

Voornaamste kenmerken

Looptijd 

5 jaar

Uitgiftedatum 7 juni 2018

Eindvervaldag

7 juni 2023

Uitgifteprijs

101,00%, namelijk NOK 10.100 per coupure

Terugbetaling op de Eindvervaldag

100,00% van het belegde bedrag in NOK (zonder plaatsingscommissie van 1,00%), namelijk NOK 10.000 per coupure behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent of de garant.

Beleggingsdoelstelling

Een belegging in dit product kan interessant zijn als herbelegging in Noorse Kroon.

Rendement

  • Jaarlijkse coupon van 2,10% (bruto in NOK) per coupure, namelijk NOK 210 (bruto) per coupure, betaalbaar op 7 juni van elk jaar van 7 juni 2019 tot en met de eindvervaldag, behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent of de garant.
  • Actuarieel bruto rendement van 1,89% (in NOK) gebaseerd op een uitgifteprijs van 101,00% en uitgaand van een terugbetaling tegen 100,00% op de eindvervaldag. Na aftrek van de roerende voorheffing van thans 30,00% verkrijgt men een actuarieel nettorendement van 1,26% (in NOK). Het rendement houdt geen rekening met andere eventuele kosten zoals deze voor bewaring van de effecten op een effectenrekening en/of enig andere eventueel toepasselijke fiscale regeling
Roerende voorheffing De inkomsten, voortvloeiend uit de obligaties, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van thans 30,00% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. De hierboven vermelde fiscaliteit is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.
Taks op beursverrichtingen Op basis van de huidige fiscale wetgeving, bedraagt het tarief van de taks op de beursverrichtingen (TOB) bij de verkoop vóór eindvervaldag 0,12% (met een maximumbedrag van 1.300 EUR).

Publicatie van de waarde van het product

Beleggers kunnen de waarde van de obligaties consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-kantoor.

Toepasselijk recht

De obligaties, de garantie en de coupons zijn onderworpen aan het Engels recht. De rangorde van de vorderingen op de garantie en het statuut van de garantie zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Rating van de Garant

  • Moody’s  A1 (stabiele vooruitzichten)
  • S&P   A (stabiele vooruitzichten)
  • Fitch  A (stabiele vooruitzichten)

Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van de Notes van de Emittent. Meer informatie over deze ratings is te vinden op: www.kbc.com onder de tab ‘investor relations’ kredietratings.

Risico’s

De belegger wordt verzocht om kennis te nemen van alle risico’s eigen aan dit product en meer in het bijzonder van:

(i) het kredietrisico - De terugbetaling en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC IFIMA S.A. (de emittent) en van KBC Bank NV (de garant). In geval van faillissement of risico op faillissementvan de emittent of de garant, loopt u het risico om een deel of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen en kunnen deze obligaties geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al naargelang de beslissing van de toezichthouders (zogenaamde “bail-in”);

(ii) het wisselkoersrisico - een belegging in obligaties uitgedrukt in NOK omvat een wisselkoersrisico in geval van de omzetting van NOK naar EUR voor zowel de interestbedragen als de terugbetaling van het belegde bedrag op eindvervaldag. Beleggers kunnen bij omzetting naar EUR een deel van de interesten en/of van het belegde bedrag verliezen als gevolg van de waardevermindering van de NOK tegenover de EUR tijdens de looptijd van de obligatie. Dit risico bestaat in het bijzonder voor beleggers die niet over een rekening in NOK beschikken en waarvoor de betalingen automatisch omgezet zullen worden in EUR aan de wisselkoers van de relevante betaaldagen;

(iii) het liquiditeitsrisico - de obligaties worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Het kan zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun obligaties te verkopen vóór de eindvervaldag. Indien het toch mogelijk is de obligaties te verkopen, zal dit gebeuren aan een prijs die door KBC Bank kan bepaald worden waarbij KBC Bank NV als tegenpartij kan optreden. KBC Bank NV verbindt er zich niet toe om de obligaties systematisch terug te kopen;

(iv) risico op schommelingen van de waarde van het product (marktrisico) – De prijs van de obligaties kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de volatiliteit op de markten. De belegger die zijn obligaties vóór de eindvervaldag wil verkopen, zal deze moeten verkopen tegen een prijs (exclusief transactievergoeding, taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen) die door KBC Bank NV, die als tegenpartij kan optreden, kan bepaald worden. Dit kan leiden tot een meer- of minwaarde t.o.v. het belegde bedrag in NOK (zonder Plaatsingscommissie), namelijk NOK 10.000 per Coupure. Beleggers kunnen de prijs van de obligaties consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-kantoor.

De risicofactoren worden uitgebreid beschreven in het basisprospectus op pagina’s 30 e.v. en in de productfiche op pagina 3.

Kosten

Gelieve rekening te houden met:

- kosten inbegrepen in de uitgifteprijs:

(i) Plaatsingscommissie: 1,00% gedragen door de belegger;

(ii) Lopende kosten:

a. Distributievergoeding gedragen door de belegger: 0,25% per jaar, dus 1,25% indien de obligatie wordt aangehouden tot op de eindvervaldag.

b. Andere lopende kosten gedragen door de belegger: maximaal 0,75% per jaar, dus maximaal 3,75% indien de obligatie wordt aangehouden tot op de eindvervaldag.

- wisselkoerscommissie: KBC Bank NV rekent voor elke wisselverrichting een wisselkoerscommissie aan die in de regel 1,00% bedraagt van de wisselkoers geldend op de relevante betaaldatum. Afhankelijk van de regeling die bestaat tussen de beleggers en hun KBC-kantoor, is er een afwijking van deze wisselkoerscommissie mogelijk;

- transactievergoeding: bij het verkopen van de obligaties voor de eindvervaldag zal er een transactievergoeding van maximaal 1,00% verschuldigd zijn.

- alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via https://www.kbc.be/particulieren/nl/redirects/tarieven-overzicht-vergoedingen-2018.html .

Meer informatie omtrent klachten kan u vinden op: www.kbc.be/particulieren/nl/contact/klachten-suggesties.html.

Gerelateerde artikels

Retail Estates

Retail Estates

Staatsbons

Staatsbons

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)

TINC

Kapitaalverhoging in geld met extralegale voorkeurrechten