KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in NOK op 5 jaar met vaste interestvoet

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in NOK op 5 jaar met vaste interestvoet

IFIMA S.A. (LUX) Note in Noorse kroon op 5 jaar met vaste interestvoet  

 • Note in deviezen. Hierdoor lopen de beleggers een aanzienlijk wisselkoersrisico hetwelk verder onder “Risico’s” beschreven wordt.
 • Vaste jaarlijkse bruto coupon van 1,75% per jaar, namelijk NOK 175,00 (bruto) per Coupure, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent of de Garant of in geval van bail-in
 • Gratis bewaring op KBC Effectenrekening
 • Dit product (de “Notes”) is een schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennis of ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten en wisselkoersen). 

Vanaf maandag 4 december 2017 (9 uur) tot en met vrijdag  22 december 2017 (16 uur) (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op niet-achtergestelde Notes van KBC IFIMA S.A. (LUX) (de “Emittent”) gegarandeerd door KBC Bank NV (de “Garant”).

Voornaamste kenmerken

Looptijd 

5 jaar

Eindvervaldag

4 januari 2023

Uitgifteprijs

101% (met inbegrip van een plaatsingscommissie van 1%), namelijk NOK 10.100,00 per Coupure

Terugbetaling op de Eindvervaldag

Recht op terugbetaling aan 100,00% van het belegde bedrag in NOK (zonder plaatsingscommissie), namelijk NOK 10.000,00 per Coupure, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement  van de Emittent of de Garant of in geval van bail-in.

Beleggingsdoelstelling

Een belegging in dit product kan interessant zijn als herbelegging in Noorse Kroon.

Coupon

Jaarlijks heeft u per Coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 1,75% per jaar, namelijk NOK 175,00 (bruto) per Coupure, onderhevig aan een roerende voorheffing van 30%, betaalbaar op 4 januari van elk jaar van 4 januari 2019 tot en met de Eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement  van de Emittent of de Garant of in geval van bail-in.
Taks op beursverrichtingen Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,09% met een maximumbedrag van EUR 1.300.

Rendement

Het Bruto Actuarieel Rendement in NOK bedraagt 1,54% (inclusief Plaatsingscommissie van 1,00% en vóór roerende voorheffing), indien de Notes tot de Eindvervaldag worden aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder “Bruto Actuarieel Rendement” in de productfiche. Het Actuarieel Rendement in NOK na roerende voorheffing (momenteel 30%) bedraagt 1,02% indien de Notes tot op de Eindvervaldag worden aangehouden. Je vindt hierover meer informatie onder “Actuarieel rendement na roerende voorheffing” in de productfiche.

Coupure

NOK 10.000 

Notering

Gereglementeerde markt van de Luxemburgse beurs

Publicatie van de waarde van het product Beleggers kunnen de prijs van de Notes consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-kantoor.

Toepasselijk recht

De Notes, de garantie en de Coupons zijn onderworpen aan het Engels recht. De rang van de vordering op de garantie en de status van de garantie zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Rating van de Garant

 • Moody’s  A1 (stabiele vooruitzichten)
 • S&P   A (stabiele vooruitzichten)
 • Fitch  A (stabiele vooruitzichten)

Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van de Notes van de Emittent. Meer informatie over deze ratings is te vinden op: www.kbc.com onder de tab ‘investor relations’ kredietratings.

Risico’s

De belegger wordt verzocht om kennis te nemen van alle risico’s eigen aan dit product en meer in het bijzonder van:

(i) het kredietrisico - de terugbetaling van het belegde kapitaal in NOK (zonder plaatsingscommissie) en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC IFIMA S.A. (de Emittent) en van KBC Bank NV (de Garant);

(ii) het wisselkoersrisico - de Notes zijn in NOK uitgedrukt, een belegging in de Notes zal een risico omvatten met betrekking tot de omzetting van NOK naar EUR voor de Coupons en de Terugbetaling (de wisselkoers NOK/EUR kan aanzienlijk fluctueren tijdens de looptijd van de Notes);

(iii) het liquiditeitsrisico - de notering op de gereglementeerde  markt van de Luxemburgse beurs is geen garantie dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen en dus kan het zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun Notes te verkopen vóór de Eindvervaldag;

(iv) het risico op schommelingen van de prijs van het product (marktrisico) - de prijs van de Notes kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de volatiliteit op de markten; en

(v) het ‘bail-in’ risico - In geval van faillissement of risico op faillissement van KBC Bank Groep (KBC Bank NV en haar dochterondernemingen), kunnen deze Notes geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of worden omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al naargelang de beslissing van de toezichthouders (de “Bail-in”).

De risicofactoren worden uitgebreid beschreven in het Basisprospectus op pagina’s 30 e.v. en in de productfiche op pagina’s 4-5

Kosten

Gelieve rekening te houden met:

 • een wisselkoerscommissie die bij KBC Bank in de regel 1,00% bedraagt van de wisselkoers geldend op de relevante betaaldatum;
 • een plaatsingscommissie van 1,00% per Coupure, gedragen door de belegger (reeds inbegrepen in de Uitgifteprijs van 101% per Coupure);
 • een commissie van maximaal 1,00% per Coupure, jaarlijks te ontvangen door KBC Bank NV voor het verdelen en promoten van de Notes (reeds inbegrepen in de Uitgifteprijs van 101% per Coupure); en
 • andere kosten en commissies die in de productfiche worden genoemd.

Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen op de Tarievenkaart.

Dit product (de “Notes”) is een schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennis of ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten en wisselkoersen).

Bij klachten kun je terecht bij klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 en/of ombudsman@ombudsfin.be.

 

Gerelateerde artikels

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)

Toestemming primaire obligaties van andere emittenten

Toestemming primaire obligaties van andere emittenten

Staatsbons

Staatsbons

Amerikaanse beursindices sluiten af op nieuw slotrecord

Beurs in Beeld & Blik op de Markt