Gereglementeerde spaarrekeningen gecommercialiseerd door KBC

Deze webpagina bevat een synthese van alle relevante informatie met betrekking tot de 3 verschillende gereglementeerde spaarformules aangeboden door KBC.

In geval van overdracht van een spaardeposito naar een ander spaardeposito geopend op naam van dezelfde titularis bij dezelfde instelling, anders dan krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, blijft de premieverwervingsperiode voor het eerste spaardeposito verworven, op voorwaarde dat het bedrag van de overdracht minimaal 500 euro bedraagt en de betrokken titularis tijdens hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke overdrachten vanop hetzelfde spaardeposito heeft uitgevoerd.

I. Tariefinformatie en modaliteiten van gereglementeerde spaarrekeningen (het hoogste rendement na 12 maanden staat eerst)

De vergoeding is steeds samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

Opgelet: de optelling van de basisrente en de getrouwheidspremie geldt enkel vandaag voor een bedrag dat 1 jaar op je rekening blijft staan en zolang de basisrente niet verandert!

Voordat je een spaarrekening opent, moet je het document met essentiële spaardersinformatie lezen.

1. KBC-Start2Save
Categorie Basisrente Getrouwheidspremie Optelling van basisrente en getrouwheidspremie Toepasselijke voorwaarden
B 0,75% op jaarbasis 1,80% op jaarbasis 2,55% op jaarbasis Je kunt maximaal 500 euro per maand sparen met een maandelijkse automatische spaaropdracht.
Lees de essentiële spaardersinformatie.
2. KBC-Spaarrekening
Categorie Basisrente Getrouwheidspremie Optelling van basisrente en getrouwheidspremie Toepasselijke voorwaarden
A 0,45% op jaarbasis 0,45% op jaarbasis 0,90% op jaarbasis Geen voorwaarden.
Lees de essentiële spaardersinformatie.
3. KBC-Groeispaarrekening
Categorie Basisrente Getrouwheidspremie Optelling van basisrente en getrouwheidspremie Toepasselijke voorwaarden
A 0,45% op jaarbasis 0,45% op jaarbasis 0,90% op jaarbasis Je spaart voor een derde.
Lees de essentiële spaardersinformatie.

Meer info over de categorieën vind je op de pagina 'Wat is een spaarrekening?' van Wikifin.

De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrente wordt op je rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer je je rekening afsluit.

De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Indien je je geld vóór het einde van de periode van 12 maanden opneemt, ontvang je geen getrouwheidspremie op dat geld. Deze opname zal geen invloed hebben op de verwerving van basisrente. Deze premie loopt vanaf de dag na de storting. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op je rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening. Klanten worden via post of digitale kanalen op de hoogte gebracht van wijzigingen in de tarieven.

Er worden geen kosten aangerekend om een spaarrekening te openen en te beheren. Voor het verzenden van rekeninguittreksels met de post wordt een kost van 2,50 euro per maand bij maandelijkse verzending of 25,00 euro per maand bij dagelijkse verzending aangerekend.

II. Plaats waar de spaarcalculator van KBC kan worden geconsulteerd

Deze spaarcalculator is ontwikkeld door elke kredietinstelling en is van toepassing op elkeindividuele gereglementeerde spaarrekening. Doelstelling is je in staat te stellen na te gaan in hoeverre de verschillende rentetypes (basisrente en getrouwheidspremie) op een bepaalde rekening verworven zijn, zodat je met name de geldelijke impact van een eventuele geldopneming kan inschatten. Deze tool kan digitaal worden geconsulteerd na de nodige verificaties via KBC Touch.

 1. Benieuwd hoeveel interest je spaarrekening oplevert? Meld je aan in KBC Touch.
 2. Selecteer de spaarrekening waarvoor je de rente wil berekenen.
 3. Ga naar 'Beheer' en kies daarna onderaan voor 'Details rente'.
 4. Vraag een overzicht, bekijk je laatste uitkering of simuleer een opvraging.

III. Welke rekening en welke vergoeding stemmen overeen met je behoeften?

Via deze link kom je op de webpagina van de simulator die is ontwikkeld door de FSMA en als doel heeft je, na het invoeren van enkele gegevens zoals het te sparen bedrag en de looptijd, een overzicht te bieden van de opbrengst per gereglementeerde spaarrekening en per instelling.

IV. Link naar de bankoverstapdienst

Via deze link kom je terecht op de bankoverstapdienst van Febelfin waar je alle nodige info kan vinden om op deze dienst beroep te kunnen doen om eventueel naar een andere bank over te stappen.

V. Belangrijkste risico's

 • Risico op faillissement: in geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering of omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro, dat valt onder de depositogarantie. Meer informatie over dit beschermingsmechanisme vind je op de website van het Garantiefonds en het Beschermingsfonds.
 • Inflatierisico: door de aanhoudende prijsstijgingen kan het gestorte geld in waarde dalen.

VI. Andere

 • De op deze pagina beschreven spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen van KBC. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en zijn van onbepaalde duur.*

VII. Fiscaliteit

 • Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste schijf interesten (tot een plafond van 1.020 euro voor het inkomstenjaar 2024) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 2.040 euro voor het inkomstenjaar 2024). 
 • De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft en wordt automatisch aan de bron ingehouden door je bank. 
 • Als je verschillende spaarrekeningen hebt, moet je op je belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

VIII. Klachten

 • Met eventuele klachten kan je terecht bij KBC-Klachtenmanagement:
 • Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan je een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be). 

* Het contract derdenbeding, dat is verbonden aan de KBC-Groeispaarrekening, is van bepaalde duur: je kiest zelf wanneer het geld aan de begunstigde mag worden vrijgegeven.