Spaarrekening KBC-Start2Save spaarvarken

Spaarrekening KBC-Start2Save (Cat. B*)

 • Je ontvangt een basisrente van 0,75% op jaarbasis
 • Je ontvangt een getrouwheidspremie van 1,80%
  (op bedragen die 12 maanden onafgebroken op je rekening staan)
 • Je kunt je spaargeld op elk moment opvragen

* KBC-Start2Save is een spaarrekening van categorie B: een spaarrekening met een maximaal maandelijks spaarbedrag of een maximumsaldo.

Wat is een spaarrekening KBC-Start2Save?

KBC-Start2Save is een gereglementeerde spaarrekening van KBC Bank NV België, op naam van één of meerdere natuurlijke personen. Het Belgisch recht is van toepassing.

Sparen op een spaarrekening KBC-Start2Save kan enkel met een maandelijkse automatische spaaropdracht. Je kunt er tot 500 euro per maand mee sparen. Je kunt maar één spaarrekening KBC-Start2Save openen.

Opbrengst

Huidige tarieven

Basisrente 0,75%
Getrouwheidspremie 1,80%

De rentepercentages zijn brutotarieven (uitgedrukt op jaarbasis) die op elk moment kunnen wijzigen. De actuele percentages vind je altijd hierboven en in je KBC-kantoor. Als de rente wijzigt, informeren we je via post of digitale kanalen.

Je spaartegoeden brengen basisrente op vanaf de uitvoeringsdatum van de automatische spaaropdracht of vanaf de kalenderdag die volgt op de verrichtingsdatum voor periodieke opdrachten die vanuit KBC of een andere financiële instelling komen. Je spaartegoeden brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag waarop je je tegoeden opvraagt. De basisrente wordt 1 keer per jaar op je rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer je je rekening stopzet.

De getrouwheidspremie krijg je op bedragen die gedurende de berekeningsperiode van 12 opeenvolgende, volledige maanden op de spaarrekening blijven staan. Vraag je spaargeld op, dan worden de lopende getrouwheidspremies waarvoor de verwervingsdatum het verst in de toekomst ligt het eerst aangesproken. Voor de eerste 3 overschrijvingen per jaar naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij KBC is er evenwel een proportionele overdracht van de getrouwheidspremie als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Beide spaarrekeningen hebben minstens één gemeenschappelijke rekeninghouder
 • De overschrijving bedraagt minstens 500 euro
 • Het is geen periodieke opdracht of automatische spaaropdracht

Dat betekent dat de lopende berekeningsperiode van 12 maanden niet wordt afgebroken, maar verder loopt op de begunstigde spaarrekening. De getrouwheidspremie wordt ook dan alleen toegekend voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de spaarrekeningen blijven staan.

Na het verwerven van een getrouwheidspremie start telkens een nieuwe berekeningsperiode van 12 maanden. De getrouwheidspremie staat uit aan de rentevoet die geldig is op de dag dat de berekeningsperiode begint te lopen. Die rentevoet ligt vast en blijft voor de volledige berekeningsperiode van 12 maanden onveranderd, behalve bij een proportionele overdracht van de getrouwheidspremie. Voor de resterende looptijd staat de getrouwheidspremie dan uit aan de rentevoet die geldig is op de begunstigde spaarrekening op de dag dat het geld toekomt.

Op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober wordt de getrouwheidspremie die het voorgaand kwartaal verworven is, gestort op je rekening. Ook bij het stopzetten van je rekening wordt de verworven getrouwheidspremie gestort.

Kenmerken van deze spaarrekening

 • Altijd beschikbaar: de KBC-Start2Save-spaarrekening is een product van onbepaalde duur. Je kunt je spaargeld op KBC-Start2Save op elk moment en zonder kosten opvragen.
 • Gratis spaarrekening: er zijn geen kosten voor het openen en beheren van je spaarrekening. Wil je rekeninguittreksels met de post ontvangen? Dan betaal je 2,50 euro per maand bij een maandelijkse verzending of 25 euro per maand bij een dagelijkse verzending.
 • Fiscaal voordelig: voor natuurlijke personen met verblijfplaats in België is de eerste schijf van 1.020 euro rente per jaar (inkomsten 2024) vrijgesteld van 15% roerende voorheffing. Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is er een vrijstelling tot 2.040 euro per jaar (inkomstenjaar 2024) op een gemeenschappelijke rekening. 
 • Automatische spaaropdracht: sparen op een KBC-Start2Save kun je alleen met een maandelijkse vaste spaaropdracht vanuit een zichtrekening bij KBC of een andere financiële instelling, met een maximum van 500 euro. Er is maar één opdracht per KBC-Start2Save rekening mogelijk.

Risico's

 • Risico op faillissement: het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij je KBC-kantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.

 • Inflatierisico: deze spaarrekening heeft ook een inflatierisico, omdat aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Klachten

 • Met eventuele klachten kan je terecht bij KBC-Klachtenmanagement:
 • Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan je een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be). 
Open een KBC-Start2Save