Documentatie beleggen

Documentatie beleggen

23-06-2022 – UPDATE: Schorsing netto-inventariswaarde KBC Equity Fund Emerging Europe

KBC Equity Fund

Openbare bevek naar Belgisch recht
Havenlaan 2 - 1080 Brussel

Wij verwijzen naar het persbericht van 25 februari 2022 en de update van 8 maart 2022 via de KBC-website in verband met de schorsing van de netto-inventariswaarde en van de uitvoering van aanvragen tot toe- en uittreding en compartimentswijziging vanaf vrijdag 25 februari 2022 voor het compartiment Emerging Europe van de Belgische bevek KBC Equity Fund.

Een precieze waardering van de Russische activa in het fonds blijft onmogelijk zolang de Russische aandelenmarkt gesloten is voor buitenlandse beleggers. Dit is nog steeds het geval. Zolang een precieze waardering onmogelijk blijft, blijft de schorsing van kracht. Deze ongewone actie wordt genomen in het belang van de beleggers en is een door de markt algemeen aanvaarde reactie.

De oorlog in Oekraïne en de economische sancties tegen Rusland kunnen de waardering van de Russische aandelen in het fonds sterk beïnvloeden. De waarde van deze aandelen kan daarom sterk verschillen van hun waarde voorafgaand aan het conflict. Als potentieel gevolg hiervan geldt dat de eerstvolgende netto-inventariswaarde, die na de schorsing wordt berekend, aanzienlijk kan afwijken van de laatst, vóór de schorsing, berekende netto-inventariswaarde.

Naast de posities in Rusland heeft het compartiment participaties in meerdere landen waar de activa, in tegenstelling tot Rusland, vrij verhandelbaar blijven. De beheerder blijft dat deel van de portefeuille actief beheren in het belang van de belegger en in overeenstemming met het doel en beleggingsbeleid van het compartiment zoals omschreven in het prospectus.

Het prospectus, het document essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar op ww.kbc.be/fondsenzoeker en aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, nl. KBC Bank NV.

08-03-2022 - UPDATE: Schorsing netto inventariswaarde naar aanleiding van spanningen op de Russische markt, voor KBC Equity Fund Emerging Europe

KBC Equity Fund

Openbare bevek naar Belgisch recht
Havenlaan 2 - 1080 Brussel

Wij verwijzen naar het persbericht dat op 25 februari 2022 werd gepubliceerd in verband met het schorsen van de bepaling van de netto-inventariswaarde, evenals de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming en/of compartimentswijziging vanaf vrijdag 25 februari 2022 tot nader order voor het compartiment Emerging Europe van KBC Equity Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht).

Hierbij wensen wij u op de hoogte te brengen van het feit dat de schorsingsgrond intussen gewijzigd is. Ten gevolge van de substantiële waardevermindering van de Russiche aandelen is de blootstelling van het compartiment aan Russische aandelen intussen gezakt onder 20% van de activa van dit compartiment. Echter, gezien de Russische aandelenmarkt tot nader order ontoegankelijk is voor buitenlandse beleggers, waardoor een precieze waardering van deze activa onmogelijk wordt, wordt overeenkomstig artikel 196, 2° en 3° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG beslist om de bepaling van de netto-inventariswaarde, de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van rechten van deelneming en/of compartimentswijziging te blijven schorsen in het belang van de belegger, tot nader order.

Het prospectus, het document essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar op ww.kbc.be/fondsenzoeker en aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, nl. KBC Bank NV.

25-02-2022 - Schorsing netto inventariswaarde naar aanleiding van spanningen op de Russische markt, voor KBC Equity Fund Emerging Europe

KBC Equity Fund

Openbare bevek naar Belgisch recht
Havenlaan 2 - 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de bepaling van de netto-inventariswaarde, evenals de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming en/of compartimentswijziging vanaf vrijdag 25 februari 2022 tot nader order voor het compartiment Emerging Europe van KBC Equity Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) worden geschorst.

Naar aanleiding van de spanningen op de Russische financiële markt, kan meer dan 20% van de activa van dit compartiment niet verhandeld worden tegen een normale prijs. Overeenkomstig artikel 196, 1° en 3° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG, wordt in het belang van de deelnemers beslist tot het schorsen van de bepaling van de netto-inventariswaarde, de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming en/of compartimentswijziging.

Het prospectus, het document essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar op www.kbc.be/fondsenzoeker en aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, nl. KBC Bank NV.

Informatie en publicaties

 • Asset test
  Bij de verkoop van eenheden van een beleggingsfonds is in bepaalde gevallen roerende voorheffing verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde (Reynderstaks). Dit overzicht toont aan de hand van de asset test of een beleggingsfonds aan die heffing onderworpen is (Belgian withholding tax).
 • Essentiële beleggersinformatie (KIID)
  Het Key Investor Information Document helpt je om de aard en risico’s van beleggingsfondsen te begrijpen. Maak dus weloverwogen beleggingsbeslissingen dankzij deze documenten.
 • Herschikking van het KBC-fondsenaanbod
  Het fuseren of liquideren van een compartiment of beleggingsfonds is soms noodzakelijk in het belang van de belegger. Lees er meer over in dit overzicht.

Fondsenzoeker

Klik hier om de Fondsenzoeker op te starten 

Raadpleeg voor elk beleggingsproduct informatie zoals de beleggingspolitiek, risico's en kerngegevens - en documenten zoals het prospectus en het Key Investors Information document (KIID). 

Over ons: richtlijnen en procedures

 • Algemene voorwaarden
  De algemene voorwaarden sturen de relatie tussen KBC Asset Management en zijn klanten. Wilt u een vroegere versie raadplegen? Dan kunt u terecht bij uw vertrouwde relatiebeheerder.
 • Privacyverklaring
  Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken.

 

 • Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten
  KBC biedt verschillende beleggingsinstrumenten aan, elk met hun eigen kenmerken, sterke en zwakke punten. Die vind je allemaal terug in deze brochure, zodat je op basis daarvan de juiste keuze kunt maken, samen met je financieel adviseur.
 • Gedragslijn bij belangenconflicten
  Belangenconflicten kunnen bestaan of ontstaan binnen beheervennootschappen. KBC Asset Management heeft daarom een gedragslijn voor belangenconflicten om ze te identificeren, op te lossen en te controleren. Zo kunnen we eerlijk handelen in overeenstemming met de belangen van de klant. 
 • Beleid rond fraude
  Fraudebestrijding is voor KBC Asset Management een prioriteit. Lees hier meer over de maatregelen die we nemen om het risico op fraude en wanpraktijken te voorkomen en te verminderen.
 • Verloningsbeleid/Remuneration policy (in het Engels)
  Dit verslag geeft je meer informatie over de manier waarop de groepsentiteiten van KBC Asset Management hun verloningsbeleid organiseren.
 • Terugblik Proxy Voting - overzicht (in het Engels)
  Dit document geeft je meer informatie over de manier waarop het betrokkenheidsbeleid van KBC Asset Management afgelopen jaar werd uitgevoerd.
 • Terugblik Proxy Voting - steminstructies (in het Engels)
  Dit document geeft je een overzicht van alle aandeelhoudersvergaderingen waaraan KBC Asset Management heeft deelgenomen. Het geeft weer hoe KBC Asset Management op de voorgestelde resoluties heeft gestemd.

Disclaimer

Informatie over aandelenaanbevelingen