KBC IFIMA S.A. (LUX) gestructureerde Note in EUR op 7 jaar met variabele interestvoet

KBC IFIMA S.A. (LUX) gestructureerde Note in EUR op 7 jaar met variabele interestvoet

  • Gestructureerde Note in Euro
  • Jaarlijkse coupon, gekoppeld aan de EUR CMS rente op 1 jaar (zijnde de interbancaire referentierente voor een swap in EUR van een vaste rente tegen een variabele 3-maand rente met een looptijd op 1 jaar) behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent of van de Garant of in geval van bail‐in
  • Gratis bewaring op KBC Effectenrekening 

Vanaf donderdag 3 augustus 2017 (9 uur) tot en met vrijdag 25 augustus 2017 (16 uur) (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op niet-achtergestelde, gestructureerde Notes van KBC IFIMA S.A. (LUX) (de “Emittent”) gegarandeerd door KBC Bank NV (de “Garant”).

Voornaamste kenmerken

Looptijd  7 jaar
Eindvervaldag 1 september 2024
Uitgifteprijs

100,50% (met inbegrip van een plaatsingscommissie van 0,50%), namelijk EUR 1005,00 per Coupure.

Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen op de Tarievenkaart.

Terugbetaling op de Eindvervaldag Recht op terugbetaling aan 100,00% van het belegde bedrag (zonder plaatsingscommissie), namelijk EUR 1.000,00 per Coupure, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent of de Garant of in geval van bail-in.
Beleggingsdoelstelling Met een belegging in dit product wordt ingezet op een matige stijging van de EUR CMS.
Coupon

Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent of van de Garant of in geval van bail‐in, jaarlijks een variabele coupon gelijk aan de EUR CMS rente op 1 jaar, met een minimum van 0,50% (bruto) en een maximum van 4,00% (bruto). De kans dat alle Coupons maximaal zijn, is quasi onbestaande. De kans is bovendien zeer gering dat voor een Coupon het maximale bedrag uitgekeerd zal worden. De coupon is jaarlijks betaalbaar op 1 september van elk jaar, vanaf 1 september 2018 tot en met de Eindvervaldag. De tarieven in deze paragraaf vermeld, zijn op jaarbasis en vóór afhouding van roerende voorheffing (momenteel 30%).

Taks op beursverrichtingen Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,09% met een maximumbedrag van EUR 1300.
Rendement Voor meer informatie betreffende de werking van het product, de rendementen en voorbeelden van het product verwijzen we naar de secties “Meer informatie over de EUR CMS” vanaf p. 5 van de productfiche.
Coupure EUR 1.000
Notering Gereglementeerde markt van de Luxemburgse beurs
Publicatie van de waarde van het product Beleggers kunnen de prijs van de Notes consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-kantoor.
Toepasselijk recht De Notes, de garantie en de Coupons zijn onderworpen aan het Engels recht. De rang van de vordering op de garantie en de status van de garantie zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Rating van de Garant

Moody’s A1 (stabiele vooruitzichten)
S&P A (stabiele vooruitzichten)
Fitch A (stabiele vooruitzichten)


Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van de Notes van de Emittent. Meer informatie over deze ratings is te vinden op: www.kbc.com onder de tab ‘investor relations’ - kredietratings

Risico’s

De belegger wordt verzocht om inzage te nemen van alle risico’s eigen aan dit product en meer in het bijzonder van het

·        (i) kredietrisico - de terugbetaling van het belegde kapitaal in EUR (zonder plaatsingscommissie) en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC IFIMA S.A. (de Emittent) en van KBC Bank NV (de Garant);

·        (ii) het risico met betrekking tot de EUR CMS – de Notes zijn  gekoppeld aan de EUR CMS, een belegging in de Notes zal voor wat betreft de Interest een risico omvatten met betrekking tot de EUR CMS;

·        (iii) liquiditeitsrisico - de notering op de officiële lijst van de Luxemburgse beurs is geen garantie dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen en dus kan het zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun Notes te verkopen vóór de Eindvervaldag;

·        (iv) het risico op schommelingen van de prijs van het product (marktrisico) - de prijs van de Notes kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de volatiliteit op de markten; en

·        (v) het risico ‘bail-in’ - In geval van faillissement of risico op faillissement van KBC Bank Groep (KBC Bank NV en haar dochterondernemingen), kunnen deze Notes geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of worden omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al naargelang de beslissing van de toezichthouders ( “Bail-in”).

De risicofactoren worden uitgebreid beschreven in het Basisprospectus op pagina’s 30 e.v. en in de productfiche op pagina’s 3-4.

Kosten

Gelieve rekening te houden met:

-         een plaatsingscommissie van 0,50% per Coupure, gedragen door de belegger (reeds inbegrepen in de Uitgifteprijs van 100,50% per Coupure);

-         een commissie van maximaal 1,00% per Coupure, jaarlijks te ontvangen door KBC Bank NV voor het verdelen en promoten van de Notes (reeds inbegrepen in de Uitgifteprijs van 100,50% per Coupure); en

-         andere kosten en commissie die in het Productfiche worden genoemd.

Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen op de  Tarievenkaart.

Dit complex product (de “Notes”) is een schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten en de EUR CMS rente op 1 jaar) .

Bij klachten kunt u zich wenden tot klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 en/of ombudsman@ombudsfin.be.

 

Gerelateerde artikels

Balta

Balta

ASIT biotech

ASIT biotech

Overwegend groene tabellen

Beurs in Beeld & Blik op de Markt

Toestemming primaire obligaties van andere emittenten

Toestemming primaire obligaties van andere emittenten