KBC IFIMA S.A. (LUX) Gestructureerde Obligatie in EUR op 2 jaar met variabele intrestvoet

Reclame

ISIN-code: XS2790331594

 • Waarschuwing: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en moeilijk te begrijpen is.
 • Uitgifte van een gestructureerde obligatie in Euro. (EUR)
 • Jaarlijkse coupon in EUR. Het eerste jaar een vaste coupon van 4,00% bruto, namelijk 40,00 EUR (bruto) per coupure.
 • Het tweede jaar een variabele coupon (bruto) die afhankelijk is van de EUR CMS (Constant Maturity Swap) rente. De variabele coupon is gelijk aan 2 maal het verschil tussen de EUR CMS rente op 10 jaar en de EUR CMS rente op 2 jaar, met een minimum brutorente van 1,00% en een maximum brutorente van 6,00% op jaarbasis, behoudens in geval van faillissement van de emittent en faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant. De kans dat de maximumcoupon bereikt wordt is quasi onbestaand.
 • Minimum actuarieel brutorendement van 2,26% en maximum actuarieel bruto rendement van 4,71% (in EUR), gebaseerd op een uitgifteprijs van 100,50% en uitgaand van een terugbetaling tegen 100,00% op de eindvervaldag. Na aftrek van de roerende voorheffing van 30% verkrijgt men een minimum actuarieel nettorendement van 1,50% namelijk 15,00 EUR (netto) per coupure en een maximum actuarieel nettorendement van 3,23% namelijk 32,30 EUR (netto) per coupure, behoudens in geval van faillissement van de emittent en faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant.
 • Gratis bewaring op uw KBC effectenrekening. 
 • De kosten die inbegrepen zijn in de inschrijvingsprijs bedragen maximaal 2,50% indien de gestructureerde obligaties worden aangehouden tot op de eindvervaldag (d.w.z. maximaal 25,00 EUR per coupure van 1.000 EUR). Ter indicatie: aan het begin van de inschrijvingsperiode bedragen deze kosten 0,899% per jaar,d. w.z. intotaal 1,798% indien de effecten tot de vervaldag worden aangehouden (een overzicht van de kosten vindt u onder de rubriek kosten)•
 • Dit complex product (de “gestructureerde obligatie”) is een gestructureerd schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico’s te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten en de EUR CMS rentes).

Van 25 maart 2024 (9u) tot en met 26 apil 2024 (16u) (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op gestructureerde niet- achtergestelde obligaties van KBC IFIMA S.A. (Lux) (de “emittent”) gegarandeerd door KBC Bank NV (de garant”). 

Meer info

Voornaamste kenmerken

Looptijd 

2 jaar

Uitgiftedatum 3 mei 2024

Eindvervaldag

3 mei  2026

Uitgifteprijs

100,50%, namelijk EUR 1005,00 per coupure
Terugbetaling op de eindvervaldag 100,00% van het belegde bedrag in EUR (zonder plaatsingscommissie), namelijk EUR 1.000 per coupure behoudens in geval van faillissement van de emittent en faillissement of bail-in (ontbinding)  van de garant.

Beleggingsdoelstelling

Een belegging in dit product kan interessant zijn als u wilt inzetten op de normalisatie van de rentecurve met name een toestand waarbij de langetermijnrentes hoger zijn dan de kortetermijnrentes (Meer informatie vindt u op de productfiche onder het punt ‘Meer informatie over de EUR CMS rente’ op p. 3).

Rendement

 • Voor de eerste periode die loopt van 3 mei 2024 tot 3 mei 2025 ontvangt u een jaarlijkse coupon van 4,00% (bruto in EUR) per coupure, namelijk 40,00 EUR (bruto) per coupure, betaalbaar op 5 mei 2025.
 • Voor de tweede periode die loopt van 3 mei 2025 tot 3 mei 2026 ontvangt u een jaarlijkse variabele coupon gelijk aan het 2 maal het verschil tussen de EUR CMS rente ar, met een minimum brutorente van 1,00%, namelijk 10 EUR (bruto) per coupure, en een maximum brutorente van 6,00%, namelijk 60 EUR (bruto) per coupure, betaalbaar op 4 mei 2026. De kans dat de maximumcoupon bereikt wordt is quasi onbestaand.
 • De stand van de EUR CMS rentes wordt vastgelegd op de jaarlijkse observatiedatum. (10 bankwerkdagen voor het einde van de relevante interest periode).
 • Minimum actuarieel brutorendement van 2,26% en maximum actuarieel brutorendement van 4,71% (in EUR) gebaseerd op een uitgifteprijs van 100,50% en uitgaand van een terugbetaling tegen 100,00% op de eindvervaldag. Na aftrek van de roerende voorheffing van 30% verkrijgt men een minimum actuarieel nettorendement van 1,50% namelijk 15,00 EUR (netto) per coupure en een maximum actuarieel nettorendement van 3,23% namelijk 32,30 EUR (netto) per coupure, behoudens in geval van faillissement van de emittent en faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant. Het rendement houdt geen rekening met andere eventuele kosten zoals deze voor bewaring van de effecten op een effectenrekening en/of enig andere eventueel toepasselijke fiscale regeling.
 • Interest formule coupon (enkel voor de coupon in het tweede jaar) (bruto): MIN[6;MAX[1;200%*(CMS 10YR – CMS 2YR)]]
Roerende voorheffing De inkomsten, voortvloeiend uit de obligaties, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van thans 30,00% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. De hierboven vermelde fiscaliteit is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.
Taks op beursverrichtingen Op basis van de huidige fiscale wetgeving, bedraagt het tarief van de taks op de beursverrichtingen (TOB) bij de verkoop vóór eindvervaldag 0,12% (met een maximumbedrag van 1.300 EUR).

Publicatie van de waarde van het product

Beleggers kunnen de waarde van de gestrctureerde obligaties consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-kantoor.

Toepasselijk recht

De gestructureerde obligaties, de garantie en de coupons zijn onderworpen aan het Engels recht. De rangorde van de vorderingen op de garantie en het statuut van de garantie zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Rating van de Garant

Moody’s : A1 (positieve vooruitzichten); S&P : A+ (stabiele vooruitzichten); Fitch : A+ (stabiele vooruitzichten).

Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van de Notes van de Emittent. Meer informatie over deze ratings is te vinden op: www.kbc.com onder de tab ‘investor relations’ kredietratings.

Risico’s

De belegger wordt verzocht om kennis te nemen van alle risico’s eigen aan dit product en meer in het bijzonder van:

(i)het kredietrisico - De terugbetaling en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC IFIMA S.A. (de emittent) en van KBC Bank NV (de garant). In geval van faillissement van de emittent en faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant, lopen de beleggers het risico om een deel of het volledige belegde bedrag en de interestbedragen te verliezen en kunnen deze obligaties geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al naargelang de beslissing van de toezichthouders (zogenaamde “bail-in”);

(ii) het risico op de discontinuïteit van de EUR CMS rentevoeten - Het risico bestaat dat de onderliggende Euro CMS-rentevoeten tijdens de looptijd van het product zullen worden aangepast of eventueel zullen worden vervangen door een andere onderliggende rentevoet, wat zou kunnen leiden tot een wijziging of tot een vervroegde terugbetaling van het schuldinstrument. het liquiditeitsrisico - De gestructureerde obligaties worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Het kan zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun gestructureerde obligaties te verkopen vóór de eindvervaldag. Indien het toch mogelijk is de gestructureerde obligaties te verkopen, zal dit gebeuren aan een prijs die door KBC Bank kan bepaald worden en waarbij KBC Bank NV alstegenpartij kan optreden. KBC Bank NV verbindt er zich niet toe om de

gestructureerde obligaties systematisch terug te kopen;

(iii) risico op schommelingen van de waarde van het product (marktrisico) – De prijs van de obligaties kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de beweeglijkheid op de markten. De belegger die zijn obligaties vóór de eindvervaldag wil verkopen, zal deze moeten verkopen tegen een prijs (exclusief transactievergoeding van max. 1,00%, taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen, meer info vindt u onder de hoger vermelde rubrieken taks op beursverrichtingen en roerende voorheffing) die door KBC Bank NV, die als tegenpartij kan optreden, kan bepaald worden. Dit kan leiden tot een meer- of minwaarde t.o.v. het belegde bedrag in EUR (zonder plaatsingscommissie), namelijk EUR 1.000 per coupure;

(iv) het inflatierisico: Indien het economische klimaat van hoge inflatie in de komende jaren zou aanhouden, zoals thans het geval is, dan zou het reële rendement negatief kunnen zijn.

De risicofactoren worden uitgebreid beschreven in het basisprospectus op pagina’s 6 e.v. en de voornaamste in de productfiche op pagina 4 en 5..

1Financiële activa zoals aandelen of indices zijn onderhevig aan opwaartse en neerwaartse koersbewegingen. Voor deze bewegingen kan een vork worden gehanteerd die de positieve en negatieve procentuele afwijking meet ten opzichte van een gemiddelde prestatie. In financiële taal wordt dit interval 'volatiliteit’ genoemd. Als een financieel actief een volatiliteit van 5% heeft, betekent dit dat het financieel actief in de meeste waargenomen gevallen tussen à+5% en -5% van zijn gemiddeld rendement schommelt

Kosten

De kosten die inbegrepen zijn in de inschrijvingsprijs bedragen maximaal 2,50% indien de obligaties worden aangehouden tot op de eindvervaldag. (d.w.z. maximaal 25 EUR per coupure van 1.000 EUR) Ter indicatie: aan het begin van de inschrijvingsperiode bedroegen deze kosten 0,899% per jaar, d.w.z. in totaal 1,798% indien de effecten tot de vervaldag worden aangehouden. 

Gelieve rekening te houden met:

- Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs:

 • (i) Instapkosten: 0,50% gedragen door de belegger; 
 • (ii) Lopende kosten gedragen door de belegger: maximaal 1,00% per jaar, dus maximaal 2,00% indien de obligatie wordt aangehouden tot op de eindvervaldag.

- Transactievergoeding: bij het verkopen van de obligaties voor de eindvervaldag zal er een transactievergoeding van maximaal 1,00% verschuldigd zijn.  Deze vergoeding is niet inbegrepen in de uitgifteprijs.

- Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via https://www.kbc.be/particulieren/nl/redirects/tarieven-beleggingen.html

   

Meer informatie omtrent klachten kan u vinden op: www.kbc.be/particulieren/nl/contact/klachten-suggesties.html.

Maak een afspraak

Gerelateerde artikels

KBC IFIMA in EUR

KBC IFIMA in EUR