78724360
78724360

KBC Bank privacy

KBC Bank privacy

Jouw privacy: belangrijk voor jou én voor ons

Vooraf: De belangrijkste wijzigingen aan deze versie van de Privacyverklaring

KBC wil je attent maken op de belangrijkste wijzigingen in de Privacyverklaring van KBC Bank NV.

 • Aanvulling mbt tot wie je je kan richten bij klachten (zie 2.10)
 • Verduidelijking mbt het beëindigen van de klantenrelatie ihkv antiwitwas, fiscaliteit (zie 3.1), fraude en deontologie (zie 3.3)
 • Verduidelijking mbt de ondersteunende en advies verlenende dienst voor ondernemers (zie 3.2)
 • Verduidelijking mbt het toekennen en het gebruik van Kate Coins (zie 3.2)

Deel 1: Jouw privacy moeten we samen bewaken

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken.

We definiëren meerdere categorieën van personen van wie we persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

KBC-klanten Zij hebben een contractuele bank- en/of verzekeringsrelatie met KBC zoals een rekening of een verzekering.
Platformgebruikers Zij hebben geen klantenrelatie met KBC, maar maken gebruik van de Extra diensten in de app KBC Mobile.
Prospecten Zij hebben geen klantenrelatie met KBC en zijn mogelijk ook geen platformgebruiker, maar hebben mogelijk een band met KBC als bijvoorbeeld betrokkene of begunstigde.
Eigenaars van één of meerdere onroerende goederen in België Zij hebben niet noodzakelijk een klantenrelatie met KBC, maar bezitten één of meerdere onroerende goederen in België.

1.1 Privacyverklaring geldig voor verwerking van persoonsgegevens verzameld door KBC Bank NV via kantoor, KBC Live, KBC apps of uit andere bronnen

Je vindt in deze privacyverklaring van KBC Bank NV meer informatie over je privacy rechten en hoe je ze kunt uitoefenen.

KBC Bank kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vind je altijd op www.kbc.be/privacy. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert KBC Bank NV je via zijn communicatiekanalen (bv. websites, Bolero Online, KBC Mobile, KBC Touch, de Bolero- app).

We raden je eveneens aan om de KBC-cookieverklaring te lezen wanneer je een digitaal kanaal, zoals de KBC-website en de applicaties van KBC gebruikt. Daarin kun je lezen wat cookies zijn, welke cookies KBC gebruikt, hoe je je keuze wijzigt en op welke manier KBC je privacy bewaakt. De cookieverklaring kun je altijd terugvinden in het digitaal kanaal zelf. Zo kun je de cookieverklaring voor de KBC-website raadplegen op www.kbc.be, onderaan op de webpagina.

1.2 KBC Bank NV en de overige leden van de KBC Groep gaan zorgzaam om met jouw persoonsgegevens

KBC Bank NV is een bank die actief is in België en een selectie van landen wereldwijd. De zetel is gelegen aan KBC Bank NV is een bank die actief is in België en een selectie van landen wereldwijd. De zetel is gelegen aan Havenlaan 2, 1080 Brussel. KBC Bank maakt deel uit van de KBC-groep. Het is een geïntegreerde bankverzekeringsgroep: d.w.z.: KBC is een groep van ondernemingen die door nauwe samenwerking bank-, beleggings- en verzekeringsproducten creëert en verdeelt en aanverwante financiële diensten verleent.

De KBC Groep richt zich voornamelijk op particuliere klanten, kmo’s en vermogende klanten en is vooral actief in België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije. Daarbuiten is de KBC Groep nog actief via vennootschappen en vestigingen in een selectie van landen, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 

Meer informatie over de activiteiten van KBC Bank NV en de KBC Groep vind je op www.kbc.be.
KBC Bank NV is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de context vermeld in deze Privacyverklaring. Daarnaast verwerkt KBC Bank NV ook persoonsgegevens in opdracht van andere entiteiten van KBC Groep. Een voorbeeld hiervan is wanneer KBC Bank NV optreedt als tussenpersoon voor KBC Verzekeringen of KBC Asset Management. Daarbij volgt het de instructies op van de andere entiteit van de KBC Groep, die als verantwoordelijke optreedt.
KBC Bank NV verwerkt ook persoonsgegevens samen met andere entiteiten van de KBC Groep als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. Meer hierover in 3.5.

Als daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld de redenen opgesomd in deel 3, kan KBC gegevens ook ter beschikking stellen van een andere KBC-entiteit in België of daarbuiten. KBC kan ook gegevens verwerken indien deze rechtmatig werden verzameld bij een andere entiteit van KBC, in België of daarbuiten.

In de tekst hierna vermeld zal KBC Bank NV worden afgekort als KBC.

Deel 2: Je hebt recht op je privacy

2.1 Je kunt je gegevens inkijken

Wil je inzage in de gegevens die KBC over jou verwerkt, laat het dan weten. Ben je klant en gebruiker van KBC Mobile of KBC Touch? Maak dan bij voorkeur gebruik van dit formulier. Zo niet, vind je onze contactgegevens terug onder 2.9. Sommige gegevens kun je zelf rechtstreeks inkijken via bijvoorbeeld KBC Mobile, KBC Touch, Bolero Online of de Bolero-app.

Als je je recht van inzage uitoefent, zal KBC je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden (bv. het bestaan van een toestemming) niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Je kunt deze wel bijkomend opvragen (bv. cookiegegevens).

Antiwitwaswetgeving verbiedt KBC in bepaalde gevallen om je inzage te geven in de persoonsgegevens die KBC van jou verwerkt. KBC kan je bijvoorbeeld geen inzage geven in een antiwitwasonderzoek. In dat geval kun je contact opnemen met dataprotection@kbc.be.

2.2 Je kunt je gegevens laten verbeteren

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die KBC Bank NV over jou heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen via je kantoor of KBC Live.

Voor de Bolero-dienstverlening kun je zelf via het instellingenmenu in Bolero Online en de Bolero-App bepaalde gegevens aanpassen, alsook je communicatievoorkeuren beheren.

2.3 Je kunt je gegevens laten verwijderen

Je kunt KBC vragen om je persoonsgegevens te verwijderen. Als KBC geen dwingende reden (bv. een wettelijke verplichting) meer heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zal, KBC die verwijderen.

2.4 Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

KBC kan gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Ben je het hier niet mee eens, dan kan je je hiertegen verzetten. Indien er geen dwingende gronden (bvb gegevensverwerking in kader van fraudebestrijding) zijn om dit niet te doen zullen wij dit verzoek inwilligen.

Hieronder lees je de belangrijkste groepen van verwerkingen van persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang waartegen je je kan verzetten, en op wie ze van toepassing zijn:

VERWERKINGEN AN PERSOONSGEGEVENS BETROKKENEN
Ontwikkelen van modellen voor commerciële doeleinden Klanten, platformgebruikers
Aanbod van producten (zie 3.3) Klanten, eigenaars
Testen voor het ontwikkelen van applicaties Klanten, prospecten, platformgebruikers
Direct marketing (zie 2.5) Klanten, platformgebruikers
Direct marketing voor vertegenwoordigers van rechtspersonen Klanten, prospecten
Commerciële profilering Klanten

Natuurlijk kun je je ook altijd ook tegen een specifieke verwerking van persoonsgegevens verzetten (zie 2.9). Als je niet specifieert waarvoor je je verzet uitoefent, interpreteert KBC jouw vraag ruim.

2.5 Je wil niet dat KBC je persoonsgegevens verwerkt om je direct marketing te sturen?

Het is mogelijk dat je helemaal niet wilt dat KBC je persoonsgegevens verwerkt om je direct marketing te sturen. KBC respecteert dat. Stuur een e-mail naar mypersonaldata@kbc.be, ga langs in je KBC-kantoor of bij je KBC-agent, of contacteer de collega’s van KBC Live. Ben je platformgebruiker, dan zal KBC ook naar het gsm-nummer vragen waarmee je bij KBC geregistreerd bent. Ben je klant en gebruiker van KBC Mobile of KBC Touch? Maak dan bij voorkeur gebruik van dit formulier. Zo niet, vind je onze contactgegevens terug onder 2.9.

Maar ook als je je recht van verzet tegen direct marketing uitoefent, kun je nog een reclameboodschap te zien krijgen op een digitaal kanal van KBC of elders. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een algemene reclameboodschap waarvoor KBC geen persoonsgegevens van klanten verwerkt, of voor pop-up meldingen m.b.t. de Private Banking-nieuwsbrief (waarvoor je je toestemming steeds kunt intrekken), of om een gepersonaliseerde reclameboodschap waarvoor we enkel jouw cookiedataverwerken. Wil je dit laatste niet, dan kun je je toestemming intrekken voor het verzamelen van deze cookiedata en het gebruik ervan voor het sturen van commerciële berichten op maat. Hoe je dit doet, lees je in onze cookieverklaring.

2.6 Je kunt een automatisch genomen beslissing betwisten

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd, en dus zonder menselijke tussenkomst. In sommige gevallen kan zo’n beslissing een behoorlijke impact op jou hebben, bijvoorbeeld in het geval van een kredietbeslissing of de acceptatie van een verzekering. Automatisch genomen beslissingen baseren zich vaak op een onderliggend klantprofiel. In de meeste gevallen berekent KBC dit profiel enkel voor de klanten die een bepaalde dienst vragen of gebruiken waarvoor deze profielen nodig zijn (zie 3.3). In andere gevallen berekent KBC dit profiel op voorhand.

In dat geval zal KBC in de eigen toepassingen – vooraleer naar je persoonsgegevens te vragen – je in de schermen of via de gebruiksvoorwaarden informeren dat het over een automatische beslissing gaat. De logica van deze automatische beslissing en de gevolgen ervan geeft KBC op het moment zelf mee via een link naar de bijlage bij de privacyverklaring – automatisch genomen beslissingen.

Je kan altijd het document ‘Automatische beslissingen’ raadplegen op www.kbc.be/privacy.

Als je het niet eens bent met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerde beslissing, kan je KBC Bank NV contacteren via KBC Live of een KBC-kantoor. Zo kan je een tussenkomst van een KBC-medewerker vragen of laten weten waarom je het niet eens bent met de beslissing en vragen om de genomen beslissing te bekijken.

2.7 Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij

Je hebt het recht om KBC te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan KBC hebt verstrekt op basis van toestemming of contractuitvoering, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De wetgeving voorziet wel in een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

2.8 Je kunt vragen om de verwerking van je gegevens te beperken

Je hebt in bepaalde gevallen het recht om KBC te vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit recht is aan voorwaarden onderworpen. Je kunt je recht op beperking van de verwerking uitoefenen:

 • tijdens de periode die KBC in staat stelt om de juistheid van je persoonsgegevens te controleren als je de juistheid van persoonsgegevens die KBC van je verwerkt betwist;
 • wanneer een verwerking onrechtmatig is, maar je wilt niet dat de persoonsgegevens gewist worden;
 • wanneer KBC geen doeleinde meer heeft om de persoonsgegevens te verwerken, maar je ze nog wel nodig hebt in het kader van een rechtsvordering;
 • in afwachting van het antwoord van KBC op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van KBC zwaarder wegen dan die van jou, wanneer jij je recht op verzet hebt uitgeoefend tegen een verwerking waarvoor KBC het gerechtvaardigd belang inroept als rechtsgrond.

2.9 Hoe je je rechten kunt uitoefenen

Afhankelijk van welk type klant je bent (zie deel 1) kan je je rechten op verschillende wijze uitoefenen.

2.9.1 KBC-klanten

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kan KBC je vraag concreet en correctbehandelen. KBC Bank NV moet wel je identiteit kunnen verifiëren, om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent. Heb je een vraag of een opmerking? Dan kun je terecht in je KBC-kantoor, bij je KBC-verzekeringsagent of via mail naar mypersonaldata@kbc.be. Dit zijn je eerste aanspreekpunten i.v.m. Privacy.

In KBC Touch, KBC Mobile, Bolero Online, KBC Business Dashboard, KBC 4 Business of de kantoorautomaat kun je bepaalde gegevens zelf opvragen, aanpassen of het gebruik ervan stopzetten. Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van KBC Bank NV? Surf dan zeker naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Je kunt daar ook een klacht indienen.

In sommige gevallen kan je je rechten ook rechtstreeks bij een derde partij uitoefenen. Dat is o.a. het geval bij de databanken die de Nationale Bank van België (www.nbb.be) bijhoudt zoals de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP), de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) en het Centraal Aanspreekpunt bij de NBB.

2.9.2 Platformgebruikers, prospecten, eigenaars van onroerende goed

Ook als platformgebruiker, prospect of eigenaar van onroerende goed kan je je rechten uitoefenen. Stuur daarvoor een email naar mypersonaldata@kbc.be. Vermeld je naam, het telefoonnummer waarmee je jezelf desgevallend in de toepassing geregistreerd hebt en eventueel het e-mailadres.

2.10 Je kunt een klacht indienen

Heb je een klacht i.v.m. de uitoefening van je rechten, dan staat KBC-Klachtenmanagement voor je klaar.

 • KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, of via mail naar klachten@kbc.be
 • Via de elektronische kanalen van KBC (o.a. KBC-website, KBC Touch, Bolero Online of de Bolero-App). 

Je kan ook altijd contact opnemen met de ‘Data Protection Officer’ van KBC Bank NV: schriftelijk door een brief te sturen naar KBC Bank NV, Group Data Protection Unit (Group Compliance), Havenlaan 2 1080 Brussel, of via mail naar dataprotection@kbc.be.

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van KBC Bank NV? Surf dan zeker naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Je kunt daar ook een klacht indienen.

Deel 3: KBC verwerkt jouw persoonsgegevens voor tal doeleinden.

KBC verwerkt gegevens voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden zijn gegroepeerd volgens de toepasselijke rechtsgrond.

3.1 KBC moet wetten, wettelijke verplichtingen en de openbare orde naleven

Verplichte rapportering aan de Nationale Bank van België

 • Financiële instellingen zijn wettelijk verplicht bepaalde informatie mee te delen aan het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België (www.nbb.be). Om deze reden moet KBC bepaalde informatie meedelen over de identiteit van klanten en volmachthouders en hun financiële contracten, zoals:
  • Het openen en afsluiten van rekeningen, inclusief volmachten, de datum en het rekeningnummer;
  • cashverrichtingen;
  • het bestaan en het einde van financiële contracten, inclusief de datum, zoals overeenkomstenvoor verhuur van safes, bepaalde beleggingsdiensten, kredieten waaronder hypothecairekredieten, leningen op afbetaling en kredietopeningen;
  • de saldi van rekeningen en financiële contracten.
 • Voor foutief geregistreerde gegevens bij het Centrale Aanspreekpunt via KBC, kun je via KBC de verbetering of verwijdering ervan vragen.
 • Het Centraal Aanspreekpunt registreert die gegevens en bewaart ze tien jaar.
 • De Nationale Bank van België houdt een lijst bij van de aanvragen tot toegang tot informatie in het Centraal Aanspreekpunt gedurende twee kalenderjaren.

Antiwitwaswet en het voorkomen van de financiering van terroristische activiteiten

 • Banken zijn verplicht om alle mogelijke middelen in te zetten om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, te ontdekken en/of te melden aan de overheid. Dit is een kwestie van zwaarwegend algemeen belang.
 • Concreet moet KBC:
  • jou als klant, vertegenwoordiger of uiteindelijke begunstigde identificeren;
  • je identiteit verifiëren;
  • je (witwasrisico)profiel bepalen, waarvoor uiteenlopende persoonlijke en professionele gegevens moeten worden samengebracht, bijvoorbeeld of je een politiek prominent persoon bent;
  • je handelingen en transacties controleren en bepaalde transacties tegenhouden en melden aan de cel voor financiële informatieverwerking (CFI).
 • KBC maakt daarvoor gebruik van gegevens die van jezelf komen, maar doet ook beroep op andere bronnen. Bijvoorbeeld via World-Check van Thomson Reuters, Graydon, Dun & Bradstreet, Swift, het UBO-register van het Ministerie van Financiën, internetzoekmachines, sociale media, het internet, enz..
 • Zo moet KBC een recente kopie van je identiteitskaart hebben. Daarom zal KBC je elektronische identiteitskaart (e-ID) systematisch inlezen, bijvoorbeeld als je je aanmeldt aan een KBC-automaat of Batopin-automaat met je e-ID of als je wijzigingen aan je adres of contactgegevens bij KBC met je e-ID bevestigt.
 • KBC kan je persoonsgegevens ook verwerken in het kader van de beslissing om een klantenrelatie te beëindigen omwille van antiwitwasredenen.

Embargoregeling

 • In het kader van terrorismebestrijding en embargowetgeving zijn banken verplicht om klantgegevens te screenen op basis van sanctielijsten. Daarnaast worden transacties opgevolgd. Om die reden kunnen achterliggende documenten worden opgevraagd en kunnen betalingen worden tegengehouden conform de embargowetgeving, met name de EU-Verordeningen 2580/2001 en 881/2002). KBC wint tevens informatie in via externe bronnen zoals World-Check van Thomson Reuters.

Voorkoming van marktmisbruik en van belangenconflicten

 • Banken zijn verplicht om misbruik van voorwetenschap of marktmanipulatie te voorkomen, te ontdekken en/of te melden en verdachte transacties te rapporteren aan de overheid1.
 • KBC kan rechtstreeks of onrechtstreeks leningen, kredieten of borgstellingen en verzekeringsovereenkomsten verstrekken aan de leden van de Raad van Bestuur en personen die hiermee verbonden zijn, aan de leden van het directiecomité en de personen die hiermee verbonden zijn en aan verbonden vennootschappen. Dit dient te gebeuren tegen marktvoorwaarden. Om de naleving van deze wettelijke verplichtingen te verzekeren, registreert KBC de identificatiegegevens van laatstgenoemde partijen in haar personenbestand, opdat deze betrokkenen herkenbaar zouden zijn in de systemen.

1 conform o.a. artikel 16 en 17 Marktmisbruikverordening van 16 april 2014

Het verplichte gebruik van persoonsgegevens in bankdiensten

 • KBC zorgt voor de boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen cofnorm de boekhoudwetgeving2.
 • KBC moet bij betalingsverrichtingen gegevens van de betaler of begunstigde overmaken aan de ontvangende of overmakende instelling, ongeacht waar die is gevestigd3.
 • KBC moet bij bepaalde kredietvormen (inclusief debetstand op een rekening) bepaalde databanken raadplegen of voeden met gegevens over de voorwaarden van de overeenkomsten en de naleving ervan. Zo kan KBC:
  • je kredietmogelijkheden en terugbetalingscapaciteit bepalen of andere instellingen in staat stellen die te bepalen;
  • aan risicobeheer doen;
  • de Nationale Bank van België toelaten om wetenschappelijk en statistisch onderzoek te doen en haar wettelijke opdrachten uit te voeren.
 • KBC raadpleegt de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKP) in principe voor alle kredieten aan consumenten. De CKP bewaart de gegevens tot een jaar na de maand waarop de gegevens betrekking hebben m.o.o. de raadpleging ervan4.

MiFID II (de Europese richtlijn Markets in Financial Instruments Directive) verplicht KBC om onze klanten in categorieën in te delen. Natuurlijke personen worden automatisch als niet-professionele klanten (retailklanten) beschouwd. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze wel als professioneel beschouwd worden. Als banken beleggingsadvies geven, moeten ze, al naargelang het type klant, informatie verzamelen over hun kennis en ervaring, financiële draagkracht, beleggingsdoelstellingen en houding ten opzichte van risico en rendement in verband met de aangeboden producten5.

 • KBC heeft ook plichten i.v.m. de opsporing van titularissen of begunstigden van rekeningen, safes of verzekeringen in het kader van de activering van slapende rekeningen, safes of verzekeringen6.
 • Zoals bepaald in de PSD2-regelgeving heeft KBC de plicht als bank om toegang te verlenen tot de saldo- en transactie-informatie van de betaalrekeningen van zijn klanten, voor zover de klant een online app heeft geïnstalleerd. Deze toegang wordt enkel verleend aan derde partijen die gemachtigd zijn om in België actiefte zijn (met inbegrip van andere banken) en op basis van de toestemming van de klant verleend aan dezederde partijen. KBC heeft niet het recht om de geldigheid van de aan dergelijke derde partijen verleendetoestemming te controleren.
 • De Nationale Bank van België verplicht banken een geattesteerd Energieprestatiecertificaat op te vragenvoor woningkredieten. Ook wanneer een woning in aanmerking komt voor rentesubsidie is laatstgenoemd certificaatverplicht. KBC verwerkt de informatie ook voor de opvolging van de waarde van de kredietportefeuille.
 • KBC moet als kredietgever het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) jaarlijks informeren over de door haar kredietnemers betaalde interesten voor een renovatiekrediet. VEKA gebruikt deze gegevens om de rentesubsidie aan de kredietnemer te voldoen.
 • Op verzoek van beursgenoteerde vennootschappen verstrekt KBC identificatiegegevens om hun aandeelhouders te identificeren (met name de identiteit, het domicilieadres, e-mailadres, registratienummer van een rechtspersoon, enz.). KBC doet dat conform de Richtlijn betreffende de rechten van aandeelhouders.

2 KB’s van 23 september 1992
3 Wetboek Economisch Recht, Boek VII, Titel 3 en de uitvoeringsbesluiten
in het kader van de kredietwetgeving, o.a. de wetgeving over consumentenkrediet, hypothecair krediet en de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (Wetboek Economisch Recht, Boek VII, Titel 4, Hoofdstuk 1, 2 en 3), het CKP- besluit van 7 juli 2002, de wet over de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen van 4 maart 2012, het CKO-besluit van 15 juni 2012)
5 MiFID II-wetgeving (de wet van 2 augustus 2002 en het KB van 3 juni 2007)
wet van 24 juli 2008 – zie o.a. www.slapendetegoeden.be.

De uitoefening van de Compliance functie

 • KBC kan persoonsgegevens gebruiken voor controles, onderzoeken en adviezen in domeinen gedekt door Compliance (zoals witwas- en fraudepreventie, beleggers- en consumentenbescherming en privacy).

De uitoefening van andere controles op risico’s

 • KBC moet zorgen voor een passende beheersing van de risico’s (ook op groepsniveau). Ze moet risico’s detecteren, voorkomen, beperken en aanpakken. Het gaat bijvoorbeeld over krediet-, verzekerings-, tegenpartij- en marktrisico. Of risico’s van informatiebeheer en naleving van de wet, of risico op fraudedoor medewerkers, klanten en/of leveranciers, risico op onethisch gedrag van of fouten door medewerkers. Dit risicobeheer moet zowel verzekerd worden op centraal niveau (samenbrengen van gegevens van klanten en klantengroepen), als op lokaal niveau (o.a. door verspreiding van risicosignalen). In dit kader worden ook allerlei vormen van risicoprofielen bepaald7.
 • Verplichte openbaarmaking en rapportering en aan de overheid.
 • Banken moeten rapporten aanleveren aan en vragen kunnen beantwoorden van de overheid en de toezichthouders op financiële instellingen zoals de FSMA (www.fsma.be) de Nationale Bank www.nbb.be en de Europese Centrale Bank (ECB).
 • Banken zijn verplicht om bij een overlijden een overzicht van de tegoeden van de overledene te bezorgen aan de overheid in het kader van de fiscale wetgeving.
 • Banken moeten vragen van de fiscale overheden beantwoorden of informatie spontaan uitwisselen in het kader van de fiscale wetgeving.
 • KBC kan je persoonsgegevens ook verwerken in het kader van de beslissing om een klantenrelatie te beëindigen omwille van het niet tijdig aanleveren van informatiedocuementen i.h.k.v. fiscale verplichtingen.
 • KBC is ook verplicht om vragen van de gerechtelijke overheden te beantwoorden (politie, parket, onderzoeksrechters en rechtbanken). Daarbij gaat het om vragen in het kader van de politiewetgeving en de (straf)procedure.
 • Om te voldoen aan de Europese Richtlijn inzake de bescherming van klokkenluiders, verwerkt KBC meldingen in de EQS Integrity Line www.eqs.com. De toepassing garandeert klokkenluidersvertrouwelijkheid en anonimiteit (als optie) tijdens en na het onderzoek en rapporteert het resultaat internen aan de relevante overheid.

7 wetgeving op financiële ondernemingen, o.a. de wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen van 25 april 2014, en de wet op het statuut van en het toezicht op (her)verzekeringsondernemingen van 13 maart 2016

Duurzaamheidsrapportering

 • KBC heeft een verplichting tot informatieverschaffing over ESG-risico’s aan de European Banking Authority (EBA).
 • KBC moet ook de EU taxonomieregelgeving voor duurzame activiteiten naleven.

Basisbankdienst

 • KBC ontvangt persoonsgegevens van de FOD Economie Basisbankdienstkamer om te voldoen aan de wettelijke verplichting een basisbankdienst te verschaffen conform het Wetboek van Economisch Recht.

3.2 KBC moet kunnen beoordelen of een contract of dienst kan worden afgesloten

Financiële diensten

Voordat KBC een contract voor een financieel of bankproduct sluit, kan het zijn dat het bepaalde gegevens moet verwerken en/of aan profilering moet doen om de aanvraag te behandelen en goed in te schatten of het contract gesloten kan worden en onder welke voorwaarden. Voorbeelden daarvan zijn de gegevensverzameling en -verwerking bij een kredietaanvraag (al dan niet met bijvoorbeeld een vastgoedschatting van de woning waarop een hypotheek of borg wordt gevestigd), of wanneer we verzocht worden een bankgarantie uit te geven en de contactgegevens van de begunstigde of diens contactpersoon verwerken.

Als klant bij KBC doe je een beroep op een aantal diensten. Die moet KBC administratief en boekhoudkundig verwerken. Voorbeelden van verwerkingen voor de uitvoering van contracten zijn het beheer van rekeningen, betalingsverkeer, deposito’s, kredietverlening, kredietopvolging, opvolging van zekerheden, (digitale) safes, bewaarneming, verrichtingen met financiële instrumenten, beleggingsadvies of vermogensbeheer rekening houdend met je beleggersrisicoprofiel, de distributie van verzekeringscontracten, bemiddeling bij leasecontracten, enz.

Als je een betaaltransactie doet, geeft KBC informatie over het verloop van die transactie aan de betrokken begunstigde (bijvoorbeeld algemene informatie waarom een domiciliëring niet werd uitgevoerd).

Van vertegenwoordigers van rechtspersonen verwerkt KBC persoonsgegevens voor authenticatie van en communicatie met de rechtspersoon en voor de uitoefening van de vennootschapsbevoegdheden voor KBC-diensten en -producten.

Zowel de verhuurder als de huurder van een woning kan op de KBC-website een huurwaarborgspaarrekening initiëren. De huurder, houder van de huurwaarborgspaarrekening, wordt klant. Zijn persoonsgegevens verwerkt KBC zoals voor alle andere klanten. De verhuurder hoeft niet noodzakelijk klant te zijn. Omdat we hem/haar en het verhuurde pand toch moeten kunnen identificeren, verwerken we ook van de verhuurder noodzakelijke persoonsgegevens.

Om gerichter beleggingsadvies te kunnen geven, gebruikt KBC de informatie uit je beleggersrisicoprofiel ook om, in combinatie met een beperkte set van andere gegevens (o.a. je leeftijd en beleggingshorizon), te peilen naar je houding ten aanzien van verlies. KBC voorspelt ook gedrag van MIFID-klantprofielen op basis van beschikbare persoonsgegevens zoals transactiegegevens, gecombineerd met persoonskenmerken.

Extra Diensten aangeboden in de app KBC Mobile

Eigen producten en diensten:

KBC biedt zijn klanten in KBC Mobile ook eigen producten en diensten buiten de bank- of verzekeringssfeer aan: bv. Goal Alert, Digitale kluis, Digital Dashboard My Real Estate, Joyn-klantenkaarten, Energiezuining wonen enz. Om die diensten te kunnen aanbieden, verwerkt KBC persoonsgegevens, en wanneer de functionaliteit van de dienst dat vraagt worden ook daartoe berekende persoonsprofielen verwerkt.

Producten en diensten van partners:

KBC biedt zijn klanten in KBC Mobile en Touch diensten van partners buiten de bank- of verzekeringssfeer aan. Wanneer er data-uitwisseling nodig is om het gebruik van de dienst van de partner vlot te laten verlopen, dan informeert KBC de klant hierover in het proces.

Opdat deze toepassingen kunnen werken, wisselt KBC persoonsgegevens uit met de partners. KBC is daarbij doorgaans verantwoordelijke voor de verwerking in de KBC-omgeving (de betaling of bijvoorbeeld het vooraf invullen van je gegevens) en voor de overdracht van klantgegevens aan de derde partij. De partner is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening (zoals bijvoorbeeld het uitschrijven van het ticket).

KBC wil je via KBC Mobile ook toegang geven tot je persoonlijke overheidsdocumenten die in My e-Box elektronisch raadpleegbaar zijn. Voorwaarde is dat je je My e-Box-account koppelt aan KBC Mobile. Alleen jij krijgt de documenten te zien. KBC kan de inhoud van de documenten niet zien of verwerken.

In het KBC Business Dashboard, een online toepassing voor ondernemingen, stelt KBC de diensten van derden ter beschikking. Je kunt je aanloggen in je account bij bedrijven met gespecialiseerde diensten voor ondernemingen zoals BrightAnalytics BV, Cashforce NV en Soluz.io NV. Om je veilig te kunnen aanmelden, wisselt KBC met deze bedrijven identificatiegegevens (naam, voornaam en je identificatienummer bij KBC of een specifieke identificatiecode) uit, als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Je moet je richten tot die derde partij voor meer informatie over de bescherming van je persoonsgegevens en voor de uitoefening van je privacy rechten.

Betaaldiensten blijven de kern uitmaken van de KBC Mobile-app. KBC integreert de Payconiq by Bancontact-app in KBC Mobile. Zo kun je zonder bankkaart of cash makkelijk aankopen of geld overmaken aan een kennis. Voor dat laatste volstaat het om je contacten te selecteren uit je contactlijst op je telefoon. KBC vraagt je toestemming om die contactlijst te mogen inkijken en deelt het gsm-nummer van de door jou geselecteerde contacten met Payconiq, onder de verantwoordelijkheid van Payconiq, om de betaling mogelijk te kunnen maken.

“Groepsuitgaven verdelen” is een KBC-dienst geïntegreerd in KBC Mobile die je toelaat om uitgaven te delen met je kennissen. Ook deze dienst maakt gebruik van de contactlijst in je telefoon. Wanneer je de dienst gebruikt, stuurt KBC een sms naar de kennis(sen) die je geselecteerd hebt met een verzoek.

Producten en diensten van partners voor platformgebruikers

Ook als platformgebruiker kun je gebruik maken van enkele van de hierboven beschreven diensten in KBC Mobile. Om je deze diensten te kunnen aanbieden, heeft KBC een aantal gegevens van je nodig (bv. gsm-nummer, e-mailadres, geboortedatum). KBC bewaart je persoonsgegevens om de dienst te kunnen leveren en om het afnemen van zo’n diensten in de toekomst te vereenvoudigen. Om te vermijden dat je die gegevens telkens opnieuw moet invullen, houdt KBC je gegevens gedurende beperkte tijd bij. Als je na een bepaalde termijn geen gebruik meer maakt van de diensten, dan wist KBC je gegevens. Je kunt je gegevens ook altijd zelf verwijderen door je profiel te wissen in KBC Mobile.

Kate, de persoonlijke digitale assistent

Kate, de persoonlijke digitale assistent, is een dienst in KBC Mobile.

Het Reglement KBC Mobile maakt duidelijk wat je van Kate mag verwachten en hoe het werkt. Als Kate jou niet kan voorthelpen, dan kan ze je doorverwijzen naar KBC Live.

‘Extra gebruiksgemak’ in KBC Mobile

Als je het Reglement KBC Mobile aanvaardt, dan kies je voor ‘Extra gebruiksgemak’ (je kunt dit op elk moment zelf deactiveren via KBC Mobile). In dat geval levert KBC je de volgende diensten:
Kate kan je boodschappen sturen over producten, diensten en toepassingen die door KBC worden aangeboden. Om dit mogelijk te maken en om dus jouw gedrag, wensen, risico’s en behoeften te kunnen voorspellen, analyseert Kate historische en nieuwe gegevens waarover KBC beschikt van jou persoonlijk, van je gezin, of vanuit je hoedanigheid als wettelijke vertegenwoordiger. Dit kan onder meer gaan om je transactiegegevens, je gebruik van producten, diensten en toepassingen die KBC aanbiedt en ook inzichten verkregen op basis van marktanalyses, klantengedrag en algemene analyses over het gebruik van KBC- producten en -diensten. Om vervolgens een gepersonaliseerde dienst te kunnen aanbieden, zal Kate deze analyses toepassen op jouw specifieke individuele of familiale situatie (profilering).
Als je ‘Extra diensten’ in KBC Mobile gebruikt, kan KBC de gegevens die in die context verwerkt worden, gebruiken om je ook met betrekking tot die diensten 'extra gebruiksgemak' te bieden. Zo kan KBC bv. op eigen initiatief de gegevens raadplegen die KBC jou toont wanneer je zelf naar de Pluxee-dienst gaat, zodat Kate jou op de hoogte kan houden wanneer je Pluxee-dienstencheques bijna op zijn. Een actuele lijst van de Extra diensten die hiervoor in aanmerking komen, vind je hier. 

 • Je krijgt bijkomende verduidelijkende informatie via KBC Mobile of KBC Touch, zoals de plaats waar je een transactie hebt uitgevoerd, de merknaam en het logo van de handelaar, zodat je sneller de context van deze transactie begrijpt als houder van een KBC-Basisrekening of KBC-Plusrekening.  Wij voorzien ook informatie over jouw ecologische voetafdruk. Deze informatie komt a.d.h.v. enkele parameters tot stand, zoals je transacties en andere relevante gegevens ter beschikking van KBC.
 • Je krijgt concrete nuttige inzichten. Deze inzichten kunnen je aandacht trekken op zaken waarvan wij vermoeden dat je ze moet bekijken, zoals onverwacht gedrag op je zichtrekening of in je uitgaven of verwacht gebrek aan provisie op je rekening. 
 • Kate Coins in ‘Extra gebruiksgemak’: als je bepaalde KBC-producten of diensten afneemt, of bepaalde acties uitvoert in KBC Mobile kan je tot juni 2024 Kate Coins verdienen in ‘Extra gebruiksgemak’. Om die Kate Coins correct toe te kennen moet KBC je specifieke gedragingen of de afname van bepaalde producten of diensten waarmee je Kate Coins kan verdienen in deze context verwerken.

We dienen ook de Kate Coin-transacties en het saldo ervan te registreren en weer te geven op KBC Mobile. We bewaren deze informatie tot de vervaldag van de relevante Kate Coin. Om je de Kate Coins te laten gebruiken registreren wij de omruiling van de Kate Coins voor een specifiek voordeel, bv een Webinar, of voor een cashback bij de aankoop van een bepaald product. 

Je kunt ’Extra gebruiksgemak’ op elk moment deactiveren, zonder een impact op de werking van KBC Mobile. Je behoudt in dat geval de mogelijkheid om zelf vragen te stellen aan Kate.

KBC kan ook met jou communiceren los van de Kate-voorwaarden.De verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan alleen als KBC daar een andere rechtsgrond voor heeft.

Stel zelf je vraag aan Kate, in KBC Mobile of Business Dashboard

Als je ’Extra gebruiksgemak’ hebt gedeactiveerd, kun je nog steeds zelf vragen stellen aan Kate. Het initiatief voor het gebruik van Kate ligt bij jou. Jij kunt mondeling of in een chat aan Kate je eenvoudige vragen stellen over bank- en verzekeringszaken en over andere producten, diensten en toepassingen die KBC aanbiedt. Om te kunnen antwoorden gebruikt  Kate de nodige beperkte persoonsgegevens. Als je niets vraagt aan Kate, zullen er voor de digitale assistent ook geen persoonsgegevens worden verwerkt. Het kan zijn dat het antwoord op sommige vragen een meer uitgebreide analyse van persoonsgegevens vergt. Dat zal alleen gebeuren als je voor ’Extra gebruiksgemak’ kiest (enkel KBC Mobile).

Uitgavenbeheer voor ondernemers

KBC Mobile of KBC Touch biedt de houder van een KBC-Bedrijfsrekening na activatie de dienst “onkosten versturen”, die op basis van je transactiegegevens een overzicht geeft van vermoede onkosten op de rekening.

Ondersteuning en advies voor ondernemers

Voor de complexere behoeften en noden van KMO’s en Corporate Banking-klanten biedt KBC specifieke ondersteunende en adviserende diensten aan zoals bijvoorbeeld over de groeistrategie of de optimale aanpak van het werkkapitaal. Hiervoor verwerkt KBC je persoonsgegevens die verband houden met je onderneming, zoals productbezit, -gebruik en transacties.

3.3 KBC verwerkt persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang

Naast de naleving van wettelijke verplichtingen, de uitvoering van een contract en de toestemming hebben KBC en de KBC Groep als commerciële ondernemingen nog een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis vormen voor de verwerking van persoonsgegevens. Ze zijn ingegeven door de noodzaak als bedrijf te kunnen functioneren en om de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en het aanbod daarvan aan de klanten mogelijk te maken. Daarbij let KBC erop dat de impact op je privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht tussen de gerechtvaardigde belangen van KBC en de eventuele impact daarvan op je privacy niet wordt verstoord. Mocht je toch bezwaren hebben tegen die verwerkingen, dan kun je je recht van verzet uitoefenen. Verzet dat KBC zal respecteren, tenzij KBC dwingende redenen heeft om dat niet te doen.

Zo verwerkt KBC persoonsgegevens in verschillende situaties.

Risicobeheer, security en fraudebestrijding

Het vaststellen en voorkomen van grote risico's, zoals risico op fraude, cyber- en kredietrisico’s, op basis van doorgedreven data- analyse

 • KBC gebruikt je persoonsgegevens inclusief transactiegegevens om studies, modellen en statistieken te maken voor verschillende niet-commerciële doeleinden: rapportering op het gebied van regelgeving, effectievere interne controles, fraudeanalyse en fraudebestrijding, risicoanalyse, en veiligheid. 
 • KBC ontwikkelt risicosignalen. Je gedrag beïnvloedt de risicosignalen. Als KBC uit interne of externe bron detecteert dat je een achterstal hebt met de terugbetaling van een krediet, je je betaal- of kredietkaart misbruikt, je deel uitmaakt van een collectieve schuldregeling, je stevig gokt, je betrokken bent in een fraudedossier of een dossier van witwas, je je medewerking verleent aan terrorisme, wapen- of mensenhandel… dan vertaalt zich dat in een risicosignaal. Een risicosignaal kan belangrijke gevolgen hebben. Gevolg kan zijn dat KBC je geen krediet geeft of dat een lokaal kantoor niet kan beslissen over een krediet, dat een medewerker vooraleer met jou te handelen de dienst Compliance moet consulteren, dat KBC met jou geen zaken wil doen of besluit om de relatie af te bouwen.
 • KBC kan je persoonsgegevens gebruiken om betalingsbedrog te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, in samenwerking met (Belgische) betalingssystemen en andere betalingsdienstaanbieders.
 • Gegevensverwerking kan gebeuren om de veiligheid, beveiliging en bewaking van personen en goederen te garanderen. 
 • Persoonsgegevens, inclusief biometrische gegevens, kunnen gebruikt worden in het kader van fraude- en cyberriskdetectie en -bestrijding. Zo stuurt Bancontact Payconiq Company telkens wanneer je een KBC-Debetkaart toevoegt in de Payconiq by Bancontact-app onder meer het kaartnummer en IP-adres naar KBC via een beveiligd kanaal, waarna KBC deze gegevens verder analyseert.
 • KBC deelt de persoonsgegevens (en latere updates ervan) van de wettelijke vertegenwoordigers en de uiteindelijke begunstigden van bedrijven die klant zijn bij KBC met andere banken waar dat bedrijf klant is of klant wil worden. Onder dezelfde voorwaarden kan KBC ook persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordigers en uiteindelijke begunstigden ontvangen van andere banken. Deze uitwisseling wil ervoor zorgen dat iedere bank de meest up-to-date KYC-gegevens heeft van zijn klanten. KBC draagt hierdoor bij tot de strijd tegen fraude en witwassen. Bovendien kan dit het klantwordingsproces voor zowel bedrijf als de bank vereenvoudigen en versnellen. KBC Bank NV werkt hiervoor samen met Isabel en andere aangesloten Belgische banken.
 • KBC kan je persoonsgegevens ook verwerken in het kader van de beslissing om een klantenrelatie te beëindigen wanneer het vertrouwen ernstig geschaad is, bijvoorbeeld in geval van vastgestelde handelingen die niet stroken met fraude gerelateerde of deontologische voorschriften. 

Gebruik van persoonsgegevens voor de KBC-organisatie

Gebruik van persoonsgegevens voor interne en reglementaire rapportering, interne controle, verdediging van de rechten en voor communicatie als onderneming

 • KBC kan persoonsgegevens gebruiken voor het bestuur, (risico)beheer en controle van de organisatie van de KBC Groep, zoals de juridische dienst (onder andere geschillenbeheer en juridische risico’s), risicobeheer (bijvoorbeeld algemene berekeningen van kredietrisico en verzekeringsrisico op klanten en groepen van klanten wereldwijd), risicofuncties (bv. Compliance, voor alle taken die de wet niet strikt oplegt, maar die wel noodzakelijk of nuttig zijn) en inspectie, klachtenmanagement, interne en externe audit. We bewaren deze gegevens voor eventuele latere bewijsvoering.

KBC kan je gegevens gebruiken voor het ondersteunen en vereenvoudigen van het afnemen, gebruiken en beëindigen van producten en diensten door de klant, o.a. om te vermijden dat je informatie die je vroeger al doorgaf opnieuw moet invullen. Of om te vermijden dat je opnieuw een volledig identificatieproces moet doorlopen als je elders in de KBC Groep klant wilt worden. Zo kan KBC identiteitsgegevens doorgeven aan andere vennootschappen van de KBC Groep om de identificatie bij die andere vennootschappen van de KBC Groep vlotter te laten verlopen. 

 • KBC kan je persoonsgegevens ook gebruiken voor de vaststelling, uitoefening, verdediging en vrijwaring van de rechten van KBC of de personen die het eventueel vertegenwoordigt, bijvoorbeeld bij geschillen. 
 • KBC kan je persoonsgegevens gebruiken om synergie, efficiëntieverhoging of andere organisatorische of procesmatige voordelen te creëren. Zo kan KBC geaggregeerde data van klanten combineren met publiek beschikbare data om de inplanting van KBC-bankkantoren en zelfstandige KBC-verzekeringsagentschappen te optimaliseren. 
 • Persoonsgegevens verwerkt KBC voor interne en door de overheid geregelde rapporten, voor risicobeheer, voor de organisatie van interne controles, maar ook voor de verdediging van KBC zijn rechten en voor zijn communicatie als onderneming. 
 • De persoonsgegevens waarover de KBC-entiteiten beschikken kan KBC ook samenbrengen voor de aanmaak van segmenten (bijvoorbeeld Particulieren, Ondernemingen, Private Banking). 
 • Om je een goede service te kunnen geven, is het belangrijk gegevens te verspreiden binnen de organisatie en ze samen te brengen bij (centrale) relatiebeheerders, o.a. in een CRM-toepassing, om jouw klantbeeld te onderhouden. 
 • KBC werkt voor het aanbod van bank- en verzekeringsproducten samen met preferente third-party service providers (zie 3.2). Om mogelijke toekomstige handelaars te kunnen screenen en later contacteren, verzamelt KBC identificatie- en contactgegevens van deze potentiële handelspartners. Deze gegevens kunnen aan KBC zijn meegedeeld n.a.v. een business event, gepubliceerd zijn op sociale media of publiek beschikbaar zijn.
 • KBC houdt rechtstreeks en onrechtstreeks verkregen contactgegevens van journalisten bij, zodat KBC hen te gepasten tijde kan contacteren. 
 • KBC is internationaal georganiseerd, werkt en communiceert in de landstalen, het Engels en tal van andere talen. Vertalingen zijn daarbij essentieel. De bronteksten en de vertaalde teksten bevatten vaak persoonsgegevens. De KBC- taaldienst verwijdert deze gegevens ten laatste 90 dagen na de vertaling. 
 • KBC wil zijn klanten een gepersonaliseerde klantenervaring bieden, ongeacht het door de klant gekozen kanaal (kantoor, KBC Live, KBC Mobile, Kate). Onder meer wat je een medewerker vertelt kan in klantrelatiebeheer worden opgeslagen, zodat het beschikbaar wordt op een later moment of in een ander kanaal.

Gekoppeld aan de levering van bepaalde diensten

KBC kan jouw persoonsgegevens verwerken om ICT-systemen en -software te ondersteunen, processen te verbeteren, medewerkers te coachen en de dienstverlening te verbeteren.
Tijdens het ontwikkelen van applicaties zijn testen nodig met persoonsgegevens, waar nodig kan dit gebeuren in samenwerking met door KBC aangestelde derde partijen. 

 • Als KBC incidenten onderzoekt in applicaties kan KBC daartoe persoonsgegevens verwerken.
 • Je persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de evaluatie, vereenvoudiging, het testen en verbeteren van processen, applicaties en modellen, zoals optimalisatie van campagnes, simulaties en verkopen op de website. Bijvoorbeeld door opvolging van het (niet-volledig) doorlopen van simulaties, statistieken, tevredenheidsonderzoek, gegevens uit cookies (zoals voorkeurinstellingen voor en klikgedrag op de website). 

KBC maakt gebruik van door derden geleverde diensten die de prestaties van KBC-infrastructuur en software monitoren, onderzoeken en zo nodig herstellen. Tijdens deze processen kunnen persoonsgegevens tijdelijk gevisualiseerd worden als een technisch object. KBC sluit contractuele zekerheden af en voorziet technische beveiliging zowel intern als extern, om de verwerking van persoonsgegevens te minimaliseren en de beveiliging te maximaliseren. 

 • KBC neemt telefoongesprekken op met het oog op de opleiding en coaching van zijn medewerkers of de verbetering van de kwaliteit of beveiliging en controle van de processen voor een korte periode van één maand. 
 • De activiteiten van het KBC Corporate Mergers & Acquisitions-team (fusies en overnames) strekken zich uit over alle mogelijke producten en diensten van KBC. Ook bij het verwerven of afstoten van activiteiten kan KBC persoonsgegevens uitwisselen met maatschappijen van de KBC Groep of met derden.
 • Ook wanneer er geen wettelijke verplichting is om de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te raadplegen, zal KBC dat doen als KBC een krediet verleent aan een consument.
 • KBC verwerkt persoonsgegevens inclusief transactiegegevens om je kennis en ervaring te peilen met beleggingen in het kader van de bescherming van beleggers (MIFID). 
 • Om een correcte vastgoedschatting te kunnen uitvoeren, maakt KBC enkele berekeningen (zoals bouwoppervlak, dakoppervlak, volume) op basis van het adres (verkregen van het kadaster of gekocht) voor elk onroerend goed meteen adres in België. Deze berekening kan worden verrijkt aan de hand van gegevens verzameld via gespecialiseerde derde partijen (zoals Vansteenlandt). Deze vastgoedschatting wordt gebruikt voor de dienst “Mijn vastgoeddashboard” of voor dienstverlening door derde partijen, of in de context van het potentieel verlenen van een hypothecair krediet.

Ontwikkelen van modellen voor klantcomfort en marketingdoeleinden

Ondersteuning van commerciële activiteiten op basis van doorgedreven data-analyse

 • Met inzichten verworven uit analytische modellen bouwt KBC klantprofielen. KBC past het model nadien zowel op jouals individu of op niveau van je gezin toe en kan het in uitzonderlijke gevallen ook toepassen op iemand anders, voor volgende doeleinden:
  • het samenbrengen van data uit verschillende vennootschappen van de KBC Groep in deze analytische modellen maakt het mogelijk data gedreven inzichten te krijgen die de KBC Groep ondersteunen om strategische keuzes te maken; en
  • het commercieel beleid te ontwikkelen, rekening houdend met het gedrag en de wensen van klanten.

Profilering voor marketingdoeleinden

KBC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de (gepersonaliseerde) commerciële berichten van KBC-producten en -diensten. Dit is inclusief

 • Het opstellen van profielen om direct marketing te personaliseren en te sturen. KBC hanteert die om klanten, prospecten of platformklanten producten en diensten van KBC en KBC-partners aan te bieden (zie 3.5.3). KBC kan zo ook het commerciële beleid voor een bepaalde persoon bepalen.

Optimale klantenbeleving

KBC verwerkt jouw gegevens om jou een optimale klantenbeleving te laten genieten. We verstaan onder 'optimale klantenbeleving' het volgende:

Het personaliseren van aanbiedingen over producten en diensten van zichzelf en van derde partijen.

 • KBC kan je berichten sturen of je contacteren in het kader van een dienst die je van KBC of van een derde partij via KBC Mobile afneemt, bijvoorbeeld om je erop te wijzen dat je het openstaande saldo op je kredietkaart op tijd moet terugbetalen. Je kunt deze berichten uitzetten via KBC Mobile (onder Profiel/Meldingen).
 • Als je een formulier van KBC invult, verwerkt het de gegevens uiteraard voor het administratieve beheer van het proces waarvoor je het formulier invulde. Op die manier kunnen je gegevens in een simulatie tussentijds opgeslagen worden. Zo hoef je ze niet opnieuw in te vullen als je het proces afbreekt of later opnieuw wilt beginnen.
 • Wanneer je een simulatie of verkoopproces niet volledig hebt doorlopen, kunnen we je contacteren om te zien wat er fout liep en of we je kunnen helpen. Het gaat over een technische en administratieve ondersteuning voor dat specifieke proces.
 • KBC kan je een sms sturen om een afspraak te bevestigen of om je er bijvoorbeeld aan te herinneren dat je de vervaldag van een verzekeringspremie of een krediet uit het oog verloor, of dat een betaling niet kan doorgaan bij gebrek aan provisie. Als je dat niet wilt, kun je deze dienst afzetten op dezelfde plaats waar je de sms-instellingen beheert.
 • Communicatie via de overzichtspagina van KBC Mobile.
 • Voor de gepersonaliseerde dienstverlening in de digitale assistent Kate gebeurt deze profilering op basis van het contract dat de klant hiervoor sluit met KBC. Lees meer in 3.2.
 • Het digitaliseren van KBC-diensten en -producten om ze toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken met extra gepersonaliseerde informatie.
 • Om relevante boodschappen en informatie te kunnen uitsturen verwerkt KBC klantenprofielen.
 • In het kader van beleggings- of verzekeringsadvies kan informatie over je beleggersprofiel uitgewisseld worden tussen entiteiten van de KBC Groep die beleggersadvies verschaffen, incl. verzekeringsagenten, om te vermijden dat je in het kader van een adviesgesprek dezelfde gegevens opnieuw moet meedelen in functie van het gekozen distributiekanaal en om uniformiteit en consistentie van het profiel te garanderen.
 • Bij het gebruik van extra diensten kunnen persoonsgegevens van derden worden verwerkt die geen relatie hebben met KBC, bijvoorbeeld gegevens van derden die worden uitgelezen van een opgeladen factuur in de extra dienst factuur beheer.

Aanbod van producten en diensten

Gegevensverwerking die nodig is om (digitale) oplossingen aan te bieden en de desbetreffende strategie van KBC te bepalen:

 • KBC kan je persoonsgegevens gebruiken om je een beter voorstel te doen of commerciële korting te geven. KBC berekent de commerciële korting voor alle klanten, los van een specifiek aanvraag. Daartoe analyseert KBC het gedrag en sommige relevante kenmerken van de klant op basis van klantprofielen.
 • Om vragen van andere klanten of prospecten doeltreffend te kunnen beantwoorden (bv. tijdens simulaties of offertes), of wanneer KBC hun spontane voorstellen op maat aanbiedt, is het mogelijk dat KBC in zorgvuldig afgeschermde achterliggende processen, klantprofielen van jou als vergelijkingsbasis raadpleegt. Uiteraard zullen hierbij je persoonsgegevens niet kenbaar gemaakt worden.
 • Het opstellen van profielen om de commerciële en productstrategie van KBC af te stemmen op het gedrag en de wensen van klanten.
 • Het opstellen van interne rapporteringen over het gebruik van processen en producten door de klanten en platformgebruikers, om de commerciële en productstrategie van KBC te evalueren en te bepalen. In dit geval worden persoonsgegevens zoveel mogelijk geaggregeerd.

Aanbod van geaggregeerde inzichten

 • KBC kan persoonsgegevens aggregeren om snel wijzigend consumentengedrag in te schatten en zo economische trends te voorspellen, om rapporten voor intern gebruik op te stellen.

KBC anonimiseert je gegevens om ze publiek te maken, bijvoorbeeld om ter gelegenheid van Batibouw inzichten en evoluties in de aangevraagde of toegestane hypothecaire kredieten te publiceren. Ook kan KBC zorgvuldig geanonimiseerde inzichten afleiden van persoonsgegevens, om die inzichten vervolgens in de markt aan te bieden. Deze geaggregeerde rapporten kan KBC als dienst aanbieden of gratis ter beschikking stellen aan organisaties vanuit zijn maatschappelijke rol en aan partners om duiding te geven over de afname van hun diensten via KBC-kanalen. Deze derde partijen kunnen hierdoor hun aanbod of strategie nog verder verfijnen.

Mobilisering van kredieten

 • Indien er een schuldvordering uit een kredietovereenkomst wordt gemobiliseerd, dan kunnen we de verbintenissen en, op basis van gerechtvaardigd belang, de nodige gegevens van de betrokken kredietnemer en waarborgverstrekker meedelen aan de overnemer voor het beheer van de schuldvordering. Mobilisatie van schuldvorderingen gebeurt onder meer door middel van effectisering, overdracht van schuldvordering en in het kader van covered bonds. De ontvanger garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens.
 • KBC kan informatie over de kredietovereenkomsten en de manier waarop deze worden uitgevoerd, meedelen aan:
  • alle belanghebbende derden met een wettig of gerechtvaardigd belang (zoals de Nationale Bank van België of derden aan wie de kredietovereenkomst eventueel wordt overgedragen of toegewezen);
  • partijen die een rating kunnen toekennen aan relevante effectiseringstransacties.
 • Om de marktwerking bij omzetting van kredietovereenkomsten naar effecten te verbeteren, leggen de Europese Centrale Bank en de EU-instanties rapporteringsverplichtingen op. Die zijn niet nominatief, maar wel op contractniveau (zoals aantal kredietnemers, looptijd en vervaldag van het krediet, uitstaand kredietbedrag, achterstallige bedragen, kernmerken van het gehypothekeerde pand). Die informatie moet ter beschikking worden gesteld aan investeerders in die financiële instrumenten (vaak aangeduid als asset-backed securities of residential mortgage-backed securities). Meer informatie daarover lees je op de website van de Europese Centrale Bank: www.ecb.int (trefwoord: loan-level).

Externe schattingen van een onroerend goed

 • KBC doet beroep op externe schatters om conform de Europese kapitaalregelgeving voor banken (CRR) een onroerend goed dat wij als onderpand voor kredieten aanhouden op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het krediet te herwaarderen. Deze herwaarderingen hebben geen invloed op het acceptatieproces van het betreffende krediet, maar dienen louter om aan de Europese kapitaalregelgeving voor banken te voldoen. Om deze externe schattingen praktisch mogelijk te maken, bezorgt KBC de externe schatters een aantal gegevens over jou en het onroerend goed, zoals jouw naam en contactgegevens, het adres en het type van het onroerend goed enz.

Corporateklanten

 • KBC stuurt boodschappen naar zijn klanten-vennootschappen, die kunnen van informatieve aard zijn. Soms roepen ze op tot actie. Om die klanten te bereiken, stuurt KBC de boodschap naar de door de vennootschap aangeduide vertegenwoordigers. Als KBC van een klant-vennootschap een profiel berekent, is dat alleen op basis van de gegevens van de vennootschap, niet op basis van de persoonsgegevens van de vertegenwoordigers.
 • KBC kan ook publicitaire boodschappen sturen bestemd voor de vennootschap, waarbij eveneens de gegevens van de vertegenwoordigers worden verwerkt. De vertegenwoordigers kunnen zich daartegen verzetten.

3.4 KBC vraagt in bepaalde gevallen je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens

Over toestemming voor direct marketing lees je meer in 3.5. KBC vraagt je toestemming voor de verwerking van:

 • voor de verwerking van transactie-data die je zelf toevoegde in KBC-applicaties zoals KBC Mobile voor commerciële modellen en profielen;
 • voor geolocatie (tenzij expliciet anders vermeld);
 • voor de verwerking van gegevens die je achterlaat in simulaties of op wedstrijdformulieren om je reclame te sturen;
 • om achterliggende gegevens in een formulier in te voeren met de informatie die KBC nodig heeft om het formulier te verwerken. KBC vraagt je dan meestal wel om de juistheid daarvan te checken;
 • voor de verwerking van jouw contactgegevens als vertegenwoordiger van je bedrijf wanneer we dieovermaken aan bijvoorbeeld Cashforce;
 • voor de verwerking van biometrische gegevens om je te identificeren;
 • om vragen van derden te beantwoorden tenzij daar een andere rechtsgrond voor is zoals een wettelijke verplichting;
 • voor de verwerking van gezondheidsgegevens. Daarvoor is je uitdrukkelijke toestemming nodig;
 • om meldingen te sturen over de Private Banking-nieuwsbrief vanuit de browser. Bij elke melding wordttoegelicht hoe je de toestemming kunt intrekken. Wanneer je je wensen en noden niet meer zelf kenbaarkunt maken, kan een zorgvuldig opgestelde zorgvolmacht garanderen dat je persoonlijke wensen en noden juridisch correct vertaald worden, ook in bankzaken. KBC zal die wilsuiting en de door jou aangesteldevolmachthebber respecteren.

KBC kan je toestemming vragen via alle mogelijke kanalen zoals de overzichtspagina van de KBC Mobile, Kate, e-mail.

3.5 KBC Bank NV maakt gebruik van je persoonsgegevens om aan direct marketing te doen

KBC wil je als bedrijf voorstellen kunnen doen over een uitgebreid assortiment van financiële en niet-financiële producten en diensten. Dat kan op jouw uitdrukkelijke vraag gebeuren, of als KBC vermoedt dat je interesse hebt in of gebaat bent bij een product of een dienst.

Deze informatie kan je op allerlei manieren bereiken: via de KBC-bankkantoren en -verzekeringsagentschappen, via het internet en apps, in de overzichtspagina van de KBC Mobile-app, per e-mail, per post, via pushberichten vanuit KBC Mobile of vanuit de browser, via Kate, per telefoon en op evenementen. Daarnaast komen er elke dag wel nieuwe technologieën bij waar KBC graag in meegaat. KBC doet er alles aan om de informatie duidelijk over te brengen en kiest daarvoor het meest geschikte kanaal voor jou.

Als KBC de leeftijd kent, doet KBC geen eigen commercieel aanbod aan kinderen jonger dan 16 jaar, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger daar toestemming voor heeft gegeven.

Van de verschillende mogelijkheden opgenomen onder 3.5.1 en 3.5.2 is slechts één van toepassing op jou als klant. Zodra je een voorstel hebt ontvangen om te kiezen voor het contract Direct Marketing zoals beschreven in 3.5.1, is enkel die situatie nog van toepassing op jou, en vervalt jouw keuze voor informatie op maat (3.5.2). Kies je niet voor de ‘op jouw maat’-overeenkomst, dan kun je nog direct marketing ontvangen op basis van gerechtvaardigd belang (zie 3.5.3). Wens je helemaal geen direct marketing te ontvangen, lees dan 2.5.

Weet je niet welke situatie op jou als klant van toepassing is, vraag het dan via mypersonaldata@kbc.be.

3.5.1 Reclame op jouw maat, via het contract Direct Marketing

Voor enkele specifieke meldingen kun je zelf kiezen of je ze wilt ontvangen. Deze meldingen beheer je in je instellingen.

Start > Je foto of het instellingen icoon linksboven > Beveiliging en privacy > Privacy > Commerciële instellingen > Hoe wil je commerciële berichten ontvangen?

Afhankelijk van welke soort commerciële aanbiedingen je wenst te ontvangen, kan je kiezen voor "op jouw maat", dan wel voor "standaard".

Wanneer je kiest voor de ‘op jouw maat’-overeenkomst, benadert KBC jou op een gepersonaliseerde manier. De overeenkomst is voorbehouden voor handelingsbekwame, meerderjarige natuurlijke personen die klant zijn van KBC Bank NV, CBC Banque SA, KBC Asset Management NV of KBC Verzekeringen NV en hun domicilie in België hebben. Dit maakt dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de werking van deze overeenkomst.

Informatie over de diensten die KBC aanbiedt wanneer je kiest voor de ‘op jouw maat’-overeenkomst en hoe deze overeenkomst precies werkt, kun je lezen in de ‘op jouw maat’-overeenkomst.

3.5.1.1 Wie biedt de ‘op jouw maat’-overeenkomst aan?

KBC Bank, CBC Banque, KBC Asset Management en KBC Verzekeringen (hierna: ‘KBC’) bundelen hun krachten om jou zo gepersonaliseerd mogelijke voorstellen te doen en te benaderen voor reclamedoeleinden. Deze entiteiten kunnen jouw persoonsgegevens hiervoor met elkaar delen voor zover dat noodzakelijk en relevant is om jou een gepersonaliseerd commercieel bericht te sturen. Die uitwisseling is ook mogelijk wanneer je geen klant (meer)bent bij een van die entiteiten. Op die manier kan KBC jou benaderen op basis van het totaalbeeld dat het van jou heeft. Dat is belangrijk om te verzekeren dat KBC je relevante commerciële voorstellen doet op basis jouw specifieke situatie.

Voor dit doeleinde zijn de entiteiten samen verantwoordelijk voor correcte verwerking van jouw persoonsgegevens en treden zij op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Voor de uitoefening van je rechten, zoals beschreven in de algemene privacyverklaring, kun je zowel bij KBC Bank, CBC Banque, KBC Asset Management als KBC Verzekeringen terecht.

3.5.1.2 Welke rechtsgrond gebruikt KBC om aan de slag te gaan met jouw persoonsgegevens?

KBC verwerkt jouw persoonsgegevens alleen om de ‘op jouw maat’-diensten te leveren als je voor deze overeenkomst gekozen hebt.

KBC baseert zich op contractuitvoering om Kate Deals en ‘op jouw maat’-diensten, zoals beschreven in de ‘op jouw maat’- overeenkomst, te kunnen leveren. Het gaat om:

 • analyse en gebruik van persoonsgegevens om een profiel van jou te maken en je vervolgensgepersonaliseerde commerciële aanbiedingen en berichten te kunnen bezorgen. Je vindt hierover meer informatie onder 3.2;
 • analyse en gebruik van persoonsgegevens om jou de Kate Deals op een gepersonaliseerde manier te tonen en deze te personaliseren op vraag van de deelnemende handelaar. Je vindt hierover meer informatie onder punt 3.2.;
 • het benaderen van jou via het meest geschikte kanaal. De commerciële berichten kunnen je op allerlei manieren bereiken (via de KBC-bankkantoren en -verzekeringsagentschappen, het internet, via KBC-toepassingen, per post, per e-mail, per telefoon, enz.).

KBC baseert zich op toestemming om:

 • elektronische communicatiekanalen te gebruiken voor het versturen van commerciële berichten. Standaard bevat de ‘op jouw maat’-overeenkomst het krijgen van elektronische communicatie via een pushmeldingvan KBC Mobile, een e-mail, een sms of een bericht in Whatsapp. Je kunt er altijd voor kiezen om je communicatievoorkeur aan te passen. Je bepaalt dus volledig zelf hoe KBC je commerciële voorstellen stuurt. Zo kun je er te allen tijde voor kiezen om de communicatie te beperken tot de kanalen van jouw keuze of om helemaal geen commerciële berichten via elektronische weg te ontvangen. Dat kan via KBC Mobile (privacy > commerciële instellingen), KBC Touch (profiel > privacy > commerciële instellingen), KBC Live of via een KBC-kantoor. Ook wanneer je ervoor kiest om helemaal geen elektronische communicatiete ontvangen, kun je profiteren van de ‘op jouw maat’ dienstverlening;
 • Je gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen op basis van je klik- en surfgedrag op KBC-websites en -applicaties. KBC respecteert je privacy keuze en capteert deze gegevens enkel als je daar de nodigecookietoestemming voor hebt gegeven.

3.5.1.3 Welke dataverwerking is nodig om de gevraagde diensten te leveren?

Om de diensten te kunnen leveren die beschreven staan in de ‘op jouw maat’-overeenkomst, moet KBC je gedrag, wensen en behoeften kunnen voorspellen.

KBC gaat aan de slag met alle persoonsgegevens (onder meer transactiedata, gegevens verkregen via derde partijen, gegevens uit publieke bronnen zoals het Belgisch Staatsblad, de neerslag van gesprekken in het kantoor of andere contacten, enz.) die het over jou heeft en inzichten die het verkrijgt op basis van algemene marktanalyses. Die gegevens brengt KBC samen met gegevens over je gezin, onderneming, enz.

KBC kan sterk gepersonaliseerde commerciële voorstellen doen, op jouw maat, door deze analyses toe te passen opje individuele of familiale situatie (profilering).

Dataverwerking in het kader van commerciële berichten ‘op jouw maat’

KBC voert diepgaande profilering uit als onderdeel van de ‘op jouw maat’-overeenkomst. Dit om de reclameboodschap te kunnen personaliseren. Het is namelijk de bedoeling van KBC om je te benaderen met commerciële berichten die zo goed mogelijk aangepast zijn aan jouw situatie.

De commerciële berichten kunnen zowel gaan over:

 • het aanbod van KBC zowel als het aanbod van zorgvuldig gekozen partners waar KBC mee samenwerkt om hun diensten via KBC aan te bieden (bv.. Payconiq, partners voor extra diensten zoals 4411, De Lijn, Kinepolis, enz.). Je vindt een actuele lijst van partners waar KBC mee samenwerkt via deze link. KBC actualiseert deze lijst regelmatig. 
 • financiële producten (bv. leningen, kredietkaarten, verzekeringen, enz.) als niet-financiële producten (bv.Kate Deals, treintickets kopen, dienstencheques bestellen, enz.).

KBC bezorgt jou de commerciële berichten in principe rechtstreeks. Dat gebeurt dus niet door de partners waar KBC mee samenwerkt. Zo beperkt KBC de gegevensverwerking door partners tot een minimum. Bovendien heeft KBC contractuele afspraken met de partners, waarin zij bevestigen dat ze de privacyregels respecteren.

Als je ‘Extra diensten’ in KBC Mobile gebruikt, dan kan KBC de persoonsgegevens die in die context verwerkt worden en die KBC van haar partners kan ontvangen, gebruiken om de reclame nog beter af te stemmen op jouw persoonlijke situatie. Een overzicht van partners die zulke gegevens ter beschikking stellen van KBC, vind je hier terug.
Voor informatie omtrent het uitoefenen van je privacy rechten inzake de uitwisseling van je gegevens tussen de partners en KBC, kan je de documentatie van de partner nakijken.

Dataverwerking in het kader van de Kate Deals en Kate Coins 'op jouw maat'

Berekening en uitvoering van de Cashbacks

In het kader van de ‘op jouw maat’-overeenkomst kan je Kate Deals ‘op jouw maat krijgen en Kate Coins ‘op jouw maat’ verdienen, verkrijgen en uitgeven bij de deelnemende handelaars. KBC gebruikt de transactiegegevens voor de berekening en de uitvoering van de cashbacks waar je recht op hebt. KBC moet immers op basis van jouw aankopen kunnen achterhalen welke Kate Deals effectief verzilverd werden.

Het is ook mogelijk dat KBC de gegevens over jouw aankoop (bv. bedrag en categorie van product of dienst) ontvangt van de deelnemende handelaar. Dit gebeurt wanneer je aankoopt bij een deelnemende handelaar door te klikken op een specifieke link in de Kate Coin Wallet. Uit jouw klik kan de deelnemende handelaar afleiden dat je een ‘op jouw maat’-klant bent bij KBC. Het enige doel van deze gegevensuitwisseling is nagaan of je recht hebt op Kate Coins en je cashback berekenen en uitvoeren,

KBC werkt samen met deelnemende handelaars:

Personalisatie van de Kate Deals en de Kate Coins 'op jouw maat' gebeurt op basis van vooraf bepaalde parameters door KBC en/of de deelnemende handelaar. Dat maakt het voor KBC en de deelnemende handelaar mogelijk om de doelgroep van een Deal of Kate Coin nauwkeuriger te bepalen. Zo kunnen KBC en de deelnemende handelaar bijvoorbeeld bepalen dat ze het tonen van een Deal willen beperken tot klanten die de afgelopen 3, 6 of 9 maanden aankopen hebben gedaan bij de deelnemende handelaar of net niet, of beperken tot klanten die in een bepaalde provincie wonen of aankopen doen. Om die parameters te kunnen aanreiken, bekijkt KBC jouw persoonsgegevens. Voor sommige van die parameters worden ook de transactiegegevens bekeken.

De persoonsgegevens die in dit kader verwerkt kunnen worden, zijn o.m. transactiegegevens, woonplaats, geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling als profielen afgeleid door KBC (uit de gegevens van de klant), bijvoorbeeld hobby’s en vrije tijd. Deze gegevens worden hetzij apart, hetzij in combinatie verwerkt. KBC geeft deze persoonsgegevens nietrechtstreeks door aan de deelnemende handelaar, maar gebruikt ze om te bepalen aan welke groep klanten zijn Deal getoond wordt.

Indien deze personalisatie plaatsvindt op vraag van de deelnemende handelaar, in samenspraak met KBC, zijn KBC en de betreffende deelnemende handelaar gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Voor de uitoefening van je rechten, zoals beschreven in deze algemene privacyverklaring, kun je bij KBC terecht.

Aangezien KBC automatisch selecteert voor welke Kate Deals en/of Kate Coins je in aanmerking komt op basis van de parameter(s) die de deelnemende handelaar doorgeeft, kan er sprake zijn van automatische besluitvorming. Hoe een automatisch genomen beslissing tot stand komt, lees je in de Bijlage aan de algemene privacyverklaring – automatisch genomen beslissingen.

 • Geanonimiseerde statistieken

De deelnemende handelaars ontvangen van KBC geanonimiseerde statistieken over hun Deal, zoals die opgenomen werd op het Kate Deals-platform.

Personalisatie om de Kate Deals te tonen in de meest relevante volgorde

De Kate Coins Wallet toont de Kate Deals op een gepersonaliseerde manier. De personalisatie is eigen aan de Kate Deals en heeft de bedoeling om de Deals die in de Kate Coin Wallet staan op een zo relevant mogelijke manier tot bij jou te brengen.

KBC maakt van jou een profiel om de Deals, de wijze waarop en de volgorde waarin je de Deals te zien krijgt, te personaliseren. Op die manier wil KBC je de Deals op een zo relevant mogelijke manier tonen.

Voor de opmaak van dat profiel kijkt KBC naar jouw transactiegegevens. Daaruit leidt KBC af welke sectoren (bv. kleding, ontspanning, …) en locaties voor jou relevant zijn. Verder houdt KBC ook rekening met andere persoonsgegevens, zoals je naam en je adres. Indien je hebt aangegeven dat KBC Mobile je locatie mag gebruiken, zal KBC deze gebruiken om Deals van lokale handelaars nauwkeuriger te tonen. Indien je je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, houdt KBC ook jouw klikgedrag bij (bv. welke Deals heb je geconsulteerd) de  Kate Coin Wallet om de relevantie van de Deals te verhogen.

3.5.2 Commerciële berichten op maat, na jouw toestemming

Gaf je vroeger al een toestemming om commerciële berichten op maat te ontvangen, dan blijft deze toestemming gelden tot zolang je een keuze hebt gemaakt m.b.t. het contract Direct Marketing.

Met jouw uitdrukkelijke toestemming voor commerciële berichten op maat kan KBC je sterk gepersonaliseerde voorstellen doen. Gedaan met tal van advertenties die je niet interesseren. Jouw toestemming is specifiek en staat
los van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Kate Deals. KBC gebruikt hiervoor al je persoonsgegevens (onder meer transactiedata, gegevens verkregen via derde partijen (o.a. andere financiële instellingen), gegevens uit publieke bronnen zoals het Belgisch Staatsblad, de neerslag van gesprekken in het kantoor of andere contacten, enz.). Die gegevens worden samengebracht met gegevens over je gezin, je onderneming, enz. Zo kan KBC je commerciële berichten op jouw maat bezorgen. Je kunt je toestemming op elk ogenblik intrekken.

Jouw toestemming voor commerciële berichten op maat geldt voor KBC Bank, KBC Verzekeringen, KBC Asset Management, CBC Banque, KBC Securities en KBC Autolease samen. Voor KBC Autolease geldt je toestemming alleen voor diensten die zij rechtstreeks aan particulieren verstrekken. Deze KBC-entiteiten kunnen je gegevens hiervoor dan met elkaar delen. Die uitwisseling kan ook gebeuren als je geen klant (meer) bent bij een van die KBC- vennootschappen. Op die manier kunnen de KBC- vennootschappen je situatie bestuderen en alternatieve voorstellen voor je specifieke situatie doen.

KBC bezorgt jou de berichten rechtstreeks. Dat gebeurt niet door de partners waar KBC mee samenwerkt en die worden opgesomd in 3.5.1.1 en 3.5.1.2. Op die manier is de gegevensverwerking door deze partners beperkt en ontvangen zij enkel maar gegevens over jou als je zelf je interesse laat blijken in de informatie. KBC heeft contractuele afspraken met de partners waarin de partners bevestigen dat zij de privacyregels respecteren.

Mits je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming geeft, kan KBC je commerciële berichten sturen voor financiële producten en diensten en voor niet-financiële producten en diensten. Voor beide biedt KBC een aparte keuzemogelijkheid.

Platformgebruikers of prospecten kunnen niet kiezen voor Commerciële berichten op maat.

3.5.2.1 Commerciële berichten voor financiële producten en diensten

Jouw aparte toestemming geldt voor berichten over financiële producten en diensten van KBC en van zorgvuldig geselecteerde partners die producten of diensten aanbieden in de bank- en verzekeringssfeer. Die partners moeten altijd voldoen aan de volgende criteria:

 • De partner is een financiële dienstverlener of verzekeringsmaatschappij. Onder financiële dienstverlenersverstaan we banken, kredietverstrekkers, vermogensbeheerders, fondsen, effectenmakelaars en leasemaatschappijen voor wat hun aanbod aan particulieren betreft.
 • De partner heeft, indien wettelijk vereist, de nodige vergunningen voor de financiële dienst of verzekeringwaarvoor KBC je een aanbod doet.
 • De berichten gaan over producten en diensten uit de bank- of verzekeringssfeer, zoals spaarproducten,beleggingsfondsen, betalingsverkeer, kredietverlening en verzekeringen (zowel schadeverzekeringen als levensverzekeringen).

Je vindt een actuele lijst van onze financiële partners op www.kbc.be/partners, een lijst die KBC regelmatig actualiseert.

3.5.2.2 Commerciële berichten voor niet-financiële producten en diensten

Jouw aparte toestemming geldt voor berichten over niet-financiële producten en diensten van KBC en van zorgvuldig geselecteerde partners waarmee KBC samenwerkt om jou hun diensten aan te bieden via KBC. De berichten kunnen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend betrekking hebben op de zogenaamde Extra diensten die KBC aanbiedt in de KBC Mobile-app, zoals het verkopen van tickets, of nieuwe aanbiedingen binnen Kate Deals.

De berichten gaan over niet-financiële producten en diensten buiten de bank- of verzekeringssfeer.

Je vindt meer informatie over partners van wie KBC diensten aanbiedt op www.kbc.be/partners, een lijst die KBC regelmatig actualiseert.

3.5.3 Minder gepersonaliseerde commerciële berichten, op grond van gerechtvaardigd belang

Als je geen sterk gepersonaliseerd aanbod wenst, dan kies je niet voor het contract 'op jouw maat'. Maar dan nog kun je aanbiedingen op reclame ontvangen van KBC (bv. op de overzichtspagina van KBC Mobile of via e-mail, pushberichten, sms). Op grond van gerechtvaardigd belang stuurt KBC aanbiedingen op basis van een beperkt aantal gegevens (zoals wie je bent en waar je woont, wanneer je geboren bent, je burgerlijke stand, je contactgegevens, je gezinsrelaties, je applicatie- en productbezit of desinteresse in bepaalde producten).

Deze minder gepersonaliseerde commerciële berichten kunnen gaan over

 • financiële producten en diensten van KBC Bank NV of KBC Verzekeringen en KBC Asset Management;

niet-financiële producten en diensten van KBC en van zorgvuldig geselecteerde partners in bijvoorbeeld de Extra diensten in KBC Mobile, zoals de verkoop van tickets. Meer informatie over de partners vind je op www.kbc.be/partners. Mits je je aparte toestemming geeft voor de elektronische kanalen e-mail, pushberichten en sms/Whatsapp, kan KBC jou via die wegen reclame sturen over alle producten. Ontbreekt de toestemming, dan beperken we ons tot reclame over soortgelijke producten als die die je al bezit. Je kunt je toestemmingen beheren via KBC Mobile, KBC Live of je KBC-kantoor.

Om je de gepaste boodschap via het gepaste kanaal te kunnen sturen, kan KBC ook een beroep doen op andere dienstverleners. KBC kan daarvoor samenwerken met communicatie- en marketingbureaus en gelijkaardige bedrijven zoals social media spelers (bv. Google, Facebook, Instagram, Whatsapp). Soms maakt KBC daarbij enkel gebruik van gegevens die het zelf over je heeft of van je persoonlijke profielinformatie bij hen aanwezig. In andere gevallen combineert KBC die gegevens. Afhankelijk van het soort samenwerking kunnen zij een verwerker of een verwerkingsverantwoordelijke zijn (zie punt 5.2. en 5.3).

3.5.4 Marketing voor platformgebruikers

KBC gebruikt persoonsgegevens van platformgebruikers om direct marketing-acties te voeren (bv. via de overzichtspagina van KBC Mobile of via e-mail, pushberichten, sms) op basis van gerechtvaardigd belang. Dat kan gaan over de diensten aangeboden via KBC Mobile, inclusief Kate Deals, en betaaloplossingen van KBC. Daarvoor verwerkt KBC de beperkte set van persoonsgegevens die de gebruiker registreerde bij de activering van het gebruik van het KBC-platform (naam en voornaam, adres, geboortedatum, gsm-nummer en e-mailadres). Als de gebruiker akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan KBC ook aanbiedingen sturen op basis van het klik- en surfgedrag. De platformgebruiker kan zijn recht van verzet tegen direct marketing uitoefenen. Dan krijgt hij mogelijk nog een reclameboodschap te zien, maar dan gaat het om algemene reclame, waarvoor KBC geen persoonsgegevens van klanten verwerkt.

3.5.5 Marketing op basis van je klik- en surfgedrag

KBC kan je aanbiedingen sturen op basis van je klik- en surfgedrag op zijn websites en applicaties, maar enkel als jij akkoord gaat met het gebruik van cookies voor het versturen van commerciële berichten op maat. De cookietoestemming bepaalt welk aanbod KBC jou kan sturen. Je cookiedata kan gecombineerd worden met andere persoonsgegevens volgens de voorwaarden beschreven onder 3.5.1, 3.5.2 en 3.5.3.

3.5.6 Marketing voor prospecten

KBC gebruikt contactgegevens van prospecten om direct marketing te voeren. Voor commerciële berichten via e-mail gebeurt dit enkel na voorafgaandelijke toestemming. Voor commerciële benadering via telefoon gebeurt dit op basis van het gerechtvaardigd belang en respecteert KBC het verzet via de bel-me-niet-meer-lijst.

3.5.7 Wat als je helemaal geen of minder gepersonaliseerde reclame wilt ontvangen?

Voor enkele specifieke meldingen kun je zelf kiezen of je ze wilt ontvangen. Deze meldingen beheer je in je instellingen.

Start > Je foto of het instellingen icoon linksboven > Beveiliging en privacy > Privacy > Commerciële instellingen > Hoe wil je commerciële berichten ontvangen?

Afhankelijk van welke soort commerciële aanbiedingen je wenst te ontvangen, kan je kiezen voor "op jouw maat", dan wel voor "standaard".

Je kunt er altijd voor kiezen om de ‘op jouw maat’-overeenkomst niet te activeren wanneer je enkel meer algemene reclameboodschappen wilt ontvangen. Wil je helemaal geen reclame meer ontvangen, dan kun je je verzetten tegen direct
marketing.

3.6 KBC verkoopt je persoonsgegevens niet

KBC verkoopt of verhuurt je persoonsgegevens niet aan derden voor hun eigen gebruik, tenzij je daar zelf voor kiest door je toestemming of in de context van een dienst. Zo kan KBC jouw gegevens delen met derde partijen in de context van de partners hier vermeld. (zie 3.6.1.3)

Deel 4: KBC verwerkt verschillende soorten gegevens

Hieronder lees je welk soort gegevens KBC Bank NV verwerkt.

4.1 Identificatie, servicegebonden gegevens en personalia

IDENTIFICATIEGEGEVENS
De gegevens van je elektronische identiteitskaart, toegankelijk zonder pincode, zoals naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer, maar ook je klantnummer, voertuignummerplaat, rijbewijs, clickdata, de manier waarop je je toestel bedient, identificatiegegevens van de toestellen die je gebruikt (Mac-adres, IP’s, unieke identificatiegegevens van je toestel).
CONTACTGEGEVENS
Telefoonnummer, e-mail, taal, adres, gebruikersnaam in social media.
SERVICEGEBONDEN GEGEVENS
Je productbezit Rekeningnummers, je financiële producten (betalen, krediet, verzekeren, sparen & beleggen)
Je productgebruik Je transacties, je salaris en andere inkomsten en uitgaven, de evolutie van je vermogen, investeringen, kredieten, verzekeringen, de bewegingen en het saldo op je rekeningen, gebruik van KBC-applicaties…
Je voorkeuren en interesses Je potentiële interesse in KBC-producten.
Een historiek van je financiële informatie en onze vorige adviezen.
Afgeleide gegevens Op basis van bijvoorbeeld betalingstransacties (de verrichtingen op je rekeningen, met je beleggingsportefeuille, met je kaart enz.) kan KBC Bank jouw gedrag analyseren en behoeften detecteren. Op basis van dat profiel kunnen we jou bijvoorbeeld benaderen met een gepersonaliseerd aanbod, kunnen we beter analyseren met welke betaaloplossing jij het best werkt, welke communicatievoorkeuren je hebt of welke verzekeringen je nodig hebt of kan KBC een commerciële korting berekenen.
PERSONALIA
Je gezinssituatie Burgerlijke staat, gezinssamenstelling, relaties
Je globale financiële situatie KBC Bank zal je correcter kunnen adviseren als KBC zicht krijgt op je globale financiële situatie (je globale vermogen, je eigendommen enz.).
Je activiteit Je opleiding, beroep en beroepservaring.
Je 'sleutelmomenten' De belangrijke fases in je leven (in het verleden, nu en in de toekomst). Zoals: huwen/samenwonen, gezinsuitbreiding, woonplannen, overlijden van een gezinslid, enz.
Je levensstijl Vrijetijdsbesteding en interesses, lidmaatschappen, je woonomgeving en eigendommen, enz.
Je feedback Opmerkingen en suggesties, klachten uit het verleden. Ze kunnen KBC Bank zeker helpen om je in de toekomst beter te bedienen.
Je risicoprofiel KBC verwerkt bijvoorbeeld je beleggersprofiel om te oordelen of een belegging geschikt is voor je. Aangevuld met andere gegevens zoals leeftijd en beleggingshorizon kan KBC het beleggersprofiel ook verwerken om te bepalen hoe je omgaat met verlies bij beleggingen, om zo nog gerichter beleggingsadvies te geven.
Andere mogelijke toepassingen zijn je fraudeprofiel, kredietrisicoprofiel, verzekeringsrisicoprofiel,...
 Je gezondheidsgegevens KBC verwerkt gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld voor het geven van fiscaal-juridisch advies en/of raad over financiële planning of voor het afsluiten van een levensverzekering. Als dit het geval is, zal KBC je voor deze verwerkingen om een aparte toestemming vragen. Voor het verwerken van gezondheidsgegevens gelden uiteraard strikte procedures.
Je biometrische gegevens KBC verwerkt je biometrische gegevens om je vlotter en beter te kunnen identificeren, zoals tijdens het klantwordingsproces. Dit kan bijvoorbeeld door het nemen van foto’s of korte videofragmenten zijn. Als dit het geval is, zal KBC je voor deze verwerkingen om een aparte toestemming vragen. KBC houdt biometrische gegevens maar voor een korte termijn bij na gebruik.

4.2 Gegevens van derde partijen

KBC Bank verwerkt soms publieke gegevens.

 • Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van je benoeming als bestuurder van een vennootschap.
 • Of het gaat om gegevens die je zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op je website, je blog of via je publiek toegankelijke social media-profiel, publieke informatie beschikbaar op het internet of gegevens over jou die KBC verkreeg van derden (gezinsleden, enz.).
 • Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in je streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank en Graydon behoren hiertoe.

KBC kan ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, door ze aan te kopen of te verkrijgen van het Belgische kadaster of van bedrijven als Blacktiger, IHS Markit Group Limited,GIM, Graydon, ondernemersorganisaties, enz. Die bedrijven en organisaties zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ze de betrokken informatie rechtmatig verzamelen en doorspelen aan KBC.

Daarnaast krijgt KBC ook persoonsgegevens van derde partijen in opdracht van zijn klanten (bijvoorbeeld rekeninginformatie van een andere rekening voerende bank bij het verstrekken van rekeninginformatiediensten).

KBC gebruikt die publieke gegevens en gegevens verkregen via derde partijen voor alle verwerkingen en doelen die KBC vermeldt in deze privacyverklaring.

4.3 Waar je je bevindt kan belangrijk zijn

Als KBC toegang wenst te krijgen tot je locatie, zal KBC je daar altijd over informeren en indien nodig je toestemming vragen. KBC vraagt je die toestemming als je bepaalde pagina’s op de website bezoekt of als je bijvoorbeeld een KBC- app gebruikt of als je een technologie zoals beacons gebruikt.

Het kan zijn dat KBC je een bericht stuurt waarbij de plaats waar je je bevindt van belang is. Of als je op een KBC-event bent, kan bijvoorbeeld de achtergrond in KBC Mobile aangepast worden. Ook kan het gebeuren dat wanneer je een winkel betreedt, KBC Mobile je er attent op maakt dat je in deze zaak kunt betalen met MobilePay.

Om je die dienst te kunnen bieden, kan KBC een beroep doen op een geolocatie serviceprovider, zoals Google. Google heeft een eigen privacybeleid. Meer informatie daarover vind je op www.google.com/policies/privacy. We adviseren je dan ook om die even door te nemen. Aanvullend kan KBC je locatiegegevens ook gebruiken om globale modellen en analyses te maken.

Daarnaast is jouw locatie ons ook bekend op basis van je IP-adres en technische gegevens van de telefoon. Deze gegevens kunnen ook belangrijk zijn om bv. kredietkaartfraude te detecteren en jouw gegevens beter te beschermen.

4.4 Wat jij KBC vertelt kan KBC verwerken

Als je contact hebt met een medewerker van KBC in een kantoor, via telefoon, via chat, of via Kate kan dat geregistreerd worden:

 • Om een contactoverzicht op te bouwen;
 • Om een (kort) verslag te hebben van het contact;
 • Als herinnering voor taken die een medewerker nog moet uitvoeren;
 • om jou in de toekomst een betere dienstverlening te bieden.

Ook als je nog geen klant bent, zal KBC de informatie die je meedeelt, opslaan. Die informatie kan dan later gebruikt worden wanneer je klant wordt.

Op die manier wil KBC bijvoorbeeld vermijden dat je altijd opnieuw dezelfde informatie moet meedelen of dezelfde vragen moet beantwoorden. Zo kan KBC ook de continuïteit in de dienstverlening voor jou verbeteren.

4.5 Bewaking van schriftelijke KBC-correspondentie

Gebruik je e-mail om contact met KBC op te nemen of heb je digitale communicatiekanalen die KBC gebruikt (bv. KBC Touch, KBC Mobile) dan kan KBC je zo zijn wettelijk verplichte en administratieve mededelingen bezorgen. KBC stuurt je in dat geval een pushnotificatie om je daar attent op te maken.

KBC veronderstelt dat correspondentie met medewerkers in hun hoedanigheid van KBC-medewerker (kantooradres, kantoorfax, functioneel of persoonlijk KBC-e-mailadres, enz.) professioneel is, en dus kan KBC deze inkijken in het kader van:

 • hun opdracht,
 • bewijsvoering,
 • controle op de werkplek,
 • beveiliging,
 • fraudebestrijding,
 • optimalisatie en/of continuïteit van de dienstverlening, met inbegrip van het gebruik van geautomatiseerde tekstanalyse en -redactie om de KBC-medewerkers te helpen snel en efficiënt met je te corresponderen.

4.6 Opname van telefoon-, video- en chatgesprekken

Als klant kun je op allerlei manieren contact opnemen met KBC. Het kan hier o.a. gaan om contactopname met een commerciële medewerker van het kantorennet of van KBC Live, met een contactcenter, helpdesk, privatebankingkantoren, onze experts Nalatenschappen, het Bolero Callcenter of de dealingroom.

Om dit mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van verschillende toepassingen. Zo kun je bijvoorbeeld een KBC medewerker opbellen, kun je in bepaalde gevallen gebruik maken van een chatfunctie of kun je uitgenodigd worden voor een online vergadering (bv. via Microsoft Teams). Bij een online vergadering kun je, steeds op eigen initiatief, je scherm delen of je camera aanzetten.

KBC kan deze gesprekken meebeluisteren of opnemen. Je wordt hierover bij de start van het gesprek geïnformeerd(bv. via een mondelinge mededeling of een pop-up op je scherm). Door je deelname aan een (telefoon-of video-) gesprek stem je uitdrukkelijk in met de mogelijke opname daarvan.

Voor het meeluisteren of opnemen van de gesprekken heeft KBC verschillende doelen:

 • opleiding en coaching van medewerkers of de verbetering van de kwaliteit of beveiliging en controle van de processen. Deze gesprekken worden bijgehouden voor een periode van 1 maand; om technische redenen kan dit iets langer bewaard worden in onze back-up bestanden.
 • bewijsvoering:
  • In het kader van de wettelijke verplichtingen voor de bescherming van beleggers (MiFID II) moet KBC telefoongesprekken en elektronische communicaties die kunnen leiden tot transacties in beleggingsproducten, opnemen en bewaren. KBC neemt daarom de gesprekken en elektronische communicaties op met zijn medewerkers van wie de taken betrekking hebben op beleggingen. Heb je een gesprek of elektronische communicatie met zo een expert of relatiebeheerder, dan nemen we dit op. KBC bewaart die opnames voor bewijsdoeleinden en voor de naleving van de wettelijke verplichtingen die uit MiFID II voortvloeien voor een periode van tien jaar. In geval van een betwisting zal KBC dit bijhouden zo lang als nodig voor zijn verdediging. Je kunt een kopie van die opname opvragen.
  • KBC hecht groot belang aan veilig internetbankieren. KBC richtte daarom de Cybersecurity Service Secure4u op die 24/7 bereikbaar is. Daar kun je (vermeend) misbruik melden, waarna KBC de melding onderzoekt en mogelijk met jou telefonisch contact opneemt. KBC kan je dan vragen om bijvoorbeeld klacht in te dienen bij de politie. Ook dit telefoongesprek neemt KBC op voor mogelijke latere bewijsvoering.
 • dienstverlening:
  • KBC kan gebruik maken van geautomatiseerde analyses van de gesprekken om zijn dienstverlening sneller en beter te maken. Zo kunnen telefoon-, video- en chatgesprekken
   bijvoorbeeld met Kate samen met andere communicatie en de daarin vertolkte emoties, gebruikt worden voor het ontwikkelen en trainen van artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie kan op termijn toelaten om volledig geautomatiseerd geschreven of gesproken te communiceren met de klant. Artificiële intelligentie kan KBC-medewerkers ondersteunen en kan de bereikbaarheid van KBC verhogen. In de ontwikkeling en training van artificiële intelligentie wordt de link met de persoonsgegevens zo snel als mogelijk doorbroken. Om de kwaliteit van mondelinge gesprekken met Kate te controleren en te verbeteren, zet KBC het gesprek om in tekst. Het oorspronkelijke gesprek bewaart KBC slechts een maand, de gepseudonimiseerde transcriptie een jaar.

4.7 Tijdelijke opslag van beelden van bewakingscamera’s

KBC kan camera’s gebruiken in en rond de kantoren en gebouwen waar het actief is. Als het om bewakingscamera’s gaat, dan respecteert KBC de specifieke regels die daarvoor gelden. Als er een bewakingscamera aanwezig is, laat KBC je dat bijvoorbeeld weten met een duidelijk zichtbare sticker. Daarnaast respecteert KBC Bank NV in elk geval de richtlijnen van de overheidsdienst IBZ Veiligheid & preventie ‘besafe’(www.besafe.be)

Beeldopnames van bewakingscamera’s in en rond de gebouwen van KBC (aangeduid met een sticker) bewaart KBC in de regel gedurende maximaal een maand. In sommige gevallen kan dat langer zijn:

 • als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van handelingen om een (mogelijk) misdrijf of overlast aan te tonen;
 • om schade te bewijzen of om een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer te identificeren,
 • als iemand zijn recht op inzage heeft uitgeoefend, lang genoeg om de vraag te kunnen beantwoorden. Voor plaatsen die een bijzonder veiligheidsrisico inhouden is de termijn drie maanden.

Heb je vragen over camerabeelden? Dan kun je terecht bij het Contact Center CCTV, Egide Walschaertsstraat 3, 2800 Mechelen, CCTV@kbc.be.

4.8 Transactiegegevens

4.8.1 Specifieke diensten die KBC jou levert op basis van jouw transactiegegevens

KBC biedt je rekeninginformatiediensten en betalingsinitiatiediensten aan, waarbij KBC toegang krijgt tot de saldo-en transactie- informatie van de rekeningen die je aanhoudt bij een andere bank. Voorwaarde hierbij is wel dat dergelijke betaalrekeningen online toegankelijk zijn. De rekeninginformatie, die alleen toegankelijk wordt nadat je de dienst hebt geactiveerd, gebruikt KBC om de aangevraagde dienst uit te voeren. Als connectie leggen tussen KBC en de rekeninghoudende bank moeilijkheden vertoont, kunnen beperkte rekeninggegevens uitgewisseld worden om die problemen op te lossen.

KBC kan de verkregen transactiegegevens ook gebruiken om zijn antiwitwas- en embargocontroles uit te voeren, om betalingsfraude te controleren en te voorkomen en om de vereiste rapportering op te stellen. Dergelijke activiteiten zijn verplicht, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als je toestemming geeft voor het gebruik van transactiegegevens van andere banken, kan KBC deze gegevens van andere financiële instellingen ten slotte ook gebruiken om zijn commerciële en dienstverlenende modellen en klantenprofilering te verrijken, zoals ook voor de dienstverlening van de proactieve versie van Kate (als je daarvoor gekozen hebt).

De bank kan op basis van die gegevens je zo een nog nauwkeurigere en meer gepersonaliseerde dienstverlening bieden. Je kunt deze toestemming altijd intrekken in KBC Mobile via Start > Je foto of het instellingen icoon linksboven > Beveiliging en privacy > Privacy > Gegevens van andere banken.

4.9 Het kan verder gaan dan jouw eigen persoonlijke gegevens

Als je bijvoorbeeld een vennootschap of kinderen hebt, dan ga je ermee akkoord dat KBC ook die relaties opslaat en de gegevens van eventueel verbonden personen verwerkt. Ook kunnen we persoonsgegevens verwerken van personen met wie we geen rechtstreekse relatie hebben, maar die betrokken zijn in een relatie, bijvoorbeeld als begunstigde van een levensverzekering of als courante bestuurder in een autoverzekering of als getuige. Als je informatie meedeelt over jouw gezinsleden of over betrokkenen, dan vragen we je hen daarover te informeren (bijvoorbeeld over een adreswijziging die je aan ons hebt doorgegeven). Als dat nodig is voor een correcte dienstverlening voor jouw gezin, kunnen we ook beperkte gegevens over jou meedelen aan je gezinsleden, bijvoorbeeld om oververzekering voor je gezin te vermijden.

En wat betekent dit voor rechtspersonen?

 • Let op, rechtspersonen mogen ons alleen persoonsgegevens bezorgen van natuurlijke personen die met hen verbonden zijn, als die personen daarvan voldoende op de hoogte zijn en, indien nodig, ermee instemmen.
 • De rechtspersoon vrijwaart KBC dan ook voor alle aansprakelijkheid (ten aanzien van de betrokkenen) op dit vlak. Zo is de onderneming bijvoorbeeld verantwoordelijk om de privacywetgeving na te leven wanneer die een lijst met gebruikers doorgeeft voor een onlinetoepassing of begunstigden voor een programma van werknemersparticipatie.

Deel 5: Over samenwerking, vertrouwelijkheid en beveiliging

5.1 Niet iedereen krijgt je gegevens te zien bij KBC

Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens, en enkel als die gegevens relevant zijn om hun opdracht te vervullen.

Binnen KBC en binnen de KBC Groep worden je persoonsgegevens in principe enkel verwerkt en geraadpleegd door bepaalde diensten:

 • Waarmee je een contractuele relatie of contacten hebt, had of wilt hebben;
 • Waarvan de tussenkomst vereist is voor de levering of de nazorg vandiensten;
 • Die (op groepsniveau) wettelijke vereisten vervullen of vereisten die opgelegd zijn door toezichthouders of voortvloeien uit verwachtingen van deugdelijk bestuur,
 • Die fraude (van medewerkers en klanten), inclusief witwasbestrijding, moeten voorkomen. 

Enkele voorbeelden:

 • Bij een melding van het overlijden van een klant van KBC die ook klant is bij andere entiteiten van KBC in België, informeren we ook andere entiteiten over die melding.
 • Voor domiciliëringsopdrachten kun je bepaalde blokkeringsmaatregelen nemen (bijvoorbeeld de opdrachtblokkeren, beperken tot een bepaald bedrag, enz.). Als je zo’n maatregel invoert voor je domiciliëring ten gunstevan een KBC-vennootschap, kan KBC Bank NV die vennootschap daarover informeren. Op die manier kan die KBC-vennootschap de status van je domiciliëringsopdracht beter inschatten.

De personen die je gegevens kunnen raadplegen zijn bovendien gebonden aan een strikte beroepsdiscretie en moeten alle technische voorschriften naleven om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te verzekeren, en deveiligheid van de systemen die ze bevatten.

5.2 Verwerking van gegevens door verwerkers van KBC

Voor de verwerking van persoonsgegevens doet KBC een beroep op verschillende verwerkers. Dat zijn ondernemingen die in opdracht van KBC de gegevens verwerken.

5.2.1 Verwerkers binnen de KBC Groep

Voor de verwerking van persoonsgegevens doet KBC Bank NV een beroep op verwerkers binnen de KBC Groep, gevestigd binnen de Europese Unie: KBC Groep NV en KBC Global Services NV. Die verwerking gebeurt o.m. door het Shared Services Center in Brno, Sofia en Varna, bijkantoren van KBC Global Services NV in Tsjechië en Bulgarije.

De gegevensverwerking die KBC Groep NV en KBC Global Services NV in opdracht van KBC Bank NV doen, heeft onder meer betrekking op enkele controlefuncties en ondersteunende functies (op groepsniveau) zoals financiële rapportering, de compliance functie, de interne auditfunctie, inspectie en risicofunctie, antiwitwascontrole, klachtenmanagement, marketingondersteuning, ondersteuning van de facturatie, het betalingsverkeer, de kredietafhandeling en het ICT-beheer van de KBC Groep.

Voor ICT-beheer werkt KBC via KBC Global Services NV ook samen met andere verwerkers binnen de KBC Groep en met externe verwerkers.
Daarnaast doet KBC ook een beroep op 24+ NV (www.24plus.be):

 • als contactcenter waarlangs je contact met ons kunt opnemen;
 • als contactcenter dat namens KBC met jou contact opneemt om een afspraak te maken, of voor een tevredenheidsenquête, om je te informeren over ‘informatie op maat’ en je uit te nodigen een keuze te maken;
 • voor de registratie van gegevens in toepassingen van KBC;
 • voor administratieve verwerking in opdracht van KBC;
 • voor het verstrekken van informatie aan de belastingdienst en de politie;
 • voor het voeren van een adviesgesprek na overlijden en de registratie van, erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers en begunstigden in het personenbestand.

Voorbeelden daarvan zijn: afspraken maken voor kantoren, telefonische vragen beantwoorden, e-mails behandelen, aanvragen die binnenkomen via de website verwerken, uitvoeren, enz.

Voor de analyse van de conformiteit van individuele beleggingsportefeuilles met de KBC-Beleggingsstrategie werkt KBC samen met Everyone Invested, een dochteronderneming van KBC Asset Management NV. KBC wisselt daarvoor gepseudonimiseerde gegevens van de beleggingsportefeuilles uit met Everyone Invested.

5.2.2 Verwerkers en derden gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken die typisch zijn voor de financiële sector

Voor een aantal verwerkingen, zoals het betalingsverkeer, doet KBC een beroep op gespecialiseerde derden die zowel in binnen- als buitenland actief zijn.

Het gaat om:

 • SWIFT (www.swift.com) met hoofdkwartier in België en vestigingen in vele landen, voor de wereldwijde uitwisseling van berichten,
 • Equens Worldline SE (www.equensworldline-nv.com), Mastercard (www.mastercard.com), Idemia(www.idemia.com) en in bepaalde gevallen Bancontact Payconiq Company NV (www.bancontact.com) en European Payment Initiative (www.epicompany.eu) voor betalingsverkeer en (krediet)kaarten wereldwijd
 • (onder)bewaarnemers van financiële instrumenten wereldwijd, die onderworpen zijn aan hun lokale financiëlereglementering;
 • instellingen voor verrekening en vereffening van betalingen en effectentransacties, zoals het UCV (www.cecbelgium.be) (betalingssystemen) en Euroclear;
 • (geld- en waarde-) transport-, beveiligings -en bewakingsfirma’s;
 • bemiddelaars in kredieten aan consumenten (lening op afbetaling);
 • entiteiten die KBC ondersteunen bij het naleven van zijn antiwitwasverplichtingen, bijvoorbeeld via hetontwikkelen en gebruiken van modellen die witwas opspeuren;
 • Batopin NV (www.batopin.be), een netwerk van bankneutrale geldautomaten, ook voor de actualisering van degegevens vanje elektronische identiteitskaart;
 • Appbot Pty Ltd (www.appbot.co), voor het monitoren en analyseren van feedback van gebruikers van KBC-apps.
 • Renta Solutions NV voor typische leaseplatformen bij het automatiseren van het bestellen, registreren enleveren van het voertuig (Order Register Deliver), het onderhoud, elektronische facturatie (REI rS ElectronicInvoice)

5.2.3.Andere verwerkers

Verder kan KBC Bank NV, rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via KBC Groep NV), een beroep doen op andere verwerkers, zoals:
 • consultants;
 • derde zaakaanbrengers om algemene waakzaamheidsverplichtingen opgelegd door de wet te vervullen:
  • de verplichting tot identificatie en identiteitsverificatie;
  • de verplichting tot identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie;
  • de verplichting tot bijwerking van de informatie;
 • marktonderzoeksbureaus zoals Ipsos (www.ipsos.com), Profacts (www.profacts.be), GFK (www.gfk.com) Checkmarket (www.checkmarket.com.), iVOX (www.ivox.be), Intrinsiq (www.intrinsiq.be) en DataSynergy (www.data-synergy.be) zowel voor het uitnodigen tot, als voor het uitvoeren van enquêtes;
 • ICT- (beveiliging-) dienstverleners en artificiële intelligentiebedrijven zoals Microsoft, Cognizant, IBM, Amazon en HP, gespecialiseerde Fintech zoals Onfido voor gezichtsherkenning tijdens het klantwordingsproces;
 • marketing- en communicatiebureaus en gelijkaardige bedrijven, waarbij KBC gebruik maakt van jouw persoonlijke profielinformatie bij hen aanwezig om je in combinatie met de gegevens die KBC van jou heeft via hun kanalen de gepaste voorstellen te kunnen doen (bv. Google, Facebook, …);
 • bedrijven die KBC ondersteunen om je gebruikersgedrag op onze applicaties en onze internetsites te bepalen en
  analyseren (bv.Adobe, Dynatrace). In voorbereiding op de analyse van Adobe Data Analytics zal KBC een beroep doen op de diensten van Amazon Web Services – Cloud Computing Services. De overdracht en verwerking van persoonsgegevens van, naar en in Amazon Web Services verloopt geëncrypteerd;
 • bedrijven gespecialiseerd in scanning van digitale documenten om zo dossiers met bijhorende info te digitaliseren;
 • bedrijven gespecialiseerd in solvabiliteitsonderzoeken;
 • bedrijven met expertise in specifieke dienstverlening waar KBC een beroep op doet wanneer het diensten aanbiedt aan zijn klanten zoals Meeco voor het aanbieden van de Digitale kluis in KBC Mobile;
 • drukkers voor het printen en de adressering van onder meer nieuwsmagazines, cheques en overschrijvingen, badges;
 • vertalers en vertaalbureaus;
 • Social Media Management-tools (CX Social);
 • beëdigde vastgoedexperten;
 • communicatie-adviesbureau Motisha BV www.motisha.com;
 • bedrijven die Platform as a Service- (Paas) en Software as a Service- (SaaS) diensten aanbieden in de cloud zoals
  • de CRM-toepassing Microsoft Dynamics, die KBC gebruikt om jouw klantbeeld te onderhouden;
  • de videochattoepassing van VEE24 die jouw digitale communicatie met KBC mogelijk maakt;
  • de opslagdiensten van Microsoft Azure of Amazon, waarop KBC eigen platformen of software kan plaatsen die jouw persoonsgegevens verwerken en opslaan;
  • veiligheidsdiensten die het internet- of mailverkeer met KBC screenen tegen cyberaanvallen of phishingmails;
  • TreasurUp met wie KBC de contactgegevens van de vertegenwoordigers van bedrijven uitwisselt om Forex-transactieanalyse mogelijk te maken;
  • Nomios Belgium NV voor de opzet van een veilige netwerkverbinding tussen KBC-entiteiten wereldwijd gebaseerd op de SD WAN technologie;
  • toepassingen om de opname van gesprekken waar nodig te faciliteren en te automatiseren, zoals bv. aangeboden door
   Luware;
  •  …

5.3 Verwerking door andere verantwoordelijken voor de verwerking

5.3.1 Andere verwerkersverantwoordelijken

KBC kan als verantwoordelijke voor de verwerking naast andere verwerkers ook een beroep doen op andere dienstverleners of derde partijen die zelf verantwoordelijke voor de verwerking zijn, zoals advocaten, notarissen of artsen.
Dit is bijvoorbeeld het geval voor KBC Securities, onderdeel van de KBC Groep. KBC Securities treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens voor zijn diensten als makelaar of bewaarnemer van effectenrekeningen. Hiervoor werkt KBC Securities Services samen met andere derde partijen zoals vermogensbeheerders en private bankers. Zij bieden dan hun eigen diensten aan, zoals bijvoorbeeld beleggingsadvies, en treden dus ook op als verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. In dit geval kan er een andere, meestal verkorte privacyverklaring gelden, aangezien de dienstverlening ook beperkter is. Wanneer je een dienstverlening afneemt van KBC waar zo een verkorte of afwijkende privacyverklaring op van toepassing is, zal deze je uiteraard steeds meegedeeld worden. Voor de dienstverlening van KBC Securities Services kun je alvast de meest recente versie terugvinden op www.kbcsecurities.com.
De inning van betalingsachterstal van bijvoorbeeld een krediet, kan KBC uitbesteden aan daarin gespecialiseerde firma’s die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking.
KBC verdeelt eigen producten en diensten ook in samenwerking met derden die hun klanten doorverwijzen naar KBC voor bijvoorbeeld een lening. Zij treden daarbij niet op als tussenpersoon en maken aan KBC alleen de voor het maken van een offerte of simulatie noodzakelijke persoonsgegevens over. De derden zijn daarbij verantwoordelijk voor het doorgeven van de persoonsgegevens. De derden hebben toegang tot een dashboard om de afname van de producten op te volgen.
Als bank-verzekeraar werkt KBC Bank NV samen met KBC Verzekeringen, waarbij beide optreden als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens. Specifiek voor het domein direct marketing worden de verwerkingsverantwoordelijken geduid onder 3.5.
KBC kan zelf optreden als derde zaakaanbrenger voor bijvoorbeeld Payconiq, Belgian Mobile ID (itsme). KBC verwerkt dan persoonsgegevens als verantwoordelijke voor de verwerking. KBC draagt die persoonsgegevens over aan de derde partij. Evengoed kan een derde partij als derde zaakaanbrenger optreden voor KBC.
Wanneer een hypotheek vervalt en hypotheekhernieuwing zich opdringt, dan doet KBC een beroep op een notaris.
KBC bezorgt de notaris het rijksregisternummer van de kredietnemer(s), een kopie van het oorspronkelijke inschrijvingsmodel, de grosse van de akte of andere nuttige informatie die de notaris toelaat om de hypothecaire inschrijving te hernieuwen.
Wanneer je als handelaar een elektronische betaalterminal wenst te installeren en je vraagt KBC daarbij op te treden als bemiddelaar, dan zal KBC je contactgegevens overmaken aan equens Worldline SE.
Verwerkers waarop KBC een beroep doet, opgelijst onder 5.2.3, kunnen bij de gegevensverwerking van KBC-gegevens voor sommige specifieke aspecten toch optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Microsoft, dat persoonsgegevens ook verwerkt voor activiteiten die buiten de beperkte scope van een verwerker vallen. Dit omvat facturatie, interne verloning, interne rapportering en interne organisatie, fraudebestrijding
en beveiliging van hun diensten, verbetering van de dienstverlening, financiële rapportering en naleving van de op hen toepasselijke wettelijke verplichtingen. KBC heeft met Microsoft de nodige contractuele afspraken gemaakt om naleving van de nodige waarborgen voor gegevensbescherming te garanderen.
KBC kan ook samenwerken met derden zoals Xerius Ondernemingsloket vzw. Xerius helpt je bij het opstarten van een onderneming. Xerius kan je in dat proces in contact brengen met KBC voor het openen van je businessrekening.
Xerius stuurt dan identificatiegegevens door naar KBC. Xerius doet dat met jouw toestemming.

5.3.2 Voice Assistants

Als klant kun je je saldo en transacties opvragen via zogenaamde virtuele ‘Voice Assistants’ (Alexa, Google Assistant…). Daarvoor moet je KBC eerst toestemming geven om de nodige rekeninginformatie over te maken aan die dienst.
De verdere verwerking zoals het elektronisch uitspreken van je saldo door de dienst gebeurt volledig door de derde partij die je de dienst levert. KBC draagt daar geen verantwoordelijkheid voor.

5.4 KBC verwerkt jouw gegevens in opdracht van derden

KBC treedt op als verwerker van je persoonsgegevens in opdracht van derde partijen voor het uitvoeren van orders op verschillende beurzen of als makelaar. Dit is bijvoorbeeld het geval voor KBC Securities Services. KBC is verwerker voor sommige derde partijen mbt de Extra diensten zoals omschreven onder 3.2. KBC Bank NV is verwerker voor KBC Verzekeringen NV voor de verdeling van hun producten.

5.5 KBC neemt concrete maatregelen om je gegevens te beveiligen

KBC ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en dat de betrokken verwerkers:

 • alleen over de gegevens beschikken die ze nodig hebben om hun opdrachten uit te voeren;
 • zich tegenover KBC hebben verplicht om die gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken en enkel te gebruiken voor de uitvoering van hun opdrachten.

KBC kan niet aansprakelijk worden gesteld als die verwerkers (in overeenstemming met de wetgeving) persoonsgegevens van klanten bezorgen aan lokale autoriteiten of als er zich bij die verwerkers, ondanks de maatregelen die ze hebben genomen, incidenten voordoen.

KBC ziet er wereldwijd op toe dat de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast binnen de vennootschappen en bijkantoren die tot de KBC Groep behoren. KBC Bank ziet er ook op toe dat de vennootschappen en bijkantoren van de KBC Groep gepaste maatregelen nemen om de gegevens van rechtspersonen te beschermen.

KBC neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden, of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden.

De lokalen, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden strikt beveiligd. Dat wordt bovendien extra gecontroleerd door een gespecialiseerde dienst.

Om internetbankieren en beleggingsdiensten via het internet zo goed mogelijk te beveiligen, analyseren KBC Bank-beveiligingsexperts continu de technieken van internetcriminelen. Zo kunnen ze de beveiligingsmaatregelen daarop afstemmen. Lees er alles over op www.kbc.be/secure4u.

Samen met jou moeten we ons ervan bewust zijn dat uitwisselingen via e-mail onderschept kunnen worden en ernaar streven, waar mogelijk, een ander communicatiemiddel toe te passen ofwel de informatie te beperken.

De KBC-websites en KBC-apps kunnen links naar websites of informatie van derden bevatten. KBC controleert die websites of die informatie van derden niet. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacybeleid hebben. We raden je dan ook aan om die door te nemen. KBC Bank is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, het gebruik ervan of het privacybeleid van die websites.

KBC vergemakkelijkt soms de publicatie van (persoonlijke) gegevens via sociale media zoals Twitter en Facebook. Denk eraan dat die kanalen hun eigen gebruiksvoorwaarden hebben die je zelf moet naleven. Publicatie op sociale media kan (ongewenste) gevolgen hebben, ook voor je privacy of die van personen over wie je gegevens deelt. Het is mogelijk dat je een publicatie niet op korte termijn kunt verwijderen. Je moet dus zelf de gevolgen inschatten, want jij neemt de beslissing over de publicatie op die media. KBC aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.

5.6 KBC bewaart je gegevens niet eeuwig

KBC gebruikt je persoonsgegevens als KBC daarvoor een duidelijk doel heeft. Als KBC geen doel meer heeft, verwijderen we de gegevens.

Uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn (doorgaans is dat tot tien jaar na het einde van een contract of de verrichting van een transactie; voor zakelijke vorderingen is dit tot dertig jaar na het einde van een contract of de verrichting van een transactie). Voor de uitoefening van onze rechten kan dat langer zijn. Schrijft de wet geen bewaartermijn voor, dan kan de bewaring korter te zijn.

Voor sommige toepassingen kan een ruimere tijdshorizon nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van studies, risico -en marketingmodellen. Sommige inzichten worden maar helder als je ze in een ruimer tijdskader bekijkt. De bewaartermijn kan daarvoor met tien jaar worden verlengd t.o.v. de standaard bewaartermijnen. KBC zal, zoals gesteld, wel steeds zo snel mogelijk de link met individuele personen doorbreken en alleen werken met geaggregeerde of gepseudonimiseerde gegevens.

Informatie die je bijvoorbeeld zelf registreerde in de KBC Touch-toepassing ‘Profile yourself’ of die geregistreerd werd in het kantoor, bij de agent of in KBC Live, bewaart KBC vijf jaar.

Persoonsgegevens van prospecten gebruikt KBC gedurende maximaal vijf jaar, tenzij er in de tussentijd een contact was met de prospect. Dan gaat een nieuwe termijn van maximaal vijf jaar in. De prospect kan wel steeds vragen om zijn persoonsgegevens te verwijderen.

5.7 Data-overdracht buiten de EER

De wetgeving in sommige landen buiten de EER (zoals de Verenigde Staten van Amerika of Indië), biedt niet altijd dezelfde gegevensbescherming die geldt in de EER-lidstaten. Als die landen volgens de Europese Commissie geen voldoende hoog beschermingsniveau bieden, dan kan KBC Bank dit opvangen door bijvoorbeeld met die derde partijen de nodige contractuele waarborgen af te sluiten (zoals bijvoorbeeld een model goedgekeurd door de Europese Commissie), controlemechanismen te voorzien en technische en organisatorische maatregelen te nemen.

De overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte of naar internationale organisaties werd doorgelicht door KBC. Deze overdracht houdt rekening met de lijst van veilige landen van de Europese Commissie, of is gebaseerd op redelijke en voldoende beschermingsmaatregelen of valt onder een specifieke afwijking van de GDPR.

Hieronder geven we informatie omtrent de belangrijkste aspecten van internationale data-overdracht. Voor vragen kun je mypersonaldata@kbc.be contacteren.

5.7.1 Transfers van persoonsgegevens binnen KBC

KBC kan sommige persoonsgegevens met betrekking tot Corporates (bv. contactgegevens van vertegenwoordigers) exporteren naar zijn buitenlandse branches in Hongkong, China, Singapore en de VS, voor zover de Corporate-klant ook actief is in het desbetreffende land.

5.7.2 Verwerkers buiten de EER

KBC verkiest steeds dat verwerkingen van persoonsgegevens op het grondgebied van de Europese Unie plaatsvinden. Door de aard van sommige processen (bv. indien 24/7-ondersteuning nodig is) kunnen in sommige gevallen persoonsgegevens overgedragen worden naar verwerkers buiten de EER.

Zelfs als het datacenter binnen de EER gevestigd is, bestaat de mogelijkheid dat toegang van buiten de EER mogelijk blijft (bv. in geval van technische problemen, of wanneer 24/7-ondersteuning nodig is). Ook dit wordt beschouwd als gegevensoverdracht buiten de EER.

Voor sommige processen kunnen de datacenters van de verwerkers zich buiten de EER bevinden of is er toegang van buiten de EER, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika.

Zelfs indien de transfer verloopt via een adequaatheidsmechanisme (zoals in de Verenigde Staten van Amerika het EU- VS-kader voor gegevensbescherming) blijft KBC waakzaam dat derde partijen een voldoende hoog beschermingsniveau bieden.

Enkele voorbeelden:

Verwerker Datacategorieën
Microsoft Basisidentificatie en contactgegevens, data mbtproductbezit en productgebruik … 
AWS

Basisidentificatie en contactgegevens, data mbt productbezit en productgebruik, financiële gegevens, …

Adobe

Basisidentificatie en contactgegevens, data mbt productbezit en productgebruik, financiële gegevens, …

5.7.3 Dataoverdracht naar verwerkingsverantwoordelijken buiten de EER

Ook in geval van overdracht naar een andere controller in een land buiten de EER, worden de transfers door KBC doorgelicht en de nodige maatregelen toegepast.

Enkele voorbeelden van controllers buiten de EER die persoonsgegevens van KBC kunnen ontvangen (geldig op 06-05-2024):

Controller     Datacategorieën Land
Google (zie 5.3.2)

Basisidentificatie en contactgegevens, data mbt productbezit en productgebruik …

Verenigde Staten van Amerika

5.8 KBC gaat niet zomaar in op vragen van derde partijen

Heb je als derde vragen over klanten, bijvoorbeeld omdat je bij de politie bent, of notaris of advocaat, dan kun je terecht bij de KBC-dienst Inlichtingen aan derden, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven. Die gespecialiseerde dienst zal je vraag beantwoorden, rekening houdend met de bankdiscretieplicht en de privacywetgeving. KBC-bankkantoren of andere diensten zullen je dus doorverwijzen.

5.8.1 Naleving van de discretieplicht

Omdat KBC zijn discretieplicht en de privacywetgeving moet naleven, kan het enkel antwoorden op vragen van derden als die gebaseerd zijn op een wettelijke bepaling of een wettig belang, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of met de toestemming van de betrokkene.

In het laatste geval raadt KBC zelfs aan om de gegevens bij de betrokkene zelf op te vragen.

KBC kan niet aansprakelijk worden gesteld als de rechtmatige ontvangers van gegevens, persoonsgegevens van klanten of van rechtspersonen door een buitenlandse wettelijke verplichting aan lokale autoriteiten moeten voorleggen. Of als ze persoonsgegevens onveilig behandelen.

5.8.2 Ombudsfin moet zich richten tot KBC-Klachtenmanagement

KBC-Klachtenmanagement beantwoordt de vragen van Ombudsfin, de ombudsman voor banken.

5.8.3 Derde partijen moeten zich richten tot de dienst ‘Inlichtingen aan derden’.

Heb je als derde vragen over klanten, bijvoorbeeld omdat je bij de politie bent, of notaris of advocaat, dan kun je terecht bij de KBC-dienst Inlichtingen aan derden, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven. Die gespecialiseerde dienst zal je vraag beantwoorden, rekening houdend met de bankdiscretieplicht en de privacywetgeving. KBC-bankkantoren of andere diensten zullen je dus doorverwijzen.

5.9 Ook jij kunt je gegevens helpen beveiligen

Op bepaalde aspecten van de (technische) gegevensverwerking heeft KBC geen of onvoldoende invloed en kan het geen totale veiligheid garanderen. Denk maar aan het internet of mobiele communicatie (zoals smartphones).

Als er hackers aan het werk zijn, slaagt KBC er niet altijd in om hun cyberaanvallen op tijd af te slaan. Soms heeft het er zelfs helemaal geen vat op, bijvoorbeeld als een hacker erin slaagt je identificatiegegevens te bemachtigen door illegale software op je computer te installeren (spyware) of door een nepwebsite te maken (phishing). Meer informatie over veilig internetbankieren vind je op www.febelfin.be (safe internetbanking).

KBC nodigt je dan ook uit om regelmatig een kijkje te nemen op de KBC-website over veilig internetbankieren: www.kbc.be/secure4u. Op die site krijg je altijd de meest actuele tips en aanbevelingen om het veilig te houden.