Web

Verantwoord pensioensparen met Pricos Defensive

Beheerd door KBC Asset Management NV

 • Verantwoord pensioensparen
 • Tot 30% fiscaal voordeel mogelijk
 • Stortingen vanaf 10 euro per maand

 

Waarom pensioensparen met Pricos Defensive?

Met Pricos Defensive doe je aan pensioensparen en aan fiscaal sparen. Zo spaar je voor later, en geniet je mogelijk ook een mooi belastingvoordeel. Als je fiscaal spaart, kun je jaarlijks tot 30% belastingvermindering krijgen op de gestorte bedragen. Of je dat voordeel krijgt en hoe groot het is, hangt af van je persoonlijke situatie. Met Pricos Defensive kun je al geld opzijzetten vanaf 10 euro per maand.

Meer info over dit pensioenspaarfonds

Wie kan pensioensparen met Pricos Defensive?

Elke belastingbetaler die jonger dan 65 is en een belastingvermindering wil genieten, kan met het pensioenspaarfonds Pricos Defensive aan pensioensparen¹ doen. Start je met pensioensparen van zodra je een inkomen verdient, kun je nog veel jaren sparen en een spaarpotje opbouwen tegen je pensioen. Maar ook voor wie al een aantal jaren werkt, kan pensioensparen interessant zijn.

Doe je al aan pensioensparen met Pricos? Wist je dat je gratis kunt overstappen naar Pricos Defensive? Dat kan interessant zijn voor pensioenspaarders die hun blootstelling aan de aandelenmarkten willen verminderen.

Wat is Pricos Defensive?

Pricos Defensive is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (pensioenspaarfonds) naar Belgisch recht en wordt door KBC Asset Management NV beheerd. Pricos Defensive streeft naar kapitaalgroei op lange termijn en belegt in een mix van aandelen en obligaties, waarbij momenteel meer in obligaties wordt belegd. De spreiding binnen een pensioenspaarfonds moet binnen welbepaalde wettelijke grenzen gebeuren: zo mag maximaal 75% belegd zijn in obligaties, maximaal 75% in aandelen, en mag ten hoogste 10% in cash aangehouden worden. Bovendien mag maximaal 20% in een andere munt dan de euro uitgedrukt zijn. Dit gemeenschappelijk beleggingsfonds heeft een afwijking gekregen om meer dan 35% van zijn activa te beleggen in effecten of geldmarktinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door Duitsland, België, Nederland en Frankrijk.

Verantwoord pensioensparen

Het fonds promoot een combinatie van ecologische en sociale kenmerken, maar heeft niet als doelstelling om te beleggen in economische activiteiten die bijdragen aan het bereiken van milieu- of sociale doelstellingen. Om het maatschappelijk verantwoord karakter van dit fonds te verzekeren krijgen de uitgevers (emittenten), bijvoorbeeld bedrijven en overheden, een dubbele screening. Een gespecialiseerd onderzoeksteam van KBC Asset Management samen met onafhankelijke experts licht de bedrijven en overheden door. Het fonds mag niet beleggen in activa van uitgevers die worden uitgesloten door criteria in verband met onder meer tabak, gokactiviteiten, wapens, bont en speciaalleer, en adult entertainment. Het onderzoeksteam vergelijkt ook overheden onderling en bedrijven in dezelfde industriegroep met elkaar op basis van een aantal SRI-criteria (waarbij "SRI" staat voor "Socially Responsible Investing"):
Voor bedrijven houden de criteria onder meer verband met:

 • milieu;
 • samenleving;
 • deugdelijk bestuur.

Voor overheden houden de criteria onder meer verband met:

 • economische prestaties;
 • socio-economische prestaties;
 • gezondheid;
 • gelijkheid en vrijheid van de bevolking;
 • milieu en internationale verhoudingen.

Het fonds mag enkel beleggen in activa van emittenten die op basis van deze criteria behoren bij de besten van hun groep, ook aangeduid als ‘Best in Class’. Volgens de ‘’Best in Class’-criteria komen enkel de beste 80% van de bedrijven van elke sub-sector in aanmerking voor belegging. Het fonds heeft pas sinds 11 november 2021 beleggen in maatschappelijk verantwoorde activa tot doel. Daarom kan het fonds tijdelijk zeer beperkt zijn belegd in activa die voor 11 november 2021 werden aangekocht en die niet voldoen aan de hogervermelde criteria. De beheerder zal de betrokken activa zo snel mogelijk vervangen door maatschappelijk verantwoorde activa, hierbij steeds rekening houdend met het uitsluitend belang van de belegger. Meer informatie vind je in de "Bepaalde strategie" in het prospectus en op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die maatschappelijk verantwoord beleggen

Kenmerken van Pricos Defensive

Looptijd

De minimumlooptijd is 10 jaar. Ben je gestart op je 55e verjaardag of later, dan kun je je pensioenkapitaal pas 10 jaar na de startdatum opvragen tegen fiscale gunstvoorwaarden. Vroegtijdig opvragen is altijd mogelijk, maar fiscaal zeer nadelig. Je betaalt dan immers een belasting van 33%. Het fonds heeft geen eindvervaldag.

Rendement

Pricos Defensive is een pensioenspaarfonds dat momenteel meer belegt in obligaties dan aandelen. Zo is je mogelijk opgebouwde kapitaal minder gevoelig voor schommelingen op de aandelenmarkt. Een minimumrendement is evenwel niet gegarandeerd en er is geen kapitaalbescherming.
De netto-inventariswaarde vind je op www.beama.be. Ook in de fondsenzoeker vind je de meest recente koers en koersontwikkeling terug.

Fiscaal mogelijk interessant

Je kunt jaarlijks tot 30% belastingvermindering op het gestorte bedrag krijgen. In 2023 zijn er 2 fiscale maxima: 990 euro en 1.270 euro. Kies je expliciet voor 1.270 euro, dan bedraagt de belasting-vermindering 25% van het volledige gestorte bedrag. Blijf je het maximumbedrag van 990 euro storten? Dan bedraagt de belastingvermindering 30%. Je fiscale vermindering kan tot 30% bedragen afhankelijk van je persoonlijke situatie. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en van de wetgeving. Beide kunnen in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Voor de gestorte bedragen die je in mindering kunt brengen in je belastingaangifte, ontvang je elk jaar een fiscaal attest.

Fiscaliteit

Ben je gestart met pensioensparen vóór je 55ste verjaardag?
Dan ben je op je 60e verjaardag een eenmalige gunstige eindbelasting van 8% verschuldigd.

Wat na je 60ste verjaardag?
Na de afhouding van de eenmalige eindbelasting kies je om je pensioensparen op te vragen of nog verder te storten tot in het jaar waarin je de leeftijd van 64 bereikt. Stort je nog verder, dan krijg je jaarlijks nog tot 30% belastingvermindering op de gestorte bedragen, maar betaal je geen extra belasting meer.

Met pensioensparen gestart op je 55e verjaardag of later?
Je betaalt na 10 jaar looptijd van het contract een eenmalige gunstige eindbelasting van 8%.

Kosten

 • Je betaalt 2% toetredingskosten (bij volledige overstap uit een ander pensioenspaarfonds: 0%²)
 • Je betaalt 1,41% lopende kosten
 • Er zijn geen uittredingskosten. Je kunt je opgebouwde kapitaal opvragen voor de einddatum van het contract. Dat kan wel fiscaal nadelig zijn.
 • Je betaalt geen beursbelasting

Risico's

De risico-indicator is 3 op een schaal van 1 (lager risico) tot 7 (hoger risico). Deze samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. 
3 weerspiegelt de marktgevoeligheid van de verschillende activa waarin het fonds belegt. Bijgevolg situeert de indicator zich tussen deze van typische obligatie- (2) en aandelenfondsen (4). 
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. 
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 4 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en  u kunt minder terugkrijgen.

Dit fonds heeft bovendien een:

 • Gemiddeld inflatierisico: het obligatiegedeelte biedt geen bescherming tegen een stijging van de inflatie.

Wat je nog moet weten

Lees het Essentiële-informatiedocument, de fondsenfiche en het prospectus vooraleer je Pricos Defensive aankoopt. Je kan deze documenten gratis verkrijgen in het Nederlands en het Engels in je KBC-kantoor of op www.kbc.be/documentatie-beleggen. Je vindt er ook een samenvatting van je rechten als belegger. Ze is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.
Bij klachten kun je terecht bij klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 of ombudsman@ombudsfin.be

Meer info

 • file func document
 • file func document
 • file func document
 • file func document
Contacteer ons

¹ Met de term 'pensioensparen' wordt hier een belegging in een pensioenspaarfonds bedoeld.

² Als belegger kun je slechts één pensioenspaarrekening openen in een belastbaar tijdperk. Je mag wel meerdere contracten tegelijkertijd hebben. Heb je in een voorgaand jaar al een contract afgesloten, dan mag je nu opnieuw een contract afsluiten. Je hebt recht op een belastingvermindering voor slechts één van de twee (of meerdere) contracten.