Web

PUBLICITAIRE MEDEDELING

Verantwoord pensioensparen met Pricos Defensive Responsible Investing

Beheerd door de Belgische beheervennootschap KBC Asset Management NV

  • Verantwoord pensioensparen
  • Tot 30% fiscaal voordeel mogelijk
  • Stortingen vanaf 10 euro per maand

 

Waarom pensioensparen met Pricos Defensive Responsible Investing?

Met  Pricos Defensive Responsible Investing doe je aan pensioensparen en aan fiscaal sparen. Zo spaar je voor later, en geniet je mogelijk ook een mooi belastingvoordeel. Als je fiscaal spaart, kun je jaarlijks tot 30% belastingvermindering krijgen op de gestorte bedragen. Of je dat voordeel krijgt en hoe groot het is, hangt af van je persoonlijke situatie. Met  Pricos Defensive Responsible Investing kun je al geld opzijzetten vanaf 10 euro per maand.

Meer info over dit pensioenspaarfonds

Wie kan pensioensparen met Pricos Defensive Responsible Investing?

Elke belastingbetaler die jonger dan 65 is en een belastingvermindering wil genieten, kan met het pensioenspaarfonds Pricos Defensive Responsible Investing aan pensioensparen¹ doen. Start je met pensioensparen van zodra je een inkomen verdient, kun je nog veel jaren sparen en een spaarpotje opbouwen tegen je pensioen. Maar ook voor wie al een aantal jaren werkt, kan pensioensparen interessant zijn.

Doe je al aan pensioensparen met  Pricos Responsible Investing? Wist je dat je gratis kunt overstappen naar  Pricos Defensive Responsible Investing? Dat kan interessant zijn voor pensioenspaarders die hun blootstelling aan de aandelenmarkten willen verminderen.

Wat is Pricos Defensive Responsible Investing?

 Pricos Defensive Responsible Investing is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (pensioenspaarfonds) naar Belgisch recht en wordt door KBC Asset Management NV beheerd.  Pricos Defensive Responsible Investing streeft naar kapitaalgroei op lange termijn en belegt in een mix van aandelen en obligaties, waarbij momenteel meer in obligaties wordt belegd. De spreiding binnen een pensioenspaarfonds moet binnen welbepaalde wettelijke grenzen gebeuren: zo mag maximaal 75% belegd zijn in obligaties, maximaal 75% in aandelen, en mag ten hoogste 10% in cash aangehouden worden. Bovendien mag maximaal 20% in een andere munt dan de euro uitgedrukt zijn. Dit gemeenschappelijk beleggingsfonds heeft een afwijking gekregen om meer dan 35% van zijn activa te beleggen in effecten of geldmarktinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door Duitsland, België, Nederland en Frankrijk. 

Pricos Defensive Responsible Investing wordt actief beheerd met verwijzing naar de volgende benchmark: 20.1% iBoxx EURO corporate ALL Maturities - Total Return Index, 46.9% JP Morgan EMU Investment Grade Government Bonds ALL Maturities - Total Return Index, 5.94% MSCI All Countries World Ex EMU - Net Return Index, 20.13% MSCI EMU - Net Return Index, 6.93% MSCI EMU SMALL CAP - Net Return Index (www.MSCI.com). 
Het doel van het fonds is echter niet om de benchmark te repliceren. De samenstelling van de benchmark wordt in aanmerking genomen bij de samenstelling van de portefeuille. Rekening houdend met het beleggingsbeleid mag het fonds daarbij niet in alle instrumenten die deel uitmaken van de benchmark beleggen. Bij de invulling van de portefeuille kan de beheerder ook beslissen om te beleggen in instrumenten die geen deel uitmaken van de benchmark, of om niet te beleggen in instrumenten die wel deel  uitmaken van de benchmark.
Omwille van de methodologie voor verantwoord beleggen zal de samenstelling van de portefeuille afwijken van deze van de benchmark. De benchmark wordt ook gebruikt bij het bepalen van de interne risicobeperkingen van het fonds. Hierdoor wordt de mate waarin het rendement van het fonds kan afwijken van de benchmark beperkt.
De lange termijn verwachte tracking error voor dit fonds is 1,5%. De tracking error is een maatstaf voor de schommelingen van het rendement van het fonds ten opzichte van de benchmark. Hoe hoger de tracking error, hoe meer het rendement van het fonds schommelt ten opzichte van de benchmark. De werkelijke tracking error kan afwijken van de verwachte, afhankelijk van de marktomstandigheden.

Verantwoord pensioensparen

Het fonds streeft doelstellingen voor verantwoord beleggen na op basis van een tweeledige benadering: een negatieve screening en een positieve selectiemethodologie. 

De negatieve screening houdt in dat het fonds niet mag beleggen in activa uitgegeven door emittenten die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (o. m. tabak, gokactiviteiten en wapens). Meer informatie over het uitsluitingsbeleid kan je terugvinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De positieve selectiemethodologie is een combinatie van portefeuilledoelstellingen en ondersteuning van duurzame ontwikkeling.  Portefeuilledoelstellingen zijn gebaseerd op een vermindering in broeikasgasintensiteit en een verbetering van de ESG-kenmerken ten opzichte van de benchmark. Duurzame ontwikkeling wordt ondersteund door te beleggen in obligaties ter financiering van groene en/of sociale projecten en in emittenten die bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. 

Meer informatie over de positieve selectiemethodologie en de concrete doelstellingen van het fonds is te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen en in de bijlage bij het prospectus voor dit fonds.

Meer duurzaamheidsinformatie is terug te vinden op www.kbc.be/SRD.

De beheerder kan in aanzienlijke mate een beroep doen op derivaten die betrekking hebben op activa uitgegeven door emittenten die geen verantwoord karakter hebben.

Bij de beslissing om in dit fonds te beleggen moet rekening gehouden worden met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds.

Kenmerken van Pricos Defensive Responsible Investing

Looptijd

De minimumlooptijd is 10 jaar. Ben je gestart op je 55e verjaardag of later, dan kun je je pensioenkapitaal pas 10 jaar na de startdatum opvragen tegen fiscale gunstvoorwaarden. Vroegtijdig opvragen is altijd mogelijk, maar fiscaal zeer nadelig. Je betaalt dan immers een belasting van 33%. Het fonds heeft geen eindvervaldag.

Rendement

 Pricos Defensive Responsible Investing is een pensioenspaarfonds dat momenteel meer belegt in obligaties dan aandelen. Zo is je mogelijk opgebouwde kapitaal minder gevoelig voor schommelingen op de aandelenmarkt. Een minimumrendement is evenwel niet gegarandeerd en er is geen kapitaalbescherming. De netto-inventariswaarde vind je op www.beama.be. Ook in de fondsenzoeker vind je de meest recente koers en koersontwikkeling terug.

Fiscaal mogelijk interessant

Je kunt jaarlijks tot 30% belastingvermindering op het gestorte bedrag krijgen. In 2024 zijn er 2 fiscale maxima: 1.020 euro en 1.310 euro. Kies je expliciet voor 1.310 euro, dan bedraagt de belasting-vermindering 25% van het volledige gestorte bedrag. Blijf je het maximumbedrag van 1.020 euro storten? Dan bedraagt de belastingvermindering 30%. Je fiscale vermindering kan tot 30% bedragen afhankelijk van je persoonlijke situatie. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en van de wetgeving. Beide kunnen in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Voor de gestorte bedragen die je in mindering kunt brengen in je belastingaangifte, ontvang je elk jaar een fiscaal attest.

Fiscaliteit

Ben je gestart met pensioensparen vóór je 55ste verjaardag?
Dan ben je op je 60e verjaardag een eenmalige gunstige eindbelasting van 8% verschuldigd.

Wat na je 60ste verjaardag?
Na de afhouding van de eenmalige eindbelasting kies je om je pensioensparen op te vragen of nog verder te storten tot in het jaar waarin je de leeftijd van 64 bereikt. Stort je nog verder, dan krijg je jaarlijks nog tot 30% belastingvermindering op de gestorte bedragen, maar betaal je geen extra belasting meer.

Met pensioensparen gestart op je 55e verjaardag of later?
Je betaalt na 10 jaar looptijd van het contract een eenmalige gunstige eindbelasting van 8%.

Kosten

  • Je betaalt 2% toetredingskosten (bij volledige overstap uit een ander pensioenspaarfonds: 0%²)
  • Je betaalt 1,41% lopende kosten
  • Er zijn geen uittredingskosten. Je kunt je opgebouwde kapitaal opvragen voor de einddatum van het contract. Dat kan wel fiscaal nadelig zijn.
  • Je betaalt geen beursbelasting

Risico's

De risico-indicator is 3 op een schaal van 1 (lager risico) tot 7 (hoger risico). Deze samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. 3 weerspiegelt de marktgevoeligheid van de verschillende activa waarin het fonds belegt. Bijgevolg situeert de indicator zich tussen deze van typische obligatie- (2) en aandelenfondsen (4). Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 4 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Dit fonds heeft bovendien een:

  • Gemiddeld inflatierisico: het obligatiegedeelte biedt geen bescherming tegen een stijging van de inflatie.

Wat je nog moet weten

Lees het Essentiële-informatiedocument, de fondsenfiche en het prospectus vooraleer je  Pricos Defensive Responsible Investing aankoopt. Je kan deze documenten gratis verkrijgen in het Nederlands en het Engels in je KBC-kantoor of op www.kbc.be/documentatie-beleggen. Je vindt er ook een samenvatting van je rechten als belegger. Ze is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Bij klachten kun je terecht bij klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 of ombudsman@ombudsfin.be

Meer info

Contacteer ons

¹ Met de term 'pensioensparen' wordt hier een belegging in een pensioenspaarfonds bedoeld.

² Als belegger kun je slechts één pensioenspaarrekening openen in een belastbaar tijdperk. Je mag wel meerdere contracten tegelijkertijd hebben. Heb je in een voorgaand jaar al een contract afgesloten, dan mag je nu opnieuw een contract afsluiten. Je hebt recht op een belastingvermindering voor slechts één van de twee (of meerdere) contracten.