Arbeidsongeschikt door ziekte of ongeval?

Zorg voor een aanvullend inkomen en gebruik je verzekering Gewaarborgd Inkomen

Arbeidsongeschikt door ziekte of ongeval?

Zorg voor een aanvullend inkomen en gebruik je verzekering Gewaarborgd Inkomen

Verwittig ons van je arbeidsongeschiktheid

Zorg voor een aanvullend inkomen en gebruik je verzekering Gewaarborgd Inkomen

Zodra je weet dat je langer dan 1 maand arbeidsongeschikt zult zijn, bezorg je je verzekeringsagent de volgende formulieren of stuur je ze per post naar KBC Verzekeringen, Dienst gewaarborgd inkomen, t.a.v. raadgevend arts , Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven

 • Een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aangifteformulier
 • Alle medische verslagen van raadplegingen, onderzoeken, behandelingen en eventuele ziekenhuisopnames (op te vragen bij de huisarts)

Let op: medische onkosten worden niet vergoed. 

Beslissing over je dossier

Zodra we het aangifteformulier hebben ontvangen, openen we een dossier. Je dossierbeheerder stuurt je een schriftelijke bevestiging, samen met de beslissing van onze raadgevend arts. Deze beslissing kan soms afwijken van de graad van arbeidsongeschiktheid die jouw arts voorstelt.

1. Je arbeidsongeschiktheid werd aanvaard

Wat moet je doen?

Houd ons altijd op de hoogte van de ontwikkeling van je aandoening.

 • Wordt je arbeidsongeschiktheid verlengd?
  Bezorg ons een verlengingsattest ingevuld door je arts met de nodige recente medische verslagen
 • Hervat je het werk gedeeltelijk?
  Bezorg ons een verlengingsattest ingevuld door je arts en de nodige recente medische verslagen
 • Hervat je het werk volledig?
  Bezorg ons een persoonlijke verklaring

Wat doet KBC voor jou?

Nadat de eigenrisicotermijn is verstreken, ontvang je de verzekerde rente op het einde van elke maand zolang KBC je arbeidsongeschiktheid aanvaardt.

2. Je arbeidsongeschiktheid vereist bijkomende inlichtingen

Wat moet je doen?

Je ontving een vraag naar bijkomende inlichtingen?

 • In je brief staat vermeld welke extra informatie we nodig hebben
 • Raadpleeg je huisarts om medische informatie op te vragen
 • Bij een ongeval vragen we je soms informatie over het ongeval of een kopie van het pv

Je ontving een uitnodiging voor onderzoek bij de controlearts?

 • Soms is een onderzoek van de controlearts noodzakelijk om de juiste beslissing te kunnen nemen. Dit onderzoek kan op elk moment in de duurtijd van je schadedossier plaatsvinden
 • Past de voorgestelde datum van het onderzoek niet, contacteer dan de aangestelde dokter en maak een nieuwe afspraak
 • KBC betaalt de dokterskosten voor dit onderzoek

Wat doet KBC voor jou?

Op basis van de bijkomende informatie die je ons bezorgt, nemen we een beslissing over je arbeidsongeschiktheid.

3. Je arbeidsongeschiktheid werd niet aanvaard

Je dossier werd niet aanvaard

 • De door jou aangegeven schade (reden van arbeidsongeschiktheid, periode van arbeidsongeschiktheid) is niet verzekerd in je contract
 • Je aandoening is in die zin geëvolueerd dat we geen verdere dekking bieden voor je contract

Kun je je niet vinden in de beslissing van KBC?

Contacteer je dossierbeheerder of tussenpersoon.

Let op: bij een verlenging van je arbeidsongeschiktheid of een vraag naar bijkomende inlichtingen neemt KBC een nieuwe beslissing over je dossier. Deze beslissing kan verschillen van de eerste beslissing.

Betwistingen

Kun je je niet vinden in de beslissing van KBC Verzekeringen?

 • Contacteer je dossierbeheerder of tussenpersoon
 • Bezorg ons een motiveringsverslag van je behandelende arts waarin hij je voorgeschreven arbeidsongeschiktheid verduidelijkt
 • Is er daarna nog steeds geen akkoord, dan kunnen we voor jou een minnelijke medische expertise starten

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik een beroep doen op mijn verzekering gewaarborgd inkomen?

Afhankelijk van de formule die je koos in je verzekering gewaarborgd inkomen, heb je aanspraak op een vergoeding zodra je voor een langere periode (vastgesteld in de eigenrisicotermijn) inkomensverlies lijdt door:

 • een ziekte, een ongeval in je privéleven of een arbeids(weg)ongeval (formule A)
 • een ziekte of een ongeval in je privéleven (formule B)
 • een ziekte (oudere contracten)

Hoelang heb ik recht op een uitkering wanneer ik arbeidsongeschikt word?

Je ontvangt een uitkering zolang je graad van arbeidsongeschiktheid voldoet aan de voorwaarden in je contract, en dat maximaal tot de einddatum bepaald in je contract. Voldoe je niet (meer) aan deze voorwaarden, verlies je je uitkering.

Je verliest je uitkering ook

 • Bij overlijden
 • Als je officieel niet meer in België verblijft
 • Vanaf de eerste premievervaldag waarvoor de premie niet betaald werd
 • Als je polis wordt stopgezet (bv. bij een al dan niet vervroegde pensionering)

Welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn niet verzekerd in mijn contract?

Een overzicht van de meest voorkomende uitsluitingen (raadpleeg je contract voor de volledige lijst)

 • Een voorafbestaande toestand
 • Een poging tot zelfmoord
 • Opzet van de verzekerde
 • Ziekte als gevolg van overmatig gebruik van alcohol of drugs
 • Ongevallen overkomen in staat van dronkenschap of onder invloed van drugs
 • Subjectieve stoornissen zonder objectieve symptomen
 • Psychische stoornissen (raadpleeg je contract voor een limitatieve lijst van psychische stoornissen die wel gedekt zijn)
 • Oorlog en oproer
 • Het plegen van geweld op personen
 • Ongevallen tijdens uitdagingen waarbij onredelijke risico's worden genomen
 • Kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralen, behalve de bestralingen die voor een verzekerde ziekte of ongeval medisch nodig zijn


Enkele risico’s die alleen verzekerd zijn als ze expliciet vermeld worden in je contract

 • Gevaarlijke sporten
 • Bezoldigde sporten

Welke uitkeringen ontvang ik wanneer ik arbeidsongeschikt ben ?

Als je tenminste 25% arbeidsongeschikt bent, krijg je 

 • Een maandelijkse rente
 • Een terugbetaling van de door jou betaalde premie tijdens de periode dat je arbeidsongeschikt bent

Hoe wordt de verzekerde rente bepaald?

Wanneer je je verzekering gewaarborgd inkomen sluit, moet je ook een jaarrente bepalen. In geval van arbeidsongeschiktheid, ontvang je na het verstrijken van de eigenrisicotermijn een maandelijkse rente. Voor collectieve contracten is die rente onderhevig aan bedrijfsvoorheffing.

Begint of eindigt je arbeidsongeschiktheid met een onvolledige maand, dan ontvang je voor die periode een vergoeding in verhouding tot het aantal dagen dat je arbeidsongeschikt was.

Hoe hoger je graad van arbeidsongeschiktheid, hoe hoger de rente die je ontvangt.

 • Je bent minder dan 25% arbeidsongeschikt: je ontvangt geen uitkering
 • Je bent 25% tot 66% arbeidsongeschikt: je ontvangt een uitkering in verhouding tot je graad van arbeidsongeschiktheid
 • Je bent meer dan 66% arbeidsongeschikt: je ontvangt een uitkering aan 100% arbeidsongeschiktheid

Ben ik verzekerd voor mijn eigen beroep?

Je bent alleen het eerste jaar van je arbeidsongeschiktheid verzekerd voor je eigen beroep als je ziekte nog evolueert.
Voor een langere ongeschiktheid bekijken we op basis van je aandoening en je kennis en vaardigheden wat je mogelijkheden zijn voor herinzet op de arbeidsmarkt.

Ik sloot een contract met een afgekochte eigen risicotermijn

In bepaalde gevallen heb je recht op een vergoeding vanaf de eerste dag dat je arbeidsongeschikt bent.

Geldt mijn polis ook voor een arbeidsongeschiktheid opgelopen in het buitenland?

Je polis geldt wereldwijd. Om recht te hebben op een vergoeding, moet je wel officieel in België verblijven.

Wat als ik korte tijd na een werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt word?

Bij een herval wordt de eigenrisicotermijn niet opnieuw aangerekend. We spreken van een herval als

 • Een nieuwe arbeidsongeschiktheid zich voordoet binnen drie maanden te rekenen vanaf het einde van een verzekerde ongeschiktheid
 • De nieuwe ongeschiktheid te wijten is aan dezelfde aandoening

Voldoet je nieuwe arbeidsongeschiktheid niet aan deze voorwaarden, dan openen we voor jou een nieuw dossier en is je eigenrisicotermijn opnieuw van toepassing.

Uitgebreide informatie over het verloop van een minnelijke medische procedure

Als de arts van de verzekerde en de raadgevend arts van KBC Verzekeringen het oneens blijven over de graad en/of de duur van de arbeidsongeschiktheid, kan er een derde, onafhankelijke arts worden aangesteld die zich zal uitspreken over het geschil.
KBC Verzekeringen zal enkele artsen voorstellen die in aanmerking kunnen komen om de minnelijke medische expertise uit te voeren. De verzekerde kan een tegenvoorstel doen, maar de voorgestelde artsen moeten onafhankelijk te zijn en over de nodige competenties te beschikken.
Na ontvangst van het akkoord voor de opdracht, wordt een overeenkomst tot aanstellen van een derde arts opgesteld en in drievoud ter ondertekening aan de verzekerde verstuurd. De onafhankelijke arts start de procedure op, nodigt de verschillende partijen uit en stelt een voorverslag op. Zowel de arts van de verzekerde als de arts van KBC Verzekeringen kan nog opmerkingen formuleren. Daarna wordt het definitieve verslag opgesteld.
De besluiten in het definitieve verslag zijn bindend voor beide partijen. Afhankelijk van de besluiten kan er dus bijbetaald worden, maar het is ook mogelijk dat er een bedrag teruggevorderd wordt van de verzekerde.
Het ereloon en de eventuele bijkomende kosten van de derde arts betalen de verzekerde en KBC Verzekeringen elk voor de helft. De kosten zijn afhankelijk van het ereloon van de derde arts en of er al dan niet bijkomende onderzoeken nodig zijn.

Hoe geef ik ontvangen rente aan op mijn belastingaangifte?

Wat moet jij doen?

 • Je sloot een contract op jouw naam (niet via je werkgever of vennootschap)
  Enkel wanneer je arbeidsongeschiktheid tot een verlies van je beroepsinkomen leidde, geef je de rente die je ontving aan op je belastingaangifte als vervangingsinkomen.
 • Je sloot een contract Individuele Pensioentoezegging of een Collectieve Polis via je werkgever
  Je geeft de rente die je ontving altijd aan op je belastingaangifte.

Wat doet KBC voor jou?

 • Je sloot een contract op jouw naam (niet via je werkgever of vennootschap)
  Je ontvangt een belastingfiche met de rente die je het voorbije jaar ontving. Deze fiche ontvang je ongeacht of de rente al dan niet belastbaar is.
 • Je sloot een contract Individuele Pensioentoezegging of een Collectieve Polis via je werkgever
  Je ontvangt een belastingfiche met de rente die je het voorbije jaar ontving en de reeds ingehouden bedrijfsvoorheffing. 

Begrippenlijst

Privéleven

De momenten in je leven waarop je geen beroep uitoefent of de arbeidsongevallenwet niet kunt inroepen.

Voorafbestaande toestand

Een aandoening of klacht die al bestond op het moment dat je je contract sloot.

Eigenrisicotermijn

De periode die je bij een arbeidsongeschiktheid zelf financieel moet overbruggen. Deze periode is vastgelegd in je contract en kan variëren van een maand tot een jaar.

Herval

Je wordt opnieuw arbeidsongeschikt (minimaal 25%) door dezelfde aandoening binnen een periode van drie maanden nadat je vorige dossier werd beëindigd.

Jaarrente

De som die je op jaarbasis wilt ontvangen in geval van arbeidsongeschiktheid. Dat bedrag bepaal je zelf wanneer je je contract sluit. Naast het bedrag van de jaarrente kun je ook de evolutie in de tijd van dat bedrag bepalen.

Graad van arbeidsongeschiktheid

De graad van arbeidsongeschiktheid is een percentage dat aangeeft in welke mate je niet in staat bent om (eventueel gedeeltelijk) een beroepsactiviteit uit te oefenen. De graad van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld volgens

 • het vermogen van de verzekerde om zich aan een ander beroep aan te passen
 • de kennis en vaardigheden van de verzekerde

Arbeidsongeschiktheid of economische ongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid of economische ongeschiktheid is de vermindering van het vermogen om een beroep uit te oefenen door een aantasting van de fysieke of psychische integriteit. De vaststelling gebeurt op medische gronden.

Invaliditeit of fysiologische ongeschiktheid

Invaliditeit of fysiologische ongeschiktheid is een dekking die meestal als aanvulling op de dekking arbeidsongeschiktheid wordt aangeboden. Je ontvangt met deze dekking (ook) een uitkering bij vermindering van de lichamelijke gaafheid. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met het vermogen om je beroep uit te oefenen.

De graad van invaliditeit of fysiologische ongeschiktheid wordt bepaald bij medische beslissing en steunt op de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit (OBSI).

Volledige/gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Zowel volledige als gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt vergoed.

Graad van arbeidsongeschiktheid Tegemoetkoming KBC Verzekeringen 
minder dan 25% geen vergoeding
van 25% tot en met 66% uitkering evenredig aan de graad van arbeidsongeschiktheid
67% of meer volledige verzekerde jaarrente (wordt als een volledige arbeidsongeschiktheid beschouwd)

Altijd en overal je hulp bij de hand!

Heb je een ongeval, schade of werd er iets gestolen? Met KBC Assist doe je vliegensvlug digitaal aangifte.
Altijd en overal je hulp bij de hand!

Rekeningverzekering

Een rekeningverzekering biedt je gezin een financiële vergoeding als je overlijdt of volledig (67% of meer) en blijvend invalide wordt door een ongeval.
Rekeningverzekering

FAQ, veelgestelde vragen over pensioensparen bij KBC

Je doet al aan pensioensparen bij KBC? Je hebt nog enkele vragen? Vind hier het antwoord.
FAQ, veelgestelde vragen over pensioensparen bij KBC

Pensioenspaarverzekering

Een reserve voor je pensioen opbouwen? Met een pensioenspaarverzekering geniet je van een vast rendement.
Pensioenspaarverzekering