Brandverzekering eigenaar

KBC-Woningpolis voor eigenaars

Brandverzekering eigenaar

KBC-Woningpolis voor eigenaars

Ruime waarborgen

Alle schadegevallen zijn verzekerd als je die niet vindt in de beperkte lijst met uitsluitingen.

Interessante opties

De brede bescherming in de woningpolis kun je aanvullen met heel wat opties.

Inboedel mee verzekeren

Verzeker de inhoud van je woning tegen onder andere brand, storm, hagel, waterschade, aanrijding en diefstal.

Waarom kiezen voor deze brandverzekering?

brandverzekering

Deze brandverzekering (woonpolis) biedt een brede dekking voor je huis of appartement, maar ook voor alle bijgebouwen, tuinhuisjes, terrassen, zwembaden en meer. Je inhoud is ook ruim verzekerd, zelfs tegen diefstal. Dankzij de extra opties kun je onder andere ook je tuin, je zwembad, waardevolle juwelen of schilderijen mee verzekeren of nog beter verzekeren. 

Op onze website kun je online een simulatie maken.

 

De verzekering van de woning

Wat is onder andere verzekerd?

 • Je woning tegen ‘alle risico’s’: elke onverwachte beschadiging wordt vergoed.
  Tenzij de schade te wijten is aan een gebeurtenis die niet voor verzekering in aanmerking komt en die in de voorwaarden is vermeld.
 • Bij het gebouw horen ook alle bijgebouwen, tuinhuisjes, terrassen, zwembaden, tennisterreinen, opritten en andere vaste constructies.
 • Je garage mag zich elders bevinden
 • Als je een deel van de woning onderverhuurt, is de huurder meeverzekerd. Denk aan studentenkamers of een garage.
 • Wie op je huis past tijdens je afwezigheid is meeverzekerd als ze aansprakelijk zijn voor schade aan de woning.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade na de herstelling van een constructiefout
 • Corrosie, slijtage, afschilfering, deuken of vlekken
 • Schroeischade door sigaretten of een vuurhaard
 • Schade door instabiele ondergrond
 • Schade door het uitvoeren van werken
 • Diefstal of verdwijning van bouwmaterialen

Verzekering van de inhoud van je woning

Wat is onder andere verzekerd?

Schade aan de inhoud en je huisdieren, als de schade een gevolg is van verzekerde gebeurtenissen, zoals brand, ontploffing, storm, hagel, blikseminslag, waterschade, aanrijding of (poging tot) diefstal.

Er is een opsomming van verzekerde gebeurtenissen, maar daarbovenop vergoeden we ook schade door een gebeurtenis die we niet vermelden, op voorwaarde dat die gebeurtenis voor jou onverwacht is en de schade minstens 1.250 euro bedraagt.

Waar ben je onder andere verzekerd?

 • Op het adres van je woning
 • In je individuele garage, ook als die zich elders bevindt
 • In een gehuurd studentenverblijf
 • In een rust- of verzorgingsinstelling

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Verlies van je goederen
 • Schade door opzet door jezelf of je gezinsleden
 • Schade door overstroming aan goederen die niet in een gesloten gebouw staan
 • Schade door het gebruik, reinigen, bewerken of herstellen van goederen
 • Schade aan goederen die onder garantie vallen

Optie: Verzekering meerkost nieuwe bouwnormen

Deze optionele verzekering is voor alle eigenaars van een oudere woning. De bouwnormen zijn de laatste jaren erg veranderd. Na een schadegeval moet je rekening houden met die nieuwe normen, en dat kan wat kosten. 

Wat is onder andere verzekerd?

Schade aan je woning wordt gedekt in ‘De verzekering van de woning’ binnen deze brandverzekering. Extra kosten die nodig zijn om de schade te herstellen conform de nieuwe bouwnormen, worden in deze ‘verzekering meerkost nieuwe bouwnormen’ gedekt. 

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Kosten om te voldoen aan de nieuwe normen omdat je zelf naliet bouwnormen na te leven die al bestonden voordat de schade zich voordeed
 • Andere werken dan de herstelling

Optie: Verzekering van waardevolle voorwerpen

Sommige voorwerpen wil je nog extra verzekeren: voor een zelf gekozen bedrag en tegen alle risico’s. 

Wat is onder andere verzekerd?

brandverzekering waardevolle voorwerpen
 • Schade aan je waardevolle voorwerpen, zoals juwelen, sportmateriaal, muziekinstrumenten, laptops, antiek, …
 • Alle risico’s voor de voorwerpen die worden beschreven in de bijzondere voorwaarden. Dat betekent elke onverwachte beschadiging, vernieling of verlies van de verzekerde voorwerpen, tenzij de schade te wijten is aan een gebeurtenis die niet voor verzekering in aanmerking komt.
 • Bepaalde voorwerpen kunnen we wereldwijd verzekeren, zoals juwelen, sportmateriaal, laptops en muziekinstrumenten

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade als gevolg van eigen gebrek van het verzekerde voorwerp
 • Geleidelijk optredende schade als gevolg van blootstelling aan langzaam inwerkende invloeden (slijtage, verkleuring, vervuiling …)
 • Schade die het gebruik of de functie van het voorwerp niet beïnvloedt
 • Schade aan voorwerpen die nog onder garantie vallen
 • Schade te wijten aan opzet of aan reiniging, bewerking, herstelling of restauratie

Optie: Verzekering voor je zwembad

Wat is onder andere verzekerd?

brandverzekering verzekering zwembad

Schade aan het zwembad en het zwembadtoebehoren.

Wat begrijpen we onder ‘zwembad’?

 • Binnen- en buitenzwembad
 • Jacuzzi
 • Zwemvijver
 • Opbouwzwembaden die uit harde materialen zijn gemaakt

Zwembadtoebehoren

 • Pompen, kranen, filters, zonnecollectoren, jetstream
 • Terras dat aan het zwembad grenst
 • Verlichting, bekleding, rolluiken, afschermzeilen en de overkoepeling
 • Douche-installatie die bij het zwembad hoort
 • Onderhoudsmaterieel en –producten
 • Het water

De verzekering voor je zwembad is een ‘alle risico-verzekering’. Dat wil zeggen dat we elke onverwachte beschadiging of vernieling van het zwembad of het zwembadtoebehoren vergoeden, tenzij het over een niet-verzekerd geval gaat dat vermeld is in de voorwaarden.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade door het gebruik van de goederen
 • Schade door reiniging, bewerking of herstelling
 • Goederen die nog onder garantie vallen
 • Corrosie, slijtage, verkleuring, vervuiling en andere geleidelijk optredende schade
 • Constructiefouten, foutieve plaatsing of een ander eigen gebrek
 • Slecht onderhoud of gebrekkige wintervoorbereiding

Optie: Verzekering voor je tuin

Wat is verzekerd?

brandverzekering verzekering tuin

Deze verzekering beschermt je tuin tegen brand, storm, hagel, natuurrampen, aanrijding, uitgebroken vee of andere huisdieren, vandalisme, diefstal en sproeischade die je niet zelf veroorzaakt. 

Wat we zien als een tuin

 • Grasperken
 • Bomen, struiken, hagen en alle aanplantingen in volle grond of in potten
 • Vijvers, fonteinen en de vissen
 • Tuinmeubilair en andere roerende goederen die je tuin verfraaien

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • De zwemvijver. Je  kunt die verzekeren  in ‘De Verzekering voor je zwembad’ (zie hoger)
 • Schade van tijdelijke aard zoals bomen en struiken die spontaan herstellen
 • Opzettelijke beschadiging of vernieling door jou of je gezinsleden

Optie: Verzekering bodemsanering

Je verwarmt je woning of appartement met stookolie? Dan sta je zelf in voor de regelmatige controle en de bodemsanering na vervuiling. Dat geldt voor eigenaars, maar ook voor huurders.  Ook wanneer de vervuiling niet je eigen schuld is, bijvoorbeeld tijdens het vullen, moet jij zorgen voor de sanering, de opkuis zeg maar, van de bodem. 

Wat is verzekerd?

brandverzekering verzekering bodemsanering

Zowel het risico als de praktische organisatie van de verplichte bodemsanering

 • Het saneringsproject
 • We vergoeden ook de schade als gevolg van de sanering, zoals schade aan je tuin of schade aan derden

We sturen een deskundige om

 • De aard en ernst van de vervuiling vast te stellen
 • Maatregelen te nemen om de gevolgen te beperken
 • Je in te lichten over de wettelijke procedures bij een bodemvervuiling
 • Je te helpen bij de formaliteiten

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Vervuiling die al bestond bij het begin van deze verzekering
 • Minwaarde of gebruiksderving van je gesaneerde bodem
 • Vervuiling als gevolg van natuurrampen

Optie: Verzekering voor de bouwer

Deze verzekering is voor iedereen die bouw-, verbouwings- of renovatieplannen heeft. Ze  beschermt je vanaf de eerste steen tegen risico’s op de bouwwerf zoals werfdiefstal, beschadiging van goederen of ongevallen en schade bij de buren. 

Wat is onder andere verzekerd?

brandverzekering verzekering bouw
 • Beschadiging of diefstal van de goederen op de werf
 • Ongevallen tijdens de werken
 • Extra kosten door het wegvallen van de aannemer of architect, als je daarvoor gekozen hebt 
Onder ‘goederen op de werf’ verstaan we
 
 • Bouwmaterialen en nog te monteren goederen
 • Reeds opgerichte en bestaande constructies, met uitzondering van de bouwkeet
 • Uitrusting van deze constructies, zoals sanitair en verwarming. Gereedschap en werfmaterieel zijn geen uitrusting.
Jij, onbezoldigde helpers en toegelaten bezoekers zijn ook verzekerd tegen ongevallen.
 
We betalen
 
 • Kosten voor geneeskundige verzorging tot 5.000 euro, na tussenkomst van het ziekenfonds en na aftrek van 50 euro
 • Vergoeding in geval van blijvende invaliditeit
 • Vergoeding van 10.000 euro en de begrafeniskosten bij overlijden
We betalen je een vergoeding van 2.000 euro als de werken minstens 2 maanden stilliggen door het faillissement, ziekte, ongeval of overlijden van je aannemer of architect. 
 

Wanneer ben je verzekerd?

Je bent verzekerd in de bouw- en onderhoudsperiode.
Bouwperiode: van het ogenblik dat de werf in gereedheid wordt gebracht tot het moment waarop je het gebouw in gebruik neemt. Einde van de bouwperiode wordt vermeld in de polis. Je kunt de datum laten aanpassen.
• De onderhoudsperiode start na de bouwperiode en duurt 12 maanden.

Wat is onder andere niet verzekerd?

De basisverzekering geldt onder meer niet voor:

 • Schade aan constructies bestemd voor afbraak
 • Schade door gebrekkige waterdichtheid of condensatie
 • Schade door het niet naleven van stedenbouwkundige voorschriften
 • ...

Binnen de bijkomende verzekeringen sluiten we uit:

 • Schadegevallen door opzet of zware fout, zoals veroorzaakt in staat van dronkenschap
 • Schade door gebruik van springstoffen
 • Milieuverontreiniging die het gevolg is van het niet naleven van opgelegde milieubeschermingsmaatregelen.

Bijkomende optionele verzekeringen

 • Aansprakelijkheid voor schade die je tijdens het (ver)bouwen veroorzaakt aan anderen
 • Verzekeringsverplichtingen uit het lastenboek

Wat je ook nog moet weten

 • De KBC-Woningpolis voor eigenaars kan één of meer van de volgende verzekeringen bevatten

Verzekering van de woning

Dit is een zaakschadeverzekering

Verzekering meerkost nieuwe bouwnormen

Dit is een zaakschadeverzekering

Verzekering van de inhoud van je woning

Dit is een zaakschadeverzekering

Verzekering van waardevolle voorwerpen

Dit is een zaakschadeverzekering

Verzekering voor je zwembad

Dit is een zaakschadeverzekering

Verzekering voor je tuin

Dit is een zaakschadeverzekering

Verzekering bodemsanering

Dit is een zaakschadeverzekering

Verzekering voor de (ver)bouwer

Dit is een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussell,info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Woningpolis kun je terecht op onze website of bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Woningpolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

 • productfiche
 • algemene voorwaarden
 • segmentatiebeleid

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Stroomonderbreking

Stroomonderbreking

Wat moet ik doen bij stroomonderbreking of stroomafschakeling?

Renovatielening

Renovatielening

Renoveer je appartement of huis tegen een aantrekkelijk tarief. Bereken in 2 minuten hoeveel dat kost.

Onverwachte kosten aan je huis

Onverwachte kosten aan je huis

Je vakantie annuleren of je spaarrekening plunderen omdat je plots onverwachte kosten aan je woning hebt? Met een lening verteer je die kosten veel beter.

Woning verkopen of eerst een nieuwe kopen?

Woning verkopen of eerst een nieuwe kopen?

Een nieuwe woning kopen? Dan verkoop je éérst je huidige woning. Of is het omgekeerd? Laten we de knoop even ontwarren.